Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 625   projektov
6 nových

Vypracované otázky zo Sociálnej psychológie

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40937
Posledná úprava
18.11.2012
Zobrazené
1 377 x
Autor:
marek.madar
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. otázka: Historické zdroje vzniku sociálnej psychológie:
Platón: „sociometrický názor“ kde primárny faktor je spoločnosť, jednotlivec je jej zložkou a a vstupuje do nej len aby uspokojoval svoje potreby a dosiahol ciele.
Aristoteles: „individualistický“ centrálnym pojmom soc. vzťahov je jednotlivec. Je odkázaný na soc. prostredie, no členom sa stáva na základe vrodených daností.
Do 19. stor.: zdôrazňovanie biologickej pred sociálnou podstatou človeka. 2. pol. 19. stor.: orientácia na sociálnu bytosť, Darwinova evolučná teória - tak ako má biologicky adaptovaný jednotlivec lepšie šance prežiť, tak aj sociálne adaptovaný má väčšiu pravdepodobnosť adekvátneho pôsobenia v spoločnosti.
Racionalizmus: René Decartés, dualizmus - predstava, že človek je z 2 systémov: duševného a materiálneho. Činnosť tela a duše prebieha paralelne, no nezávislé a centrum je v mozgu.
Empirizmus a senzualizmus: Locke, tabula rasa, kt. sa zaplní z vnút. zdroja - z reflexie, ale hlavne z vonkajšieho zdroja - z empírie, t.j. zmyslového vnímania a takto človek spoznáva svet.
Mechanický materializmus: Mattrie, človek je stroj pracujúci na princípe mechaniky. Stroj uvádza človeka do pohybu. Myslenie je mozog a duša nerv. sústava...

2. otázka: Sociálna determinácia a sociálny kontext človeka:
Človek je biologická bytosť a aby sa stal sociálnou bytosťou potrebuje druhých ľudí. proces socializácie súvisí s procesom individualizácie. Predstavuje vývinový proces, v priebehu ktorého sa človek postupne stáva „sebou samým“. Rastie jeho vnútorná nezávislosť a centrálne miesto má „Ja“. Odlišuje sa telové Ja a sociálne Ja - vedomie sociálnej odlišnosti od iných jedincov. Základom vedomia ja je konfrontácia človeka s okolitým svetom. Ego je základný činiteľ duševného životy, je to sebaponímanie, vyvíja sa z Ja ako základ duševného života človeka. Základom je psychická rovnováha - ako výsledok pozitívneho hodnotenia seba samého aj od iných ľudí. 
Sociálne správanie nie je funkciou vonkajších udalostí, ale výsledok nazerania jednotlivca na tieto udalosti. Trvalejšie charakteristiky ľudí sa utvárajú pod vplyvom skúseností, odmien, trestov, na základe pozorovania správania iných ľudí. Rovnováhu medzi -vnútornými: motivácia, očakávania a vonkajšími: odmena a trest - determinantmi správania človeka udržiava model recipročný determinizmus.

Kľúčové slová:

sociálna psychológia

vznik sociálnej psychológie

sociálna determinácia

sociálna pozíciaObsah:
 • 1. otázka: Historické zdroje vzniku sociálnej psychológie
  2. otázka: Sociálna determinácia a sociálny kontext človeka
  3. otázka: Špecifikácia sociálnej motivácie, sociálne potreby, motívy, záujmy, hodnoty, ideály a ciele, vnútorná a vonkajšia poznávacia a sociálna motivácia:
  4. otázka: Charakteristika a typy postojov
  5. otázka: Vymedzenie pojmu sociálne percepcia, SP a medziľudské vzťahy
  6. otázka: Vymedzenie, charakteristika, funkcie a formy sociálnej interakcií
  7. otázka: Základná charakteristiky, význam a typy sociálnej komuikácie
  8. otázka: Vymedzenie pojmu komunikácie
  9. otázka: Typy sociálneho správania a sociálna atraktivita
  10. otázka: Klasifikácia a charakteristika sociálnych skupín
  11. otázka: Sociálna pozícia, status, rola
  12. otázka: Vymedzenie pojmu veľkej sociálnej skupiny
  13. otázka: Konflikt