Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Antropomotorika

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
2,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6615
Posledná úprava
09.08.2018
Zobrazené
2 016 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Školskú telesnú výchovu so svojím zameraním a obsahom považujeme za sústavný prioritný fenomén výchovno-vzdelávacieho procesu. Jej úlohou je kompenzovať jednostranné, prevažne duševné zaťažovanie detí a kladne ovplyvňovať ich telesný rozvoj a pohybové aktivity, pohybovú výkonnosť.
Zohráva významnú úlohu pri presadzovaní zdravého spôsobu života, s vylúčením rizikových faktorov ako sú drogy, alkohol, fajčenie a pod. Formuje, upevňuje a stabilizuje aktívny, kladný vzťah detí k pohybovým aktivitám, telesnému a pohybovému zdokonaľovaniu sa. Nezastupiteľnou činnosťou v školskej telesnej výchove sa stáva pravidelný monitoring - hodnotenie telesného rozvoja aj pohybovej výkonnosti detí, ktorého význam spočíva v poznaní utilizačného faktora, ktorý umožňuje rozpoznať vplyv školskej telesnej výchovy, ale aj iných pohybových aktivít na zmeny v telesnom a pohybovom rozvoji. Monitoring sa stáva významným motivačným činiteľom najmä pre žiakov, ale aj pre učiteľov telesnej výchovy.
Pri monitorovaní telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti je nutné akceptovať komplexný prístup. Potrebu dlhodobého, pravidelného a objektívneho hodnotenia a klasifikácie v školskej telesnej výchove, vytváranie aktuálnych noriem pre hodnotenie zdôrazňovali vo svojich prácach mnohí autori, či už to bol v minulosti Pávek, 1977; Šemetka, 1982, 1983; neskôr Belej, 1996; Moravec, 1996; Bence. L, 1998, 2001; Kasa, 2002 a iní. Havlíček l992, rozpracoval danú problematiku vzhľadom na vzťahy telesného rozvoja, ontogenetického obdobia, posudzoval stav úrovne pohybovej výkonnosti ako cieľovej kategórie, hodnotil ročné prírastky v telesnom rozvoji aj v pohybovej výkonnosti, hodnotil aj absolútnu či relatívnu pohybovú výkonnosť detí a mládeže.

Kľúčové slová:

antropomotorika

pohybová činnosť

telesný rozvoj

výkonnosť

plávanie

atletika

gymnastika

strelecká výkonnosť

biatlon

regenerácia

masážObsah:
 • Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť 10 - 14 ročných chlapcov v liptovskej lúžnej po šiestich rokoch
  Plavecká výkonnosť policajtov okresného riaditeľstva policajného zboru v banskej bystrici v rokoch 2002 - 2006
  Prognóza výkonov ženských atletických disciplín v slovenskej republike
  Posouzení objektivity hodnocení vybraných pohybových stereotypů
  Posouzení rozdílu mezi chlapci a děvčaty v úrovni předpokladu pro manipulaci s míčem u dětí školního věku
  Úroveň somatických predpokladov reprezentantov slovenskej republiky v žiackej kategórii v atletike
  Zmiany wielkości cech somatycznych i zdolności motorycznych dziewcząt ichłopców w wieku 11-12 lat w rocznym cyklu szkolnym
  Porovnanie somatotypov študentov telesnej výchovy v sledovanom období
  Meta analýza sekulárních trendů modální a vrcholné motorické výkonnosti
  VPlyv voľno - časových pohybových aktivít na úroveň kĺbovej pohyblivosti trupuu žiakov 4. ročníka základnej školy
  Analýza zaťaženia mladých gymnastov v zostave na prostných pomocou záznamu fyziologickej krivky
  Zaleśności wybranych cech morfologicznych i motorycznych dziewcząt zuwzględnieniem wieku rozwojowego i środowiska zamieszkania (na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego)
  INtermediárne kritérium validity testov všeobecnej a špeciálnej výkonnosti vo futbale
  Problematika streleckej výkonnosti v biatlone
  Poziom sprawności fizycznej kobiet w wieku 50-60 lat rozpoczynających trening zdrowotny
  Zróśnicowanie dymorficzne w poziomie sprawności fizycznej dzieci w wieku 11-14 upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
  Úroveň telesného rozvoja a všeobecnej pohybovej výkonnosti študentiek telesnej výchovy fhv umb v rokoch 2002 a 2003
  Koordinačné schopnosti 11 a 12 ročných hokejistov v banskej bystrici
  Testy špeciálnej výkonnosti realizované v slovenskej plaveckej federácii
  Kondiční programy pro děti s nízkou úrovní tělesné zdatnosti
  Regenerácia a masáž v športe
  VÝznam a využitie strečingových cvičení vo fyzickej príprave hasiča
  Parciálná analýza motoriky detí predškolského veku
  Možnosti diagnostiky základních pohybových dovedností na příkladu běhu u dětí mladšího školního věku hodnocení
  Cовершенствование системы оценки моторики футболистов в возрасте 10-16 лет
  Korelačný vzťah športovej a všeobecnej pohybovej výkonnosti v džude
  Motorická výkonnost populace středního a staršího věku

Zdroje:
 • ČELIKOVSKÝ, S. 1977. Modely pohybových režimů. Teorie a praxe tělesné výchovy, 1977, s. 76.
 • DURSTIN, L. J. 2002. Exercise Management for Persóna with Chronic Dseases and Disibilities. Champaing: Human Kinetice, 2002, 374 s. ISBN 0-7360-3872-8.
 • FILIPCOVÁ, B. 1966. Člověk, práce, volný čas. Praha : Svoboda 1966.
 • GLAVOS, T. - WILSON, B. 1994. Managing health promotion programs. Champoigni: Human Kinetice, 1994.
 • HRČKA, I. 1997. Monitorovanie zdravotného stavu a pohybových aktivit zamestnancov. In
 • „Monitorovanie telesných a pohybových predpokladov občanov SR.“ Bratislava: FTVŠ UK 1997, s. 5-14.
 • JACKSON, A. W. et al. 1999. Physical Aktivity for Health and Fitness. Champaing: Human Kinetice, 1999. 367 s. ISBN 0-88011-599-8.
 • KOPŘIVOVÁ, J. - DOLINA, J. - JADVIDŽÁK, I. - GRMELA, R. 2003. Pohybové aktivity pro zlepšení fyzického a psychického stavu seniorů. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2003. od s. 97-100, 249 s.
 • KOVÁŘ, R. 2001. Tělesná aktivita, tělesná zdatnost a zdraví. Česká kinantropologie 2001, č. 1, s. 49-57.
 • MĚKOTA, K. - BLAHUŠ, P. 1983. Motorické testy v tělesné výchově. Praha: SPN 1983. 246
 • SHEPARD, R. J. 2001. How important is intenzity of physical activity in a dose/response context? In: Pohyb a zdraví. Olomouc: FTK UP, 2001. s. 45-51
 • TEPLÝ, Z. 1984. Fit po padesátce. Praha: Sportpropag, 1984.
 • WELK, G. J. 2002. Physical Aktivity Assessments for Health-Releated Research. Champaing: Human Kinetics, 2002. 259 s.
 • VILIKUS, Z. et al. 1997. Vývoj fyzické zdatnosti duševně pracujících mužů české populace za posledních 20 let. In: Tělesná výchova a sport na přelomu století. Praha: FTVS UK, 1997. s.211-213.
 • ZVONAŘ, M. - PAVLÍK, J. 2005. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost střední a starší populace. In: Sport and health. Brno FSpS, 2005. s.61-65.
 • ZVONAŘ, M. Nedostatek pohybové aktivity - fenomén dnešní doby. In: Pohyb a zdraví. Olomouc: FTK, 2004. s. 86-89.