Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Postoje k homosexualite, homosexuálovia v role rodičov

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10881
Posledná úprava
18.06.2019
Zobrazené
4 923 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V teoretickej časti uvádzame výskumy o homosexuálnych rodinách. Jednotlivé mýty sú vyvrátené ako neopodstatnené na základe výsledkov empirických výskumov. Taktiež mapujeme spoločenské postoje k homosexuálom a homosexuálnym rodinám. Vo výskumnej časti prinášame výsledky dotazníkového prieskumu na vzorke 48 respondentov z psychologickej praxe. Ukázalo, sa že väčšina má nedostatok informácii o homosexuálnych rodinách. V celkovom pohľade vyjadrili respondenti pozitívne názory ako na homosexualitu a homosexuálov, tak aj na homosexuálne rodiny. Avšak ukázalo sa, že homosexuálne rodiny sú pre časť respondentov menej prijateľnejšie ako samotní homosexuáli, a že väčšina súhlasí s mýtom o problémoch detí s pohlavnou identitou, a s mýtom o problémoch týchto detí v rovesníckych vzťahoch.

Kľúčové slová:

homosexuálni rodičia

predsudky

postoje k homosexuálom

homosexuálne rodiny

rodová rola

sexuálne zneužívanie

homofobické postojeObsah:
 • Úvod
  1. Krátky exkurz do histórie
  1. 2 Medzikulturálne porovnanie
  1. 3 Krátka história odborného diskurzu
  1. 4 Homosexualita - súčasný odborný diskurz
  2. Cesty k rodičovstvu
  3. Výskumy o g&l rodinách
  3. 1 História výskumu g&l rodín
  3. 2 Výsledky výskumov o g&l rodinách
  3. 2. 1 Duševné zdravie g&l rodičov
  3. 2. 2 Rodičovské schopnosti
  3. 2. 3 Sexuálna orientáci detí g&l rodičov
  3. 2. 4 Rodová rola
  3. 2. 5 Riziko sexuálneho zneužívania
  3. 2. 6 Duševné zdravie u detí z lesbických rodín
  3. 2. 7 Sociálne vzťahy a akceptácia vrstovníkmi
  3. 2. 8 Kontakt detí s otcom, s inými dospelými
  3. 2. 9 Reakcia detí na coming out
  4. Spoločenské otázky - názory a postoje
  4. 1 Homofobické a heterosexistické predsudky
  4. 1. 1 Príklady predsudkov odborníkov
  4. 1. 2 Dôsledky predsudkov odborníkov
  4. 2 Zahraničné výskumy postojov
  4. 2. 1 Učitelia
  4. 2. 2 Skúsenosti g&l rodičov s pediatrickou starostlivosťou
  4. 2. 3 Odborníci z pomáhajúcich profesií
  4. 3 Domáce výskumy predsudkov
  5. Výskumná časť
  5. 1 Ciele, respondenti a zber dát
  5. 2 Použitá metóda
  5. 3 Výsledky
  5. 3. 1 Základné demografické údaje
  5. 3. 2 Informovanosť o homosexualite a g&l rodinách
  5. 3. 3 Základne otázky o sexualite a sexe
  5. 3. 4 Dichotomické otázky
  5. 3. 4. 1 Dichotomické otázky o homosexualite, homosexuáloch
  5. 3. 4. 2 Dichotomické otázky o g&l rodinách
  5. 3. 4. 3 Porovnanie položiek o homosexualite, homosexuáloch a o g&l rodinách
  5. 3. 5 Kontinuitné položky
  5. 3. 5. 1 Kontinuitné položky o homosexualite
  5. 3. 5. 2 Kontinuitné položky o g&l rodinách
  5. 4 Zhrnutie
  5. 5 Diskusia
  Záver
  Bibliografia

Zdroje:
 • Ange, D.: Homosexuální…Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 1995.
 • Atkinson, R. L.; Atkinson, R. C., Smith, E. E.; Bem, D. J., Nolen- Hoeksema S.: Psychologie, Praha, Victoria Publishing,1995.
 • Bailey J. Michael, Bobrow David, Wolfe Marilyn, Mikach Sarach: Sexual Orientation of Adult Sons of Gay Fathers, Developmental Psychology, 31, 1995, č. 1, s. 124-123, získané na adrese: http://www.apgl.asso.fr/documents/sons.rtf
 • Bootzin, R. R.; Acocell, J. R.: Abnormal Psychology, New York, McGraw-Hill, 1988, s. 334 - 343.
 • Borneman, E.: Encyklopedie sexuality, Praha, Victoria Publishing, 1994.
 • Brzek, A., Pondělíčková-Mašlová, J.: Třetí pohlaví?, Praha, SCIENTICA MEDICA, 1992.
 • DeVault, C.; Strong, B.: The Marriage And Family Experience, St. Paul, West Publishing Company, 1989, 4th edition.
 • Herek, G.M.: Bad Science in the Service of Stigma: A Critique of the Cameron Group‘s Survey Studies IN: Herek G.M. (ed.), Stigma & Sex Orientation: Understanding Prejudice Against Lesbian, Gay Men and Bisexuals, Psychological Perspectives on Lesbian & Gay Issues, Vol. 4, London, Sage Publications1998, s. 223-255.
 • Ondrisová, S., Heretik, A., Šípošová, M.: Homofóbia - dôsledky pre psychoterapiu, Československá Psychiatria, 95, 1999, č. 3, s. 135-141.
 • Patterson, C. J.: Children of the Lesbian Baby Boom Behavioral Adjustment, Self-Concepts and Sex Role Identity, In: Greene Beverly and Herek Gregory M. (eds.), Lesbian and Gay Psychology: Theory, Research and Clinical Applications, Thousand Oaks - California, Sage Publications 1994a, s. 156-175.
 • Patterson, C. J.: Children of Lesbian and Gay Parents, In: Thomas H. Ollendick and Ronald J. Printz (eds.), Advances in Clinical Child Psychology, New York, Plenum Press 1997, s. 235-282.
 • Pondělíček, I., Podělíčková- Mašlová, J.: Lidská sexualita jako projev přirozenosti a kultury. Praha, AVICENUM, 1971.
 • Ross, M. W., Paulsen, J. A., Stalström, O. W.: Homosexuality and Mental Health: a Cross-cultural review. In: Textbook of Homosexuality, Washington D.C., American Psychiatric Press, 1996.
 • Smolík: Duševní a behaviorální poruchy, průvodce klasifikací, nástin nozologie, diagnostika, Praha, Maxdorf, 1996.