Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 197   projektov
14 nových

Pohybový režim detí

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36017
Posledná úprava
18.06.2011
Zobrazené
1 313 x
Autor:
zuzanajezova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Téme pohybového programu detí či už v materskej škole, alebo aj v základnej škole sa venuje v súčasnosti veľká pozornosť. Cieľom spoločnosti je vychovávať zdravých jedincov. Dôležitý je celostný a harmonický rozvoj, zlepšenie zdravia a organizmu. To však nebude možné, ak sa nezmenia podmienky v školách. Deti nie sú motivované k tomu, aby sa venovali športu a pohybu celkovo. Môžeme sledovať neustále stúpajúci počet obéznych detí. Veľmi často sa stretávame u detí s negatívnym postojom k pohybu a k pohybovej aktivite vôbec. Deti sú vyťažené rozličnými povinnosťami, ktoré sú na ne kladené v škole ale aj zo strany rodičov. Práve tí by mali byť hnacím motorom svojich detí k tomu, aby namiesto času, ktorý trávia pri televízii a pri rozličných počítačových hrách, navštevovali rozličné pohybové krúžky. Dôležité je pri stanovovaní nárokov na dieťa poznať jeho vekové možnosti. Preto sme sa v našej práci zamerali na charakteristiku dieťaťa v predškolskom a školskom veku. Môže sa zdať, že jeden rok nie je tak veľa, ale pre dieťa je to obdobie obrovského posunu vpred.

Kľúčové slová:

pohyb

pohybová aktivita

dieťa predškolského veku

pohybový režim

pohybové aktivityObsah:
 • Úvod
  1. Dieťa predškolského veku 8
  1.1 Vývin dieťaťa v predškolskom veku 8
  1.1. 1 Telesný vývin 9
  1.1. 2 Motorický vývin 10
  1.1. 3 Kognitívny vývin 11
  1.2 Pohybový režim dieťaťa predškolského veku 12
  1.3 Analýza vzdelávacích programov v MŠ 13
  1.3.1 Program výchovy a vzdelávania detí v MŠ 15
  1.3.2 Štátny vzdelávací program ISCED 0 17
  2.Dieťa po nástupe do prvého ročníka základnej školy 20
  2.1 Pohybový režim dieťaťa školského veku 21
  2.2 Učebné osnovy telesnej výchovy 23
  2.3 Telesná výchova v krúžkoch, nepovinná telesná výchova 25
  3. Vyhodnotenie dotazníkov v MŠ a ŠKD – ZŠ 28
  Odporúčania pre prax 41
  Aktivity do školského klubu detí 41
  Záver 47
  Zoznam bibliografických odkazov 48
  Prílohy

Zdroje:
 • ALLEN, K.E., MAROTZ, L. R. 2008. Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let. Praha : Portál, 2008, ISBN 978-80-7367-421-2.
 • FRANKOVÁ, R. 2001. Zdravotné cviky s riekankou v materskej škole. Prešov : Rokus, 2001, ISBN 80-89055-09-5,
 • GAVLÁK, J. 2001. Nástup do školy neraz stresuje deti i rodičov. In Učiteľské noviny, roč. 51, 2001, ISSN 0319-5769. s. 5.
 • GUZIOVÁ, K. 1999. Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Bratislava : Ludoprint, 1999, ISBN 80-967721-1-2.
 • HAJDÚKOVÁ, V., a kol. 2008. Príručka pre tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-8052-324-4.
 • ...