Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Vypracované otázky na predmet Psychológia

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
58 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8270
Posledná úprava
09.02.2018
Zobrazené
2 331 x
Autor:
juliett07
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
- psychológia je veda, ktorá skúma vedomé pochody a stavy, ako aj ich príčiny a pôsobenia (Rochracher)
- je sústava vedných disciplín, ktoré sa zaoberajú štúdiom psychiky, vedou o prežívaní a správaní živých bytostí
- všeobecne sa pokladá za vedu o človeku
- nemôže existovať odtrhnuto od iných vedných disciplín
- zasahuje prakticky do všetkých oblastí nášho života

Úlohy psychológie

- odhaľovať najvšeobecnejšie zákony psychického života, triediť, analyzovať, vysvetľovať základné psychické formy
- osvetľuje podstatu vedeckého chápania psychiky, jej vznik, činitele, ktoré ju ovplyvňujú
- objasňuje ako človek poznáva svet a ako sa v ňom orientuje, aký citový vzťah si utvára k svetu
- vysvetľuje ako človek získava individuálnu skúsenosť
- vysvetľuje ako človek rieši svoje problémy - ako myslí
- vysvetľuje ako sa človek aktivuje, rozhoduje, ako dosahuje svoje ciele, t.j. akú má vôľu
- vysvetľuje čím sa ľudia od seba líšia a čo to podmieňuje
- pomáha poznávať seba samého, iných ľudí, prostredie v ktorom ľudia žijú, poznávať osobnosť človeka

Sociálna psychológia

- skúma tú časť prežívania a správania človeka, ktorá nastáva v dôsledku interakcie jednotlivca s inými ľuďmi
- nachádza svoje uplatnenie v takých oblastiach ako je napr. zdravotníctvo, školstvo, obrana, spravodlivosť
- patrí medzi základné psychologické disciplíny

Kľúčové slová:

Psychológia osobnosti

vlastnosti

potreby

ego

komunikácia

motív

typológie osobnosti

stresObsah:
 • PSYCHOLÓGIA - vo všeobecnosti
  1. Relevantné psychologické teórie pre sociálnu prácu - charakteristika: napr. behaviorizmu, humanistickej psychológie, transpersonálnej psychológie, neopsychoanalýzy.
  2. Psychológia osobnosti - názory na pojem osobnosť, vlastnosti osobnosti, typológie osobnosti
  3. Aktivácia správania - aktivačné činitele, motív, druhy motívov, charakteristika pudu, inštinktu, potrieb.
  4. Situácia psychickej záťaže - stupne záťaže, extrémna psychická záťaž, prejavy záťaže. Stres, typické prejavy stresu, zdolávanie stresu. frustrácia, deprivácia, typy deprivácie.
  5. Rozhovor ako základný nástroj sociálnej práce. jeho viacúčelovosť. Zásady, princípy, formy rozhovoru.
  6. Druhy sociálnej komunikácie a jej modality. Verbálna, neverbálna komunikácia. Formálna, neformálna komunikácia. Komunikácia s rôznymi typmi osobností. Možnosti využitia neverbálnej komunikácie v sociálnej práci.
  7. Komunikácia v konfliktných situáciách, intrapersonálne a interpersonálne konflikty, zdroje konfliktov. Riešenie konfliktov, optimálne správanie v konfliktnej situácii.
  8. Vymedzenie pojmu sociálna patológia. Vzťah pojmov sociálna patológia a sociálna deviácia. Charakteristika sociálno-patologických javov.
  9. Pojem sociálna deviácia a znaky sociálnych deviácií. Pozitívne deviácie a ich úloha vo vývine spoločnosti. Klasifikácia sociálnych deviácií.
  10. Prevencia sociálno-patologických javov. Formy prevencie.
  11. Drogové závislosti z pohľadu sociálnej patológie.
  12. Sociálna pedagogika a sociálno-patologické javy.
  13. Predmet a úlohy sociálnej pedagogiky. Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce

Zdroje:
 • Boroš- Základy sociálnej psychológie