Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 626   projektov
6 nových

Street art ako forma propagácie

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
1,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45221
Posledná úprava
21.07.2014
Zobrazené
1 016 x
Autor:
miriama.zemkova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Reklamní tvorcovia už od počiatkov vyhľadávali rôzne formy sprostredkovania informácie a jej aplikácie do špecifického prostredia. V snahe obnoviť, zrenovovať a ozvláštniť už zobrazené, siaha súčasná propagácia k inovatívnym spôsobom zobrazenia. Vďaka novým formám a prístupom k stvárneniu marketingového obsahu reklama postupuje stále ďalej, čomu napomáha aj prepojenie médií a umeleckého prostredia. Tak ako umenie ovplyvňuje reklamu, rovnako reklama ovplyvňuje umeleckú oblasť, preto možno stret týchto dvoch rozličných a samostatných oblastí vnímať ako obojstranne pozitívny. Predovšetkým v marketingovej oblasti tak vzniká určitá symbióza, ktorá je zdrojom osvieženia propagačného prostredia. Následkom tohto trendu v oblasti marketingu je aj postupné začlenenie umelecko-marketingového konceptu medzi regulérne nástroje marketingovej komunikácie pod názvom guerilla marketing. Jeho inovatívna reprezentácia a nápaditosť sa podpisuje pod pozitívne vnímanie tohto druhu komunikácie zo strany recipienta a to aj napriek stále väčšej frekvencií jej výskytu. Guerillová komunikácia pritom z pohľadu možnosti zobrazenia reklamného posolstva disponuje dostatočným priestorom pre informácie a to, ako ju prijíma recipient vychádza z jeho vlastného prežívania a skúsenosti.

Kľúčové slová:

street art

guerilla

marketing

vizuálna kultúra

reklamaObsah:
 • Obsah
  Úvod 9
  1. Vizuálna kultúra 11
  1.1 Výraz v komunikácii 14
  1.2 Výtvarné a výrazové prvky v street arte 15
  1.3 Emocionalita 18
  2. Street art 21
  2.1 Formy street artu 22
  2.1.1 Grafity 27
  2.2 Street art v marketingovej komunikácií a reklame 28
  2.2.1 Street art ako súčasť guerilly 30
  2.2.2 Prvky street artu v iných formách reklamy 32
  3. Výskumná časť 33
  3.1 Výskumný súbor 33
  3.2 Metodológia 34
  3.3 Výsledky výskumu 35
  3.4 Diskusia 38
  Záver 40
  Použitá literatúra 42

Zdroje:
 • ANONYMUS: About Avertolog.
 • ANONYMUS: About Adsoftheworld.
 • ATKINSON, R.L.: Psychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-640-3.
 • BALEKA, J.: Výtvarné umenie, výkladový slovník. Praha: Academia Praha, 1997. ISBN 80-200-0609-5.
 • CARDWELL, S.: Studying media. Richmond: Trotman and Company Limited, 2000. ISBN 0-85660-576-X.
 • CLOW, K.E., BAACK, D.: Reklama, propagace a marketingová komunikace. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1769-9.
 • ELSNER, D., HELFF, S., VIEBROCK, B. a kol.: Films, Graphic Novels & Visuals. Berlin: Lit Verlag, 2013. ISBN 978-3-643-90390-7.
 • GAVORA, P. 2001. Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava: Univerzita Komenského. 2001. 236 s. ISBN 80-223-1628-8.
 • GERŽOVÁ, J.: Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava: Profil, 1999. ISBN 80-968283-0-4.
 • KADEN, R.J.: Marketing research. London: British Library, 2006. ISBN 0-7494-4574—2.
 • KESNER, L. 2000. Muzeum umení v digitální dobe; Praha : Argo a NR. ISBN 80-7203- 252- 6.
 • KAPSOVÁ, E. a kol.: Výrazové osobitosti výtvarného diela. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 1997. ISBN 80-8050-139-4.
 • KOLLÁRIK, T., SOLLÁROVÁ, E.: Metódy sociálnopsychologickej praxe. Bratislava: Ikar, 2004. ISBN 978-80-5510-765-3.
 • Kol. autorov.: Graffiti & Street Art. Sociálne, psychologické, recepčné kontexty umenia ulice. Nitra: ÚLUK FF UKF v Nitre. 2008. ISBN 80-8050-986-7.
 • LEVINSON, S.C.: Guerilla marketing. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3546-4.
 • LE VAN, M.: Stencil Me In. New York: Sterling Publishing Co., Inc, 2008. ISBN 13: 978-1-60059-252-2.
 • LEWINSOHN, C.: Street art: the graffiti revolution. Oklahoma: Tate, 2008. ISBN 1854377671.
 • LITTLE, S.: ...izmy. Bratislava: Slovart, 2012. ISBN 978-80-556-0462-6.
 • MARGOLIS, J., GARRIGAN, P.: Guerrilla marketing for dummies. Indianapolis: Wiley Publishing, 2008. ISBN 978-0-470-28967-9.
 • MISTRÍK, E.: Vstup do umenia. Nitra: Enigma Jr., 1994. ISBN 80-85741-18-3.
 • MUNRO, J., D.: The things you should know about street art in advertising.
 • MUSGROVE, M.: Is it graffiti . . . or an ad?: Blue-chip companies use street art to boost sales. In: Calgary Herald.
 • NEILL, B.: That new hit single might hide a jingle ; Is it an ad, or art? In: The Christian Science Monitor.
 • PATALAS, T.: Guerillový marketing. Jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu. Praha: Grada publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2484-3.
 • PAULÍNY, E., RUŽIČKA, J., ŠTOLC, J.: Slovenská gramatika. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1968.
 • PLESNÍK, Ľ.: Tezaurus estetických výrazových kvalít. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. ISBN 978-80-8094-350-9.
 • ROSE, G.: Visual methodologies. London: SAGE Publications, 2012. ISBN 987-0-85702-887-7.
 • SMÉKAL, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Brno : Barrister & Principal, 2004. ISBN 80-86598-65-9.
 • SMITH, K.: Guerilla art kit. New York: Princeton Architectural Press, 2007. ISBN-10: 1-56898-688-3.
 • SNYDER, G.J.: Graffiti Lives: Beyond the Tag in New York's Urban Underground. New York: New York Unity Press, 2009. ISBN-10: 0-8147-4045-6.
 • ŠTOFKO, M.: Od abstrakcie po živé umenie. Bratislava: Slovart, 2007. ISBN 978-80-8085-108-8.
 • ŠUPŠÁKOVÁ, B. a kol.: Vizuálna kultúra a umenie v škole.. Svätý Jur: Digit, 2004. ISBN 80-968441-1-3.
 • THIRY, K.: Dejiny výtvarného umenia a umeleckých remesiel. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé Letá, 2012 ISBN 978-80-10-08007-2.
 • YOUNG, A.: Street art, Public City. New York: Routledge, 2014. ISBN 978-0-415-53869-5.
 • VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-0841-9.
 • VYSEKALOVÁ J., MIKEŠ J.: Reklama: jak dělat reklamu. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2001-2.
 • ŽÁK, P.: Kreativita a její rozvoj. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0457-5.