Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Vypracované otázky - Podnikateľské riziko

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
59 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46959
Posledná úprava
10.04.2017
Zobrazené
2 244 x
Autor:
popej
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Charakterizujte PESTLE analýzu
Vonkajšie faktory vplývajúce na podnik,
P - politické E - ekonomické S - sociálne T . tecnologické L . legislatívne E. ekologické
2. Definujte bezpečnosť podniku
Je to stav, ktorý vo vnútorných a vonkajších podmienkach umožňuje plnenie stanovených funkcií a cieľov

3. Vysvetlite rozdiel medzi deterministickým a stochastickým prostredím.
Deterministické prostredie - charakteristické stabilitou prvkov , väzieb a stabilitou medzi prvkami
Stochastické prostredie - prebiehajú javy a procesy medzi variabilnými prvkami, ktoré ovplyvňujú vnútorné správanie v prostredí

4. Definujte termíny riziko, zostatkové riziko a akceptovateľné riziko.
Riziko - možnosť straty , nebezpečenstva, škody (miera ohrozenia určitých negatívnymi javmi)
-pojem na označenie skutočnosti, že existuje potencionálna možnosť narušenia bezpečnosti
Zostatkové riziko - ako miera, ktoré nie je možné eliminovať úplne
Akceptovateľné - je miera rizika, ktorú je možné podstúpiť

Kľúčové slová:

Podnikateľské riziko

pestle

bezpečnosť

podnikateľské subjekty

kvalitatívna analýza

kapitálová primeranosť

operačné rizikoObsah:
 • 1. Charakterizujte PESTLE analýzu
  2. Definujte bezpečnosť podniku
  3. Vysvetlite rozdiel medzi deterministickým a stochastickým prostredím.
  4. Definujte termíny riziko, zostatkové riziko a akceptovateľné riziko.
  5. Definujte termíny nebezpečenstvo, ohrozenie a ich vzťah k riziku.
  6. Definujte termíny výzva, zraniteľnosť a udalosť a vysvetlite rozdiely medzi nimi.
  7. Vysvetlite rozdiel medzi čistým a podnikateľským rizikom.
  8. Charakterizujte technogénne riziká a rozčleňte ich zo systémového hľadiska.
  9. Definujte riziko závažnej priemyselnej havárie.
  10. Vysvetlite rozdiel medzi makroekonomickými a mikroekonomickými rizikami.
  11. Definujte podnikateľské riziko.
  12. Vymenujte a stručne charakterizujte jednotlivé druhy podnikateľských rizík.
  13. Vysvetlite rozdiel medzi termínmi: vojenské, nevojenské a kombinované riziká.
  14. Charakterizujte možný vplyv prírodných rizík na podnikateľský subjekt.
  15. Identifikujte 5 strategických a 5 operačných rizík podniku.
  16. Aký pôvod má termín manažment rizika a aký je historický kontext jeho vývoja do súčasnej podoby?
  18 Čím je charakterizovaný proces manažmentu rizika?
  19 Z ktorých základných krokov sa skladá proces manažmentu podnikateľského rizika EWRM?
  20 Definujte termín manažment rizika, popíšte kde všade je možné aplikovať manažment rizika.
  21 Charakterizujte základné požiadavky na manažment rizika.
  22 Vymenujte hlavné prvky manažmentu rizika.
  23 Vysvetlite podstatu, obsah a metódy identifikácie rizika.
  24 Charakterizujte cieľ a základné metódy analýzy rizika.
  25 Popíšte význam, ciele a postup kvalitatívnej analýzy rizika.
  26 Popíšte význam, ciele a postup semikvantitatívnej analýzy rizika.
  27 Popíšte význam, ciele a postup kvantitatívnej analýzy rizika.
  28 V čom spočíva analýza citlivosti?
  29 Vymenujte a stručne charakterizujte metódy merania rizika.
  30 Vysvetlite význam a ciele hodnotenia rizika.
  31 Charakterizujte proces zaobchádzania s rizikom a popíšte možné voliteľné opatrenia na zaobchádzanie s rizikom.
  32 Popíšte význam a klasifikujte typy diverzifikácie rizika
  33 Charakterizujte význam, ciele a nástroje monitorovania a preskúmavania rizík.
  34 Vysvetlite význam a dôvody na vedenie dokumentácie rizika.

  1. Charakteristika a členenie finančných rizík: Úverové riziko, Trhové riziko, Riziko straty likvidity, Obchodné riziko, Operačné riziko.
  2. Podstata a obsah Operačného rizika banky.
  3. Charakterizujte systém riadenia operačných rizík bánk vrátane procesu riadenia rizík.
  4. Význam merania operačného rizika banky.
  5. Vysvetlite pojem a charakterizujte podstatu merania kapitálovej primeranosti.
  6. Význam Bazilejských kapitálových dohôd a ich súvis s meraním kapitálovej primeranosti.
  7. Charakterizujte význam, ciele a postup manažmentu rizík v oblasti BOZP pre podnik.
  8. Vysvetlite podstatu systému stroj-človek-prostredie v rámci manažmentu rizík v BOZP
  9. Vysvetlite význam jednotlivých kategórií (tolerovateľné, nízka priorita, stredná priorita, vysoká priorita) pre hodnotenie rizika podľa priority na príklade matice rizika v BOZP.
  10. Objasnite podstatu a význam merania rizika.
  12. Stručne charakterizujte delfskú metódu a možnosť, či príklad jej využitia v oblasti manažmentu rizík.
  13. Definujte a charakterizujte pravdepodobnosť, vysvetlite jej význam v rámci manažmentu rizík.
  14. Charakterizujte smerodajnú odchýlku a jej význam pre meranie rizika

Zdroje:
 • Učebný text + doplnkový materiál