Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových

Vypracované otázky - Personálny manažment

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
66 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39841
Posledná úprava
24.03.2012
Zobrazené
1 681 x
Autor:
lubos.budinsky
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Uveďte a popíšte ciele personálneho manažmentu.
Hlavným cieľom personálneho manažmentu je dosiahnuť úspech a konkurenčnú výhodu prostredníctvom strategického rozmiestňovania schopných a oddaných zamestnancov, a to na základe integrovanej sústavy kultúrnych a personálnych postupov.

2. Uveďte, na čo sú zamerané základné úlohy personálneho manažmentu.
Personálny manažment dosahuje svoj hlavný cieľ plnením dvoch základných úloh zameraných na:
a. Zabezpečenie potrebného počtu zamestnancov v požadovanej profesijnej i kvalifikačnej štruktúre a v dynamickom súlade so strategickými cieľmi organizácie – personálny manažment musí pružne zohľadňovať okrem počtu a požiadaviek pracovných miest aj ich prípadnú premenlivosť,
b. Zosúladenie správania zamestnancov so strategickými cieľmi organizácie – t.j. efektívne fungovanie zamestnancov a rozvoj, ako aj efektívne využívanie ich pracovných schopností pomocou adekvátnych stimulačných nástrojov.

3. Vymenujte subjekty personálneho manažmentu.
• Vrcholový manažment – jeho úlohou je vymedziť priestor na strategické úvahy a rozhodnutia na všetkých riadiacich úrovniach, načrtnúť predstavu o budúcom smerovaní a postavení organizácie a transformovať poslanie na konkrétne budúce výsledky prostredníctvom formulovania cieľov.
• Personálny útvar – je to špecializované pracovisko na zabezpečenie koncepčných, metodicko-poradenských, operatívnych, evidenčných a rozhodovacích prác pre potreby riadenia ľudí.
• Línioví manažéri – zodpovedajú za chod a ekonomické výsledky jednotlivých oddelení a v tomto kontexte je ich úlohou aj riadiť svojich zamestnancov, prostredníctvom ktorých plnia stanovené ciele.
• Zamestnanci – čoraz väčšou mierou sa stávajú aj subjektom personálneho manažmentu prostredníctvom zvýšenia podielu ich právomocí pri plnení úloh celých tímov a útvarov.

Kľúčové slová:

personálny manažment

personálne plánovanie

potreby zamestnancov

projektovanie pracovných miest

výber zamestnancovObsah:
 • 1. Uveďte a popíšte ciele personálneho manažmentu.
  2. Uveďte, na čo sú zamerané základné úlohy personálneho manažmentu.
  3. Vymenujte subjekty personálneho manažmentu.
  4. Uveďte varianty organizačného zabezpečenia personálneho manažmentu.
  5. Uveďte päť úloh , ktoré plnia línioví manažéri v personálnom manažmente.
  6. Charakterizujte jednotlivé funkcie personálneho manažmentu.
  7. Uveďte čo predstavuje personálne plánovanie v širšom význame.
  8. Uveďte čo predstavuje personálne plánovanie v užšom význame.
  9. Uveďte fázy tvorby plánu personálneho rozvoja.
  10. Uveďte štyri základné dimenzie plánu personálneho rozvoja.
  11. Charakterizujte delfskú metódu predpovedania celkovej potreby zamestnancov.
  12. Uveďte tri metódy patriace medzi kvantitatívne metódy predpovedania celkovej potreby zamestnancov.
  13. Uveďte čo je cieľom analýzy práce.
  14. Uveďte čo je cieľom projektovania pracovných miest.
  15. Uveďte základné metódy projektovania pracovných miest.
  16. Akými spôsobmi sa realizuje striedanie pracovných úloh.
  17. Akými spôsobmi môže prebiehať združovanie pracovných úloh.
  18. Čo je úlohou získavania zamestnancov?
  19. Vymenujte 5 výhod, ktoré vyplynú pre organizáciu, ak sa rozhodne obsadiť voľné pracovné miesto z interných zdrojov.
  20. Vymenujte 5 výhod, ktoré vyplynú pre organizáciu, ak sa rozhodne obsadiť voľné pracovné miesto z externých zdrojov.
  21. Pri akej činnosti personálneho manažmentu je vhodné použiť marketingové pravidlo AIDA, popíšte ho.
  22. Uveďte akými pomerovými ukazovateľmi je možné hodnotiť efektívnosť procesu získavania zamestnancov.
  23. Uveďte tri druhy kritérií výberu zamestnancov.
  24. Vymenujte jednotlivé stupne procesu výberu zamestnancov.
  25. Uveďte druhy výberových rozhovorov z hľadiska obsahu.
  26. Uveďte druhy výberových rozhovorov z hľadiska formy.
  27. Charakterizujte sekvenčný rozhovor.
  28. Rozmiestňovanie zamestnancov sa týka...
  29. Vymenujte zložky adaptačného procesu.
  30. Cieľom sociálnej adaptácie je...
  31. Cieľom adaptácie na organizačnú kultúru je...
  32. Čo je outplacement?
  33. Uveďte oblasti kvalifikačnej prípravy zamestnancov.
  34. Uveďte prístupy organizácií k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov.
  35. Cyklus vzdelávania a rozvoja zamestnancov zahŕňa tieto aktivity...
  36. Uveďte možnosti hodnotenia efektívnosti vzdelávania.
  37. Uveďte princíp hodnotenia pracovného správania.