Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Vypracované otázky - Manažment (VŠEMVS)

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
115 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39877
Posledná úprava
25.03.2012
Zobrazené
2 786 x
Autor:
juro1989
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na skúšku z Manažmentu k prof. Sedlák.

1. Podstata, atribúty a druhy organizácií.
Existujú rozličné organizácie, ktoré majú napriek odlišnostiam spoločné znaky. Na otázku, čo sú, resp. čím sa vyznačujú, možno odpovedať takto: oranizácie sú sústredením jednotlivcov, ktorí sú premyslene štrukturovaní v rámci identifikovateľných hraníc s cieľom dosiahnuť vopred určené ciele.

Z toho vymedzenia vyplývajú ich nasledujúce dôležité atribúty:
a) organizácie predstavujú abstraktné spoločenské entity – sú ťažko postihnuteľné, keďže navonok vidíme len niektoré ich stránky, napr. budovy. Ďalšími sú vstupy do organizácie, jej zdroje, ale aj jej výstupy (výrobky a služby), ktoré tvoria podstatné súčasti organizácie.
Spoločnými prvkami všetkých organizácií sú ľudia. Ľudia určujú ciele, inovujú myšlienky, produkty a procesy a plnia ciele.

b) organizácie sú určené na to, aby dosahovali špecifické ciele – vyznačujú sa cieľovo orientovaným správaním: Každá organizácia má sústavu cieľov, ktorú sa snaží dosiahnuť. To je východiskom jej činnosti.

c) všetky organizácie majú štruktúru a procesy – organizácia sa usiluje premyslene štrukturovať rozličné akivity a vzťahy medzi jej členmi a vytvoriť podmienky na vykonávanie rôznych procesov. Štruktúra organizácie je formálny vzor na zoskupovanie ľudí a pracovísk. Procesy predstavujú aktivity, ktoré oživujú štruktúru.
...

2. Podstata a významy /chápania/ pojmu manažmentu. Charakteristika manažmentu ako vedy.
Pojem manažment má rozličné významy, preto je potrebné, aby sme ich poznali a rozumeli im. Sú to najmä tieto:
a) manažment ako určitá praktická činnosť- predstavuje množinu aktivít, ktoré manažéri vykonávajú na dosiahnutie cieľov.

b) manažment ako veda či vedná disciplína – je naakumulovaný a logicky usporiadaný súbor poznatkov o princípoch, metódach a postupoch riadenia a pod., ktorým sa možno učiť, vyučovať ich a treba ich aplikovať v procese manažmentu.

c) manažment ako osobitná skupina ľudí – manažérov, ktorí sú primárne zodpovední za to, aby sa práca v organizácii správne vykonávala a ciele sa splnili.
...

Kľúčové slová:

manažment

teórie manažmentu

metódy rozhodovania

organizačna štruktúra

teórie motivácie

typy manažérovObsah:
 • 1. Podstata, atribúty a druhy organizácií.
  2. Podstata a významy /chápania/ pojmu manažmentu. Charakteristika manažmentu ako vedy.
  3. Racionalizácia a etika hlavné zdroje /faktory/ rozvoja manažmentu.
  4. Základné systémy manažmentu vo svete a rozdiely medzi nimi.
  5. Vývoj, klasifikácia hlavných koncepcií /škôl/ a smerov západného manažmentu.
  6. „Vedecké“ riadenie /taylorizmus/. Podstata fordizmu a batizmu.
  7. Teória „administratívneho“ riadenia H. Fayola, jej prínos a vývoj.
  8. Byrokratický model organizácie M. Webera – podstata a princípy.
  9. Počiatky teórie medziľudských vzťahov, jej prínos a ďalší vývoj pred a po 2. svetovej vojne.
  10. Podstata a hlavné smery „modernej“ teórie manažmentu.
  11. Rozhodovací a matematický prístup k manažmentu.
  12. Systémový prístup /podstata a jeho zdroje vzniku/. Systémová teória manažmentu a jej odlišnosti od tradičnej teórie manažmentu.
  13. Empirizmus v americkom manažmente po 2. svetovej vojne. Príspevok Petra Druckera pre manažment.
  14. Pragmatizmus v prácach T.J.Petersa a R.H.Watermana.
  15. Morálne a ekonomické zdroje tradičného japonského manažmentu. Jeho hlavné znaky a odlišnosti od amerického manažmentu.
  16. Transformácia tradičného japonského manažmentu.
  17. Riadiaci a riadený systém – ich podstata, úlohy a vzťahy medzi nimi.
  18. Komplexný /viacdimenzionálny/ prístup k procesu manažmentu a jeho čiastkové charakteristiky
  19. Podstata, klasifikácia a druhy rozhodovacích procesov a rozhodnutí.
  20. Štruktúra rozhodovacieho procesu z hľadiska časového priebehu /fázy rozhodovacieho procesu/. Postupy rozhodovania.
  21. Základná klasifikácia metód rozhodovania a ich charakteristika.
  22. Empirické metódy rozhodovania – ich druhy a využitie.
  23. Vymedzenie pojmu informácie podľa účelu. Klasifikácia informácií.
  24. Charakteristika informačného systému – jeho úlohy, vlastnosti a obsah. Členenie a podsystémy informačného systému podniku z hľadiska formalizácie.
  25. Úloha a obsah plánovania a plánov. Plánovanie a plány podľa časového trvania a podľa objektov riadenia.
  26. Úloha kontroly a kontrolného systému. Druhy kontroly v organizácii. Fázy kontrolného procesu.
  27. Vymedzenie stratégie a jej druhy podľa vzniku. Fázy strategického manažmentu. Úrovne /hierarchia/ stratégie. Poslanie podniku.
  28. Účel a obsah skúmania /analýzy/ externého a interného prostredia.
  29. Metódy výberu typu stratégie podniku / portfóliové analýzy, SWOT analýza/.
  30. Druhy stratégií na úrovni podniku a ich použitie. Stratégie na úrovni podnikateľských jednotiek.
  31. Obsah implementácie stratégií a kontrola v strategickom manažmente.
  32. Pojem a obsah organizovania a organizačnej štruktúry. Typy organizačných štruktúr podľa rôznych hľadísk.
  33. Konfigurácia organizačnej štruktúry. Široká a vysoká organizačná štruktúra a ich dôsledky pre činnosť organizácie.
  34. Vertikálne členitosť organizácie, jej stupne a miera stupňovitosti.
  35. Funkcionálny model organizačnej štruktúry.
  36. Výrobkový a územný model organizačnej štruktúry.
  37. Funkcionálna a objetková /divizionálna/ organizačná štruktúra podniku – ich hlavné črty a uplatňovanie.
  38. Podstata, typy a dôsledky centralizácie a decentralizácie rozhodovania v organizácii.
  40. Klasifikácia typov organizačných štruktúr podľa druhov útvarov a vzťahov medzi nimi.
  41. Líniová a funkčná organizačná štruktúra.
  42. Líniovo-štábna organizačná štruktúra.
  43. Podstata a typy cieľovo-programových organizačných štruktúr. Projektová koordinácia a projektová organizačná štruktúra.
  44. Maticová organizačná štruktúra.
  45. Formálna a neformálna organizácia a typy organizačnej štruktúry podľa formalizácie. Podmienenosť miery formalizácie.
  46. Podstata, význam a klasifikácia organizačných noriem. Druhové členenie organizačných noriem.
  47. Organizačná štruktúra riadiaceho aparátu amerických firiem.
  48. Podstata a obsah vedenia ľudí. Základné prístupy k vymedzeniu efektívneho vedenia ľudí a ich charakteristika.
  49. Štýly vedenia ľudí založené na využívaní právomoci. Likertové systémy vedenia.
  50. Podstata motivácie, vznik a úloha teórie motivácie. Dve základné skupiny teórie motivácie a ich členenie.
  51. Maslovowa teória potrieb.
  52. Vymedzenie a úloha komunikácie, model komunikačného procesu a druhy komunikácie. Riadenie komunikačného procesu.
  53. Organizačná a interpersonálna komunikácia.
  54. Charakteristika manažérov vo vzťahu k manažmentu. Spôsoby klasifikácie a typy manažérov.
  55. Vymedzenie rolí manažérov, ich členenie a úloha. Zdroje získavania manažérskych schopností.

Zdroje:
 • Mikuláš Sedlák - Základy Manažmentu- IURA EDITION 2010