Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Vypracované otázky z Občianskeho práva hmotného

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47238
Posledná úprava
19.02.2018
Zobrazené
559 x
Autor:
ginger
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Záväzok, záväzkovoprávny vzťah, záväzkové právo - pojem, základná charakteristika

Pojem záväzkového práva
Záväzkové právo predstavuje právne odvetvie občianskeho práva, ktoré tvorí súbor právnych noriem o záväzkovoprávnych vzťahoch (záväzkoch).
Záväzok rozumieme povinnosť vyplývajúcu z tohto záväzkovoprávneho vzťahu, t.j. záväzkovú povinnosť
Pohľadávka v. dlh
- pohľadávka predstavuje subjektívne právo jedného subjektu (veriteľa) požadovať od druhého subjektu tohto istého záväzkovoprávneho vzťahu (dlžníka) určité plnenie, t.j. aby niečo dal (dare), niečo konal (facere) alebo nekonal, t.j. opomenul (ommittere) alebo strpel (pati). V prípade, že ide o pohľadávku splatnú, nazýva sa nárokom (uplatniteľným na súde)
- dlh predstavuje naopak povinnosť jedného subjektu (dlžníka) aby druhému subjektu toho istého záväzkovoprávneho vzťahu (veriteľovi) poskytol určité plnenie
Vo všeobecnosti teda možno konštatovať, že veriteľ má voči dlžníkovi pohľadávku (t.j. má právo), zatiaľ čo dlžník má voči veriteľovi dlh (t.j. má povinnosť).

Kľúčové slová:

občianske právo hmotné

subjekty

zmluvná pokuta

ručenie

zádržné právoObsah:
 • 1.Záväzok, záväzkovoprávny vzťah, záväzkové právo - pojem, základná charakteristika
  2.Prvky záväzkovoprávnych vzťahov - subjekt, predmet, obsah
  3.Pluralita subjektov v záväzkovoprávnych vzťahoch - solidárne, delené, nedielne
  4. Predmet záväzkovoprávnych vzťahov - primárny, sekundárny
  5.Vznik záväzkovoprávnych vzťahov
  6.Zmena obsahu záväzkovoprávnych vzťahov - dohoda, omeškanie dlžníka, omeškanie veriteľa
  7.Zmeny v subjekte záväzkovoprávnych vzťahov - zmena v osobe veriteľa
  8.Zmeny v subjekte záväzkovoprávnych vzťahov - zmena v osobe dlžníka
  9.Zabezpečenie záväzkov - pojem, subsidiarita, akcesorita, funkcie, osobné a vecné zabezpečovacie prostriedky
  10.Zmluvná pokuta
  11.Ručenie
  12.Dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov, zábezpeka, uznanie dlhu
  13.Zabezpečovací prevod práva a zabezpečenie postúpením pohľadávky
  14.Vecnoprávne zabezpečovacie prostriedky - záložné právo, zádržné právo
  15.Zánik záväzkov na základe jednostranného právneho úkonu s uspokojením veriteľa
  ...
  ...
  ...
  70.Dedenie zo závetu - podstatné náležitosti a druhy závetu, zriadenie a zrušenie závetu
  71.Postavenie neopomenuteľných dedičov, vydedenie
  73.Ochrana oprávneného dediča
  74.Odmietnutie dedičstva, potvrdenie a vyporiadanie dedičstva
  75.Nadobudnutie dedičstva štátom - inštitút odúmrti a štát ako testamentárny dedič