Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Vypracované otázky na skúšku z predmetu Správne právo procesné - Správne konanie

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48052
Posledná úprava
20.12.2021
Zobrazené
60 x
Autor:
dominkoo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Správne právo procesné - pojem, predmet a systém

SPRÁVNE PRÁVO
- je časť pr. poriadku SR (pr. odvetvie), kt. upravuje spoločen. vzťahy vo VS
- predstavuje súbor. pr. noriem regulujúcich postavenie, organizáciu, kompetenciu VS; na ich základe vz. pr. vzťahy medzi vykonávateľmi VS na jednej strane a FO/PO na strane druhej ako adresátmi výkonu VS, ako aj pr. vzťahy medzi vykonávateľmi VS navzájom
- VS = správa, kt. cieľom je správa verej. vecí; vykonáva sa vo verej. záujme a je prejavom verej. moci v štáte; pr. teória v tejto súvislosti hovorí o tzv. vrchnostenskej VS
- verej. moc = moc spôsobilá autoritatívnym spôsobom ovplyvniť pr. postavenie FO/PO (t.j. súkr. osoby), kt. nie je v rovnocennom postavení voči vykonávateľovi VS; súkr. osoba je povinná verejno-mocen. prejav vôle vykonávateľa VS rešpektovať a vykonávateľ VS je oprávnený ju k tomu i donucovať verejno-mocen. prostriedkami
- vykonávatelia VS majú postavenie vykonávateľov verej. moci; na ich postavenie a činnosť sa vzťahuje čl.2 ods.2 ÚSR, podľa kt. môžu konať iba na zákl. ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, kt. ustanoví zákon
...

Kľúčové slová:

právo

správne právo

správne právo procesné

správne konanie

právna úprava

právny predpis

správny poriadok

dokazovanie

dôkaz

správny orgán

prokurátor

žalobaObsah:
 • 1. Správne právo procesné - pojem, predmet a systém
  2. Správne konanie - pojem a charakteristika
  3. Pramene právnej úpravy správneho konania, systematika správneho poriadku, vzťah správneho poriadku a osobitných právnych predpisov
  4. Rozsah pôsobnosti správneho poriadku - vecná, osobná a časová
  5. Právo na spravodlivý proces v správnom konaní - a teda vyplýva z práva na spravodlivý proces vo verejnej správe
  6. Právo na dobrú verejnú správu
  7. Princíp legality
  8. Princíp súčinnosti
  9. Princíp procesnej ekonómie, princíp konania v primeranej lehote
  10. Princíp legitímneho očakávania
  ...
  36. Obnova konania - pojem a prípustnosť obnovy konania
  37. Dôvody obnovy konania
  38. Konanie a rozhodnutie o obnove konania
  39. Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
  40. Protest prokurátora proti rozhodnutiu správneho orgánu a konanie o ňom
  41. Správna exekúcia - pojem, zásady správnej exekúcie, orgán uskutočňujúci správnu exekúciu
  42. Predpoklady a priebeh správnej exekúcie, námietky pri správnej exekúcii
  43. Odklad správnej exekúcie a upustenie od správnej exekúcie
  44. Správna exekúcia na peňažné plnenia - § 78 SP
  45.Správna exekúcia na nepeňažné plnenia - § 79 SP

Zdroje:
 • poznámky
 • prednášky
 • skriptá
 • testy
 • internet