Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 547   projektov
4 nových

Počítačové hry a ich miesto v informatike

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
12,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36462
Posledná úprava
31.01.2011
Zobrazené
1 392 x
Autor:
alex2071987
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V bakalárskej práci sa zaoberáme problematikou počítačových hier a ich využitím vo výchove a vzdelávaní žiakov mladšieho školského veku, a to v čase vyučovania, aj mimo vyučovacieho procesu.
Cieľom bakalárskej práce je poukázať na problematiku hrania počítačových hier, na potrebu ich zmysluplného využívania v prospech rastu osobnosti žiaka. Práca je rozdelená do šiestich kapitol. V prvej kapitole sa venujeme uplatneniu počítača vo výučbovom procese, následne na to v ďalšej kapitole popisujeme súčasné trendy aplikácie počítačovej techniky vo vyučovaní. V tretej kapitole, ktorá nesie názov Hra, definujeme hru a uvádzame delenia hier. Nadväzne v ďalšej kapitole sa venujeme výlučne iba počítačovým hrám ich rozdeleniu a klasifikácii. Naša pozornosť sa zameriava špeciálne na detské počítačové hry, ktoré sú určené pre deti mladšieho školského veku. Pokúsili sme sa o komplexný pohľad na počítačové hry a v piatej kapitole sme zhrnuli ich negatíva i pozitíva, ktoré majú na hráča.
V rámci praktického výskumu sme sa zamerali na sériu hier o Barbie,
ktoré podrobnejšie analyzujeme v rámci šiestej kapitoly.

Kľúčové slová:

Informačné a komunikačné technológie (IKT)

žiak

učiteľ

výučbový proces

počítačová hraObsah:
 • 1. Uplatnenie PC vo výučbe..........................................................10
  1.1 Definícia IKT ................................................................................11
  1.2 Skinerovo programové vyučovanie................................................12
  1.3 Behaviorizmus v školstve...............................................................14
  2. Súčasné trendy aplikácií PC techniky vo vyučovaní................16
  2.1 Počítač ako didaktický prostriedok................................................16
  2.2 Výučbové a multimediálne programy............................................18
  2.3 Počítačové siete, internet a ich využitie vo výučbe..23
  2.3.1 Internet..............................................................24
  2.4 Didaktické počítačové hry..............................................................26
  3. Hra.............................................................................................29
  3.1 Kategorizácia hier...........................................................................31
  3.2 Druhy hier.......................................................................................33
  4. Počítačové hry v informatike....................................................37
  4.1 Terminológia výrazov vo svete počítačových hier.........................37
  4.2 História počítača.............................................................................40
  4.3 Delenie počítačových hier..............................................................41
  5. Majú počítačové hry iba negatíva?...........................................51
  5.1 Pozitíva počítačových hier..............................................................51
  5.2 Negatíva počítačových hier............................................................51
  6. Detské počítačové hry...............................................................53
  6.1 Barbie dvanásť tancujúcich princezien..........................................53
  6.2 Barbie salón krásy..........................................................................54
  6.3 Barbie malá morská víla.................................................................55
  6.4 Barbie princezná Švadlenka...........................................................56
  6.5 Barbie na scéne...............................................................................57
  6.6 Barbie dobrodružstvo s koňmi........................................................57

Zdroje:
 • BARANOVIČ, R.2002.Internet v škole, 1. vydalo Príroda s.r.o.
 • Bratislava, ISBN 80-07-00403-3
 • BURGER, I.; POLÁK, B.1992. Ako sa používa počítač PC?
 • Bratislava , ISBN 80-85676-00-1
 • BURGEROVÁ, J.2001. Internet vo výučbe a štýly učenia, Prešov
 • ISBN 80-968630-3-7
 • BURGEROVÁ, J.2006. Teória a metodika využitia PC a internetu,
 • Prešov, ISBN 80-8068-470-7
 • DOSTÁl, J.2009. Výukový softvér a didaktické hry - nástroje mo-
 • derného vzdelávania. Journal of Technology and Information
 • Education. Olomouc, Vydala Univerzita Palackého,
 • ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
 • DROTÁR, P.2008. Využívaní informačných technologií, Praha,
 • ISBN 978-80-904178-2-1
 • HRMO, R; Turek, I.2003. Kľúčové kompetencie I. Bratislava: STU
 • Bratislava. ISBN 80-227-1881-5
 • KATUŠČÁK, D.2004. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce.
 • BRATISLAVA: ENIGMA, ISBN 80-89132-10-3
 • KLEMENT, M.2005. Možnosti evalvace výukových programu.
 • In: trendy technického vzdelávaní. Olomouc : Votobia,
 • s. 17. – 29. ISBN 80-7220-227-8.
 • LEWIS, CH.1998 101 praktických rád- MULTIMÉDIÁ, Bratislava
 • IKAR, ISBN 80-7118-618-X
 • MANKOVÁ, M.2007. Počítače a deti. In: Rodina a škola ,
 • č.4,s.10
 • PAVLOVKIN,M.; MACKOVÁ, Z.1989. Žiak a učebnica, SNP
 • Bratislava , ISBN 80-08-00109-7
 • POHL,O.2002. Jak na počítač- Počítačové hry, Computer Press
 • Praha, ISBN 80-7226-788-4
 • SLÁVIK,J.; NOVÁK,J.1997. Počítač jako pomocník učitele,
 • Portál spol. S.r.o. Praha, ISBN 80-7178-149-5
 • SZOTKOWSKI, R.2007. Počítač ve výuce. In Modernizace
 • vysoko- školské výuky technických předmětu. Hradec Králové:
 • Gaudeamus.s. 93.-96. ISBN 978-80-7041-776-8
 • NAJDER,Ľ.;ŠVEDA D.1998. LUKÁČ,S.: Didaktické počítačové
 • hry. Prírodovedecká fakulta UPJŠ,Košice,
 • http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/hmind/vlivtnam.htm 15. marec 2009
 • ttp://referaty.atlas.sk/odbornehumanitne/psycholofia/40765/
 • vyvinova-psychologiaúhra 18.marec 2009
 • http://deti.oz-duha.sk/teoriateoria.htm 22. február 2009
 • http://www.czs-svmi.sk/dokumenty/multimedia.pdf 14.marec
 • 2009
 • http://www.mynox.szm.sk-počítačové/ hry vo vyučovaní-
 • dostupné dňa 7.2.2009)
 • http://hry.sme.sk/clanok.asp?cl=1087706 dostupné dňa
 • 25.apríla.2009
 • http://www.zskomtv.edu.sk/dokumenty/dok_zskomtv/pc%20hry1.
 • doc dostupné dňa 4.februára.2008
 • http://juraj.michalek.asinus.org/notes/prace/styl/esej.pdf
 • dostupné dňa 17.februára.2009