Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Facilitácia podporných sietí rodinného systému

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45363
Posledná úprava
03.11.2014
Zobrazené
1 478 x
Autor:
bea-lily
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Témou bakalárskej práce je facilitácia podporných sietí rodinného systému. Rodina je základ existencie každého jedného jedinca. V rodine človek funguje po celý svoj život. Práca je teoretická a pozostáva z troch kapitol. Na začiatku práce je bližšie objasnený pojem rodina, jej znaky , typy , funkcie , faktory a zmeny v chápaní rodiny ktoré nám prinieslo kresťanstvo z dávnej histórie. V druhej kapitole ktorá je najrozsiahlejšia sa zaoberáme rodinným systémom , subsystémami, podpornými sieťami, všeobecnými vzťahmi v rodine aj medzigeneračnými. V poslednej kapitole analyzujeme pojem terapia ktorá je prepojená s facilitáciou v rodinnom prostredí. Cieľom tejto práce je priblížiť pojem facilitátor (facilitácia), poukázať na dôležitosť rodiny a vzťahov medzi jednotlivými členmi a priniesť riešenie vzniknutých problémov bez ľudských zábran pomocou rodinnej terapie a facilitátora.

Kľúčové slová:

rodina

facilitácia

vzťahy

podporné siete

rodinný systémObsah:
 • OBSAH
  ÚVOD 9
  1 RODINA 10
  1.1 Analýza pojmu rodina 10
  1.2 Základné znaky rodiny 12
  1.3 Typy rodiny 13
  1.4 Rodina a jej funkcie 14
  1.5 Faktory, ktoré pôsobia na rodinu 16
  1.6 Zásadné zmeny v chápaní ideálu rodiny ktoré prinieslo kresťanstvo 16
  2 RODINA AKO VZŤAHOVÝ SYSTÉM 18
  2.1 Rodinný systém 18
  2.1.1 Subsystémy 21
  2.2 Podporné siete 22
  2.3 Vzťah v rodine 27
  2.3.1 Jedinec a vývojové úlohy 27
  2.3.2 Cyklus rodinného spolužitia 28
  2.4 Vzťahy medzi generáciami 29
  2.4.1 Genéza vzťahu medzi rodičmi a deťmi 29
  2.4.2 Mladé manželstvo a medzigeneračné vzťahy 31
  2.4.3 Medzigeneračné vzťahy a ďalší členovia širšej rodiny 33
  3 FACILITÁCIA V PSYCHOTERAPII 34
  3.1 Analýza pojmu rodinná terapia 34
  3.1.1 Rozdiel poradenstvo a psychoterapia 35
  3.1.1.1 Objasnenie nedirektívneho prístupu 35
  3.2 Facilitovanie a facilitátori 36
  3.2.1 Facilitátor a jeho výcvik 37
  3.2.2 Aký by mal byť facilitátor 39
  ZÁVER 40
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 41

Zdroje:
 • BAUMAN, Z.: Socjologia na co dzień. Warszawa : Iskry, 1964, 209 s. ISBN, 978-83-08-03983-0
 • BOWLBY, J., AINSWORTH, M.: Co by i moje dcera měla vědět o manželství. Praha: Motto, 1996, 168 s. ISBN 9788085872392
 • ERIKSON, E.H.: Osm věku člověka. Praha: Propsy, 1996, s. 61.
 • FRIESEN, J.D.: Rituals and Family Strenght. Dostupné z http://is.muni.cz/th/79983/pedf_m/002_text.txt, s. 39-48.
 • GABURA, J., PRUŽINSKÁ, J.: Poradenský proces. Praha: SLON, 1995, 147 s. ISBN 9788085850109
 • GIDDENS, A.: Sociologie. Praha: Argo, 1999, 595 s. ISBN 9788072031245
 • GJURIČOVÁ, Š., Rodinná terapie. Praha: Grada Publishing, 2009, 280 s. ISBN 9788024723907
 • GOLDENBERG, H., GOLDENBERG, I.: Counseling today's families. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 1998, 375 s. ISBN 9780534346553
 • GOODE, E.: Sociology. New Jersey: Prentice Hall, 1988, 604 s. ISBN: 978-0138207205
 • HAMAROVÁ, J., HOLKOVIČ, Ľ.: Výchova v rodine. Bratislava: Smena, 1986, 125 s. ISBN 73-068-86
 • CHUBB, H.: Looking at the systems as a process. West Cornewall: Brief therapy institute, 1990, s. 173.
 • JACOB, T.: Family interaction and psychopathology. Theories, methodsm and findings. New York: Plenum Press, 1987, 688 s. ISBN 9780306423574
 • KABELE, J.: Rodinné síte. Praha: Výskum rodiny, 1987, s. 260 9780875892504
 • KANTOR, D., LEHR, W.: Inside the family: Toward a theory of family process. San Francisco, Jossey-Bass, 1975, s. 320
 • KRAMER, H. CH.: Becoming a family therapist . New York: Human Sciense Press, 1980. 322 s. ISBN 9780877054702
 • KRATOCHVÍL, S.: Manželská a párová terapie. Praha: Portál, 2009, 279 s. ISBN 9788073676469
 • LACA, S.: Základy sociálnej pedagogiky. Bratislava : BEKI, 2011, s. 219. ISBN 978-80-8132-014-9
 • MATĚJČEK, Z., LANGMEIER, J.: Počátky našeho duševního života. Praha: Pyramida, 1986, 365 s. ISBN 11-060-86
 • MATOUŠEK, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : Sociologické nakladatelství, 2003, 161 s. ISBN 9788086429199
 • MEARNS, D.: Developing person-centred counselling. London: Sage, 2003, 143 s. ISBN 9780761949695
 • MOŽNÝ, I.: Sociologie rodiny. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2002, 250 s. ISBN 9788086429052
 • NOVOTNÁ, E.: Základy sociologie. Praha : Grada, 2008, 191 s. ISBN 9788024723969
 • NYKL, L.: Carl Ransom Rogers a jeho teórie. Praha: Grada, 2012, 183 s. ISBN 9788024740553
 • PETRUSEK, M.: Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009, 189 s. ISBN 9788087207024
 • PLAŇAVA, I.: Spolu každý sám: v manželství a rodině. Brno: Lidové noviny, 1998, 218 s. ISBN 9788071062929
 • PREVENDÁROVÁ, J., KUBÍČKOVÁ, G.: Základy rodinnej a sexuálnej výchovy. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996, 88 s. ISBN 9788008012126
 • RAJMICOVÁ, K.: Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister&Pricipal, 2002. s. 150. ISBN 80-86598-36-5.
 • REISS, D.: The family’s construction of reality. Cambrige: Harvard University Press, 1981, 426 s. ISBN 9780674294165
 • ŘÍČAN, P.: Cesta životem. Praha: Portál, 1990, 435 s. ISBN 9788070380789
 • SOBOTKOVÁ, I.: Psychologie rodiny. Praha: Portál, 2012, s. 14. ISBN 978-80-262-0217-2
 • SUSSMAN, M.B., STEINMETZ, S.K.: Handbook of marriage and the family. New York, Plenum Press, 1987, s. 352. ISBN: 978-0306457548
 • SÝKOROVÁ, D.: Rodina staršího středního věku v systému příbuzenské pomoci a podpory. Brno: Sociologický časopis, 1996, s. 51-66.
 • ŠIFFELOVÁ, D.: Rogerovská psychoterapie pro 21. století. Praha: Grada, 2010, 192 s. ISBN 9788024729381
 • ŠPATENKOVÁ, N. a kol.: Krize - psychologický a sociologický fenomén, Praha: Grada, 2004, 129 s. ISBN 9788024708881
 • VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha, Portál, 2000, 353 s. ISBN 9788071848035
 • VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I.: Aplikovaná sociální psychologie I. Praha: Portál, 1998, 383 s. ISBN 9788071782698