Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 547   projektov
4 nových

Vypracované okruhy na skúšku zo Všeobecnej psychológie

«»
Prípona
.odt
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45529
Posledná úprava
05.01.2015
Zobrazené
949 x
Autor:
dominika.stitnicka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
I.Všeobecná psychológia ako veda. Predmet záujmu, metódy a význam psychológie.

Pojem
Všeobecná psychológia skúma psychiku človeka vo všeobecnosti (skúma všeobecné zákonitosti prežívania, správania).

Metódy psychológie
- Pozorovanie
Skúmanie psychických javov sledovaním a rozborom ich vonkajších prejavov (mimické prejavy, pantomimické, gestikulácia ...)

Psychológia ako veda využíva vedecké pozorovanie, ktoré sa od laického líši tým, že si vopred určuje cieľ pozorovania a robia sa presné záznamy pozorovaného javu.

- Experiment
- Skúmanie psychických javov v zámerne utvorených podmienkach. Zámerne ho vyvolávame, opakujeme, pozmeňujeme podmienky.
a) Laboratórny experiment - v psychologickom laboratóriu
b) Prirodzený experiment - v prirodzenom prostredí napr. v školskej triede

- Exploratívne metódy
a) Anamnéza - zisťujú sa podmienky a okolnosti vývinu jedinca v 3 oblastiach: psychofyzický stav a zdravie v rodine, životné prostredie, doterajší vývin.
b) Rozhovor (interview) -pomocou otázok a odpovedí si vytvárame obraz o osobnosti človeka, jeho záujmoch, postojoch, ideáloch.
c) Dotazník - uskutočňuje sa prostredníctvom písomných otázok, aj skúmaná osoba odpovedá písomne.

Kľúčové slová:

psychológia

1. ročník

všeobecná pscyhológia

pedagogikaObsah:
 • I.Všeobecná psychológia ako veda. Predmet záujmu, metódy a význam psychológie.
  II.Psychika. Úrovne psychiky - vedomie, podvedomie, nevedomie, zmenené stavy vedomia. Dve stránky ľudskej psychiky - prežívanie a správanie. Psychické javy správania (reakcie, odpovede, konanie). Determinácia ľudskej psychiky (biologická, sociálna, autoregulácia).
  III.Psychické javy prežívania (psychické procesy a psychické vlastnosti). Psychické procesy poznávacie a motivačné. Pociťovanie ako poznávací psychický proces - všeobecná charakteristika, pocit, zmysly - zrak, sluch, chuť, čuch, kožné pocity, telesné zmysly, všeobecné princípy zmyslov, vlastnosti zmyslov.
  IV.Vnímanie ako poznávací psychický proces - vnem, funkcie vnímania, vnímanie vzdialenosti, pohybu, času, vlastnosti vnímania.
  V.Pozornosť ako poznávací psychický proces - všeobecná charakteristika, druhy a vlastnosti pozornosti.
  VI.Predstavy a fantázia ako poznávacie psychické procesy - odlišnosť predstáv od vnemov a od fantázie, delenie predstáv a typy predstavivosti, ilúzie a halucinácie, druhy fantázie, význam obrazotvornosti.
  VII.Pamäť ako poznávací psychický proces - druhy pamäti a pamäťové typy, pamäťový proces a vlastnosti pamäti.
  VIII.Myslenie ako poznávací psychický proces - všeobecná charakteristika, myšlienkové operácie, rozbor procesu myslenia (pojem-súd-úsudok), riešenie problémov.
  IX. Myslenie - problematika inteligencie.
  X. Reč ako poznávací psychický proces - všeobecná charakteristika, jazyk a reč, komunikácia, druhy reči.
  XI.City ako motivačný psychický proces - emócia a cit, zložky a vlastnosti citov, klasifikácia emócii resp.citov, interindividuálne rozdiely.
  XII.Vôľa ako motivačný psychický proces - rozbor vôľového konania, individuálne vôľové vlastnosti.
  XIII.Osobnosť - vymedzenie pojmu osobnosť, vlastnosti osobnosti (=psychické vlastnosti): schopnosti, temperament (temperamentové dimenzie a typy), motivačná stránka osobnosti, charakter.