Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Aktuálne možnosti tvorby edukačného projektu v materskej škole

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
44 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38171
Posledná úprava
17.11.2011
Zobrazené
2 559 x
Autor:
samanta276
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Predškolská výchova prešla viacerými zmenami a reformami. V súčasnosti sa otvorila novým možnostiam alternatívneho vzdelávania a je viac prístupná aj pri preberaní poznatkov a skúseností z iných krajín. Dáva priestor všetkým, ktorí sa na príprave a realizácii predškolskej výchovy a vzdelávania podieľajú. 
Štátny vzdelávací program je akousi vodiacou niťou, ktorá vedie dieťa prostredníctvom učiteľa a jeho detailne premyslenej činnosti. Tvorba školských vzdelávacích programov si ešte vyžiada veľkú dávku profesionality a tvorivej invencie od všetkých pedagogických zamestnancov materských škôl, ale my veríme, že ak ju nebudú brať len ako svoju povinnosť, dokážu dať dieťaťu všetko. Každý deň strávený v materskej škole by mal byť pre dieťa výnimočný a neopakovateľný. To by malo byť prioritou každého učiteľa. Preto je potrebné venovať predškolskej výchove a vzdelávaniu dostatočnú pozornosť. Dajme priestor a čas našim deťom na všetko to, čo skutočne potrebujú.
Cieľom predškolskej výchovy a vzdelávania je totiž odhaľovať a poznávať svet dieťaťa. Urobiť z detí šťastných ľudí a ukázať im, že každý z nich môže nájsť svoju vlastnú cestu. Veď stále aktuálnou je potreba takej predškolskej výchovy a vzdelávania, na základe ktorej budú deti šťastné a dobre pripravené na svoj ďalší život.

Kľúčové slová:

edukačný projekt

kurikulum

materská škola

plánovanie

predškolská výchova

vzdelávanieObsah:
 • ÚVOD 11
  1 PROJEKT A PROJEKTOVANIE 12
  1.1 Vymedzenie základných pojmov 12
  1.2 Charakteristika projektu 15

  2 PROJEKT A PROJEKTOVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE 18
  2.1 Teoretické východiská predškolskej výchovy 18
  2.1.1 Predškolský vek dieťaťa 19
  2.2 Aktuálne možnosti tvorby edukačného projektu v materskej škole 20
  2.4 Typy, druhy projektovania 21
  2.4.1 Proces plánovania a projektovania 23
  2.5 Jednotlivé fázy pri tvorbe edukačného projektu 22

  3 TVORBA VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROJEKTU PODĽA ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 27
  3.1 Vymedzenie pojmu kurikulum 27
  3.2 Kurikulárny dokument predprimárneho vzdelávania 28
  3.3 Štátny vzdelávací program ISCED 0 30
  3.3 Školský vzdelávací program 33

  ZÁVER 36

  ZOZNAM BIBILIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 37

  PRÍLOHY 41
  Príloha 1: Kurikulárny projekt Človek – súčasť prírody 42
  Príloha 2: Ponuka ročného alternatívneho edukačného programu 44
  Príloha 3: Obsahový celok: Jeseň pani bohatá 49

Zdroje:
 • ANDERSON, L.W. – BURNS, R.B. 1989. Research in Classrooms. Oxford: Pergamon Press, 1989.
 • ATHEY, C. 1981. Parental involvement in nursery education. Early Child Development and Care.1981.
 • BAĎURÍKOVÁ, Z. 1999. Krok za krokom. Metodická príručka pre predškolskú výchovu. Žiar nad Hronom: Nadácia Škola dokorán, 1999. ISBN 80-968292-0-3.
 • BEČVÁŘOVÁ, Z. 2003. Současná mateřská škola a řízení. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-537-7.
 • BOGDAN, R.C. – BIKLEN, S.K. 1992. Qualitative Research for Education. Boston: Allyn and Bacon, 1992.
 • BOTTURI, R. – CARISSIMI, M. 1994. L´organizzazione della scuola elementare e a materna. (Vademecum prer direttori, insegnanti e genitori). Milano: Ethel Editoriale Giorgio Mondadori, 1994.
 • BRUCEOVÁ, T. 1996. Předškolní výchova. Deset princípů moderní pedagogiky a jejich aplikace v praxi. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-068-5.
 • BRUNER, J. 1968. Toward a Theory of Instruction. Cambridge, MA: Harvard University press.1968.
 • CANGELOSI, J.S. 1994. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 1994.
 • DARÁK, M. – FERENCOVÁ, J. 2001. Metodológia pedagogického výskumu. Terminologické minimum. Prešov: ManaCon, 2001. ISBN 80-89040-07-1.
 • DARÁK, M. – KRAJČOVÁ, N. 1992. Základy empirického výskumu v pedagogike. Košice: UPJŠ, 1992.
 • DARÁK, M. -KRAJČOVÁ, N. 1995. Empirický výskum v pedagogike. Prešov: ManaCon, 1995.
 • DOLANSKÝ, V. a kol. 1993. Projektový management. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-7169-287-5.
 • ...