Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Krajinný potenciál Ďumbierskych Tatier

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
16,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38325
Posledná úprava
14.11.2011
Zobrazené
1 839 x
Autor:
mikkko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Predložená bakalárska práca je zameraná predovšetkým na zhodnotenie krajinného potenciálu územia Ďumbierskych Tatier, ako geomorfologického podcelku Nízkych Tatier. Štúdia v úvode oboznamuje s vybraným územím a priestorovo ho vymedzuje. Ďalej opisuje prvotnú krajinnú štruktúru pomocou čiastkových fyzickogeografických sfér. Okrajovo sa zaoberá aj vplyvom človeka na krajinu v minulosti a v súčasnosti. Krajinný potenciál je v záverečnej časti zhodnotený na základe analýz jednotlivých čiastkových potenciálov.

Úvodná kapitola je venovaná detailnému vymedzeniu územia Ďumbierskych Tatier v rámci Slovenska. Druhá kapitola je venovaná prvotnej krajinnej štruktúre a základným fyzicko-geografickým charakteristikám záujmového územia. Prvotná krajinná štruktúra je opísaná pomocou jednotlivých čiastkových fyzicko geografických sfér. Humánno-geografickú sféru reprezentuje tretia kapitola, kde sú zhrnuté tie najvýraznejšie antropogénne vplyvy na krajinu Ďumbierskych Tatier.Ťažiskom práce a hlavným cieľom je štvrtá kapitola, ktorá je zameraná na zhodnotenie krajinného potenciálu, resp. jeho jednotlivých čiastkových potenciálov.

Kľúčové slová:

krajinný potenciál

ochrana krajiny

prírodná krajina

prírodaObsah:
 • Úvod a cieľ práce 10
  Metodika 11
  1 Vymedzenie územia 12
  2 Prvotná krajinná štruktúra 14
  2.1 Litogeografické pomery 14
  2.1.1 Geologická stavba 15
  2.1.2 Geologický vývoj 18
  2.2 Geomorfologické pomery 20
  2.2.1 Typy erózno-denudačného reliéfu 21
  2.2.2 Charakteristika geomorfologických častí 24
  2.3 Klímageografické pomery 27
  2.4 Hydrogeografické pomery 29
  2.5 Pedogeografické pomery 33
  2.6 Biogeografické pomery 35
  2.6.1 Fytogeografické pomery 36
  2.6.2 Zoogeografické pomery 43
  3 Vplyv človeka na krajinu Ďumbierskych Tatier 48
  4 Zhodnotenie krajinného potenciálu 50
  4.1 MCHÚ na území Ďumbierskych Tatier 53
  4.1.1 Národné prírodné rezervácie 53
  4.1.2 Národné prírodné pamiatky a Prírodné pamiatky 56
  4.2 NATURA 2000 56
  4.3 Potenciál krajiny pre cestovný ruch a rekreáciu 58
  4.4 Protilavínový potenciál lesa 64
  4.5 Protierózny potenciál lesov, kosodreviny a trvalých trávnych porastov 65
  4.6 Poľnohospodársky potenciál 66
  4.7 Vodohospodársky potenciál 68
  4.8 Lesohospodársky potenciál 70
  Záver 74
  Bibliografické odkazy 75
  Zoznam príloh 81

Zdroje:
 • BAKO, J. 1969. Geograficko - geologický obraz Nízkych Tatier. In: Ochrana Přírody, Časopis státní ochrany přírody, ročník XXIV., číslo 7, Orbis Praha 1969, s. 181-182.
 • BIELY, A., BEZÁK, V. 1997. Vysvetlivky ku geologickej mape Nízkych Tatier 1:50 000. Bratislava : Geologická služba Slovenskej republiky, vydavateľstvo Dionýza Štúra, 1997. 232 s. ISBN 80-85314-79-7.
 • BORSÁNYI, P., SOTÁK, Š. 2004. Monitoring klímy SHMÚ na území Nízkych Tatier. In: Príroda Nízkych Tatier 1, Zborník referátov a posterov z konferencie usporiadanej pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia NAPANT, ŠOP SR, Správa NAPANT, Banská Bystrica, 2004. ISBN 80-89035-07-8. s. 275-282.
 • BOSÁČKOVÁ, E. 1969. Vegetácia Nízkych Tatier. In: Ochrana Přírody, Časopis státní ochrany přírody, ročník XXIV., číslo 7, Orbis Praha 1969, s. 182-183.
 • ... a mnoho ďalších