Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Islamské právo trestné

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39225
Posledná úprava
05.01.2012
Zobrazené
2 429 x
Autor:
Orechovec
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V bakalárskej práci sa zaoberám islamským trestným právom. Práca pozostáva z troch základných častí. V prvej časti, ktorá je označená ako všeobecná časť, objasňujem charakter islamského práva. V druhej časti sú opísané primárne a sekundárne pramene a islamské právne a náboţenské školy. V tretej časti sa zaoberám organizáciou inštitúcií v islamskom trestnom práve, trestnou zodpovednosťou, trestnými činmi a trestami. Ďalej sa zaoberám aj vzťahom medzi islamským trestným právom a ľudskými právami, rozdielom medzi definíciami trestu v islamskej právnej kultúre a západnej kultúre. Taktieţ aj vzťahom medzi uplatňovaním trestov a nízkou mierou kriminality v islamských krajinách.

Kľúčové slová:

islam

trestné právo

trestná zodpovednosť

trest

trestný čin

hadd

tázir

qisás

diya

kriminalitaObsah:
 • ÚVOD ..............................................................................................................................5
  1. VŠEOBECNE O ISLAMSKOM PRÁVE
  1.1 Charakteristika islamského práva...........................................................................6
  1.2 Nemennosť islamského práva.................................................................................6
  1.3 Charakter právnych noriem v islamskom práve .....................................................7
  1.4 Princíp personality a teritoriality v islamskom práve .............................................9
  1.5 Univerzálnosť islamského práva ...........................................................................10
  2. PRAMENE ISLAMSKÉHO PRÁVA
  2.1 Primárne pramene..................................................................................................11
  2.1.1 Korán ...................................................................................................11
  2.1.2 Sunna ..................................................................................................11
  2.1.3 Idţmá ...................................................................................................13
  2.1.4 Kijás ....................................................................................................13
  2.2 Sekundárne pramene .............................................................................................13
  2.2.1 Al-istihsán ...........................................................................................13
  2.2.2 Al-istisláh ............................................................................................13
  2.2.3 Al-urf....................................................................................................14
  2.3 Náboţenské a právne školy islamu........................................................................14
  2.3.1 Hanáfiovská škola ...............................................................................15
  2.3.2 Málikovská škola .................................................................................15
  2.3.3 Šáfiovská škola ....................................................................................16
  2.3.4 Hanbáliovská škola .............................................................................16
  3. ISLAMSKÉ PRÁVO TRESTNÉ................................................................................17
  3.1 Organizácia inštitúcií v islamskom práve trestnom ..............................................18
  3.2 Trestná zodpovednosť v islamskom práve ............................................................20
  3.3 Tresty v islamskom práve .....................................................................................21
  3.4 Trestné činy ...........................................................................................................22
  3.4.1 Trestné činy hadd a tresty za ne ..........................................................22
  3.4.2 Trestné činy tázir a tresty za ne ...........................................................25
  3.4.3 Trestné činy qisás a tresty za ne ..........................................................27
  3.4.3.1 Diya .........................................................................................27
  3.5 Islamské trestné právo a ľudské práva ..................................................................28
  3.6 definícia trestu v západnej kultúre .........................................................................29
  3.7 definícia trestu v islamskej kultúre ........................................................................30
  3.8 Vzťah medzi uplatňovaním trestov a nízkou mierou kriminality .........................31
  ZÁVER.....................................................................................................................................35
  ZOZNAM POUŢITEJ LITERAÚRY......................................................................................37

Zdroje:
 • HRUŠKOVIČ, I. - KÁLESNÁ, K. - ŠTEFANOVIČ, M.: Svetové právne systémy, 3. vydanie, Bratislava: Univerzita Komenského, 2002, 144 s., ISBN 80-223-1769-1
 • KNAPP, V.: Velké právní systémy (Úvod do srovnávací právní vědy), 1. vydanie, Praha: Nakladatelstvi C.H.Beck, 1996, 248 s., ISBN 80-7179-089-3
 • ŠTEFANOVIČ, M.: Svetové právne systémy, Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, Poradca podnikateľa spol. s. r. o., EUROKODEX, 2007, 144 s., ISBN 978-80-88931-72-0
 • KROPÁČEK, L.: Duchovní cesty islámu, Praha: Vyšehrad, 2003, 292 s., ISBN 80-7021-821-5
 • KÖTZ, H.- ZWEIGERT K.: An Introduction to Comparative Law, Oxford: Clarendon Press, 2002, 744 s., ISBN-10: 0198268602 , ISBN-13: 978-0198268604
 • SCHACHT, J.: Introduction to Islamic Law, Oxford: Clarendon Press, 1964, 224s., ISBN-10: 0198251610, ISBN-13: 978-0198251613
 • DRGONEC, J.: Právne kultúry Ázie a Afriky, Bratislava: Veda – vydavateľstvo Slovenskej akadémie, 1991, 236 s., ISBN 8022402273
 • HRBEK, I. : Korán, Praha: Academia, 2000, 797 s., ISBN 8020002464
 • KŘIKAVOVÁ, A. - MENDEL, M. - MÜLLER, Z. - DUDÁK, V.: Islám, Ideál a skutečnost, Praha: Baset,2002, 311 s., ISBN 80-86223-71-X
 • MENDEL, M.: Dţihád, Islámská koncepce šíření víry, Brno: Atlantis, 1997, 231 s., ISBN: 80-7108-151-5
 • DENNY, F. M.: Islám a muslimská obec, Praha: Prostor , 2003, 194 s., ISBN 8072600885
 • KOUŢILOVÁ, I. – MENDEL, M.: Cesta k prameni, Fatwy islámských učencú k otázkám všedního dne, Praha: Orientální ústav Akademie věd české republiky, 2003, 172 s., ISBN 80-85425-53-X
 • KAMALI, M. H.: Principles of Islamic Jurisprudence. Cambridge: Islamic Texts Society, 1991, 550 s., ISBN-10: 0946621829, ISBN-13: 978-0946621828
 • HRUŠKOVIČ, I.: Islamský právny systém a proces jeho formovania, Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 1997, 122 s., ISBN 80-716-0088-1
 • DeRouen, K.- Bellamy, P.: International Security and the United States: An Encyclopedia, Greenwood Publishing Group, 2007, 1100 s., ISBN 0275992535, ISBN 13: 9780275992538
 • http://www.muhajabah.com/docstorage/hudud.htm >
 • http://assets.cambridge.org/97805217/92264/excerpt/9780521792264_excerpt.htm
 • http://www.muhajabah.com/docstorage/hudud.htm
 • http://www.iran-bulletin.org/political_islam/punishmnt.html
 • http://www.oic-oci.org/ http://lgst.wharton.upenn.edu/mayera/documents/mayerislamabad05.pdf www.infodrogy.sk/narodnasprava/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&s=04_12
 • http://www.jannah.org/morearticles/4.html >
 • http://www.genpro.gov.sk/struktura-kriminality-2002-6541/45181s www.nationmaster.com/country/sa-saudi-arabia
 • http://www.minv.sk/?statistika-kriminality-kopia
 • spravy.pravda.sk/preplnenym-talianskym-vazeniam-maju-ulavit-nove-lodne-vaznice-pv5-/sk_svet.asp?c=A100301_131357_sk_svet_p09
 • http://www.emcdda.europa.eu/situation/responding/7