Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s akútnou leukémiou v terminálnom štádiu

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47832
Posledná úprava
07.01.2021
Zobrazené
303 x
Autor:
Ludmila55
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Leukémia - slovo, ktoré vyvoláva pocit strachu a beznádeje. Stovky ľudí, hlavne detí, umiera každoročne na Slovensku a v Čechách na leukémiu. Akútna leukémia tvorí 33% všetkých onkologických ochorení vo svete Z tohto množstva sa úplne vylieči asi 25%, ostatné prípady leukémie sú diagnostikované v pokročilejších štádiách. Veľmi vysoké percento pacientov umiera v dôsledku chemoterapie, rádioterapie a teda deštrukcie imunity a zdravej bunky. Len nepatrné množstvo pacientov umiera kvôli samotnej leukémii. To sa stáva len v prípade, ak bolo ochorenie zachytené v terminálnom štádiu.
Čas umierania je pre všetkých zúčastnených časom krízy, kde dominuje fenomén strachu a neistoty. Smrť je jedinečná udalosť a každý zomiera svojou smrťou. Ľudský život nesmie byť definovaný bez smrti, tá k nemu patrí od začiatku až do konca. Proces umierania znamená dekompenzáciu, postupné slabnutie a emocionálne súženie. Hranica medzi životom a smrťou sa nám zdá veľmi vzdialená ale len do okamihu než sa smrť priblíži.
Väčšina ľudí, ak by si mohla vybrať, priala by si zomrieť čo najneskôr, ale hlavne čo najrýchlejšie a pokiaľ možno, v spánku. Dlhšia choroba máva i svoju veľmi významnú pozitívnu stránku. Vážna choroba spravidla vedie človeka k prehodnoteniu jeho doterajšieho rebríčka hodnôt. Ak je táto príležitosť správne pochopená a zúročená, choroba môže byť tým najplodnejším a najcennejším úsekom života.
Zomierajúci môže byť pre nás niekto, kto nám dal príležitosť hlbšie sa zamyslieť nad vlastným životom, nad skutočnými hodnotami. Niekto, kto nás naučil byť citlivými na potreby iných a okrem seba vidieť i o krok ďalej.
Absolventská práca je rozdelená na dve časti. V prvej časti vysvetľujeme pojem leukémia, jej klinický obraz, diagnostiku, liečbu, ako aj pojem terminálne štádium, smrť, fázy zomierania. V druhej časti prezentujeme prípadovú štúdiu pacienta, jeho ošetrovateľské problémy a ich riešenie formou ošetrovateľského procesu.
...

Kľúčové slová:

leukémia

akútna leukémia

ošetrovateľstvo

komplexná ošetrovateľská starostlivosť

ošetrovateľský proces

pacient

terminálne štádium

liečenie

smrť

imunita

onkológia

kostná dreňObsah:
 • ÚVOD -10-
  1. Základné klinické poznatky -11-
  1.1 História leukémie -11-
  1.2 Charakteristika a etiológia leukémie -11-
  1.3 Akútna myeloidná leukémia -12-
  1.4 Klinický obraz akútnej myeloidnej leukémie -13-
  1.5 Diagnostika akútnej myeloidnej leukémie -13-
  1.6 Liečba akútnej myeloidnej leukémie -14-
  1.7 Prognóza akútnej myeloidnej leukémie -15-
  1.8 Terminálne štádium -16-
  1.9 Štádia vyrovnávania sa s ochorením -16-
  1.10 Prístup sestry ku zomierajúcemu pacientovi -17-
  1.11 Komunikácia sestry s pozostalými pacienta -18-
  2. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v terminálnom štádiu -20-
  2.1 Prípadová štúdia -20-
  2.2 Fyzikálne vyšetrenie -22-
  2.3 Posúdenie pacienta podľa modelu Hendersonovej -22-
  2.4 Ošetrovateľské diagnózy -24-
  2.5 Ošetrovateľský proces -25-
  2.6 Odporúčania pre prax -53-
  ZÁVER -54-
  ZOZNAM POUŢITEJ LITERATÚRY -55-
  PRÍLOHY
  Zoznam príloh
  Súhlas autora

Zdroje:
 • BALOGOVÁ, E., HUSÁRIKOVÁ, M. 2012. Zomierajúci pacient na oddelení intenzívnej starostlivosti. In Sestra. Bratislava: Ecopress, 2012. Roč. 11, č. 3-4, s. 34-35. ISSN 1335-9444
 • BERČ, A., PALKOVÁ, Ľ. a kol. 2010. Onkologické ošetrovateľstvo II. 1.vydanie. Martin: Osveta, 2010. 163s. ISBN 97-880-9696-0552 HEŘMANOVÁ, J., VÁCHA, M., a kol. 2012. Etika v ošetřovatelské praxi. 1.vydanie. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3469-9 KAUŠITZ, J., ALTÁNEK, Č. a kol. 2003. Onkológia. 1.vydanie. Bratislava: Veda, 2003. 658s. ISBN 80-224-0711-9
 • KOLEKTÍV AUTOROV, 2003. Vademecum medici. 6.prepracované aktualizované, dopl. a rozšírené vydanie. Martin: Osveta, 2003. 2252s. ISBN 80-806-3115-8
 • KRISTOVÁ, J. 2004. Komunikácia v ošetrovateľstve. 1.vydanie. Martin: Osveta, 2004. 211s. ISBN 80-8063-160-3
 • MARKOVÁ, M. 2010. Sestra a pacient v paliativní péči. 1.vydanie. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 97-880-2473-1711
 • MAYER, J., STARÝ,J. a kol. 2002. Leukemie. 1.vydanie. Praha: Grada Publishing, 2002. 392s. ISBN 80-716-9991-8
 • MEDICC - spolu proti rakovine. 2012. Rakovina a cytostatiká [online]. 2012-03-10 [cit: 2013-22-12]. Dostupné na internete: < http://www.medicc.eu/sk/odborne-clanky/item/33-rakovina-a-cytostatika-1 >
 • NADACIALEUKEMIE.sk, 2013. Čo je to leukémia [online].2013 [cit: 2013-22-12]. Dostupné na internete: < http://nadacialeukemie.sk/chcem-vediet-co-je-to-leukemia > NADACIALEUKEMIE.sk, 2013. Diagnostika leukémie [online].2013 [cit: 2013-22-12]. Dostupné na internete: < http://www.nadacialeukemie.sk/chcem-vediet-diagnostika-leukemie >
 • NADACIALEUKEMIE.sk, 2013. Liečba jednotlivých foriem leukémie [online].2013 [cit: 2013-22-12]. Dostupné na internete: < http://www.nadacialeukemie.sk/chcem-vediet-liecba-jednotlforiem >
 • NADACIALEUKEMIE.sk, 2013. Transplantácia krvotvorných buniek [online].2013 [cit: 2013-22-12]. Dostupné na internete: < http://www.nadacialeukemie.sk/chcem-vediet-transplantacia-kb >
 • NPOP.sk, 2013. Leukémia, akútna myeloidná [online]. 2013 [cit.: 2013-22-12]. Dostupné na internete: < http://www.npop.sk/typy-karcinomu/leukemia-akutna-myeloidna-aml/ >
 • PASTOR, J. 2006. Akutní myeloidní leukémie [online].2006 [cit: 2013-22-12]. Dostupné na internete: < http://langenbeck.webs.com/pathologie.htm >
 • PROTIVÁNKOVÁ, M., VORLÍČEK, J. 2002. Akutní leukémie. 2.dopl. vydanie. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 17s. ISBN 80-210-2807-6 RAUDENSKÁ, J., JAVŮRKOVÁ, A., 2011. Lékařská psychologie ve zdravotnictví. 1.vydanie. Praha: Grada Publishing, 2011. 304s. ISBN 97-880-2472-2238
 • RICHARDS, A., EDWARDS, S. 2004. Repetitorium pro zdravotní sestry. 1.vydanie. Praha: Grada Publishing, 2004. 376s. ISBN 80-247-0932-5
 • RYBÁROVÁ, Ľ., DERŇÁROVÁ, Ľ. 2005. Význam komunikácie v podpore osôb sprevádzajúcich chorých v štádiu choroby a umierajúcich. In Ošetrovateľský obzor. Bratislava: Herba, 2005. roč. 2, č. 4, s. 108-112. ISSN 1336-5606.
 • SCHMIDTOVÁ, Z. a kol. 2008. Vybrané odbory ošetrovateľstva. 1.vydanie. Martin: Osveta, 2008. 150s. ISBN 97-880-8063-2953
 • SLÁMA, O., KABELKA, L. a kol. 2012. Paliativní medicína pro praxi. 2.vydanie. Praha: Galén, 2012. ISBN 97-880-7262-8490
 • SLAMKOVÁ, A., PAVELOVÁ, Ľ., POLEDNÍKOVÁ, Ľ. 2006. Postavenie príbuzných zomierajúcich pacientov. In Sestra. Bratislava: Ecopress, 2006. č. 7, s. 36-37. ISSN 1335-9444
 • ŠUSTROVÁ, M. a kol. 2004. Diagnóza: Downov syndróm. 1.vydanie. Bratislava: PERFEKT, 2004. 240s. ISBN 80-8046-259-3
 • TOŠKOVÁ, M., RÁČIL, Z. 2011. Akútna myeloidná leukémia. In Postgraduálni medicína. Praha: Mladá fronta, 2011. č.3/2011, s. 50-58. ISSN 1212-4184
 • VORLÍČEK, J. a kol. 2006. Klinická onkológie pro sestry. 1.vydanie. Praha: Grada Publishing, 2006. 328s. ISBN 80-247-1716-6