Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 881   projektov
5 nových

Technická fyzika I - Vypracované otázky / teória

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
11,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47908
Posledná úprava
28.04.2021
Zobrazené
512 x
Autor:
matus.medvid
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Výpočet dráhy rovnomerne zrýchleného pohybu.
Vyjadrite vektor rýchlosti a zrýchlenia pomocou polohového vektora a ich veľkosti v trojrozmernom súradnicovom systéme.
Charakterizujte veličiny popisujúce pohyb po kružnici a napíšte vzťahy.
Odvoďte vzťahy pre uhol a uhlovú rýchlosť pre zrýchlený pohyb po kružnici.
Vyjadrite vzťah medzi obvodovou a uhlovou rýchlosťou pri pohybe po kružnici (náčrt vektorov veličín).
Charakterizujte periódu a frekvenciu, napíšte vzťahy.
Charakterizujte tangenciálne, normálové a celkové zrýchlenie a odvoďte vzťahy pre ne (náčrt).
Napíšte 3 Newtonove zákony dynamiky a charakterizujte ich.
Ukážte oba tvary 2. Newtonovho zákona a vzájomné odvodenie.
Odvoďte impulz sily pomocou hybnosti.
...

Kľúčové slová:

fyzika

pohyb

zrýchlenie

vektor

dynamika

Newton

Newtonov zákon

energia

gravitácia

gravitačné pole

sila

amplitúda

Archimedes

Archimedov zákon

Bernoulli

rovnica

plyn

kvapalina

teplotaObsah:
 • 1. Výpočet dráhy rovnomerne zrýchleného pohybu.
  2. Vyjadrite vektor rýchlosti a zrýchlenia pomocou polohového vektora a ich veľkosti v trojrozmernom súradnicovom systéme.
  3. Charakterizujte veličiny popisujúce pohyb po kružnici a napíšte vzťahy.
  4. Odvoďte vzťahy pre uhol a uhlovú rýchlosť pre zrýchlený pohyb po kružnici.
  5. Vyjadrite vzťah medzi obvodovou a uhlovou rýchlosťou pri pohybe po kružnici (náčrt vektorov veličín).
  6. Charakterizujte periódu a frekvenciu, napíšte vzťahy.
  7. Charakterizujte tangenciálne, normálové a celkové zrýchlenie a odvoďte vzťahy pre ne (náčrt).
  8. Napíšte 3 Newtonove zákony dynamiky a charakterizujte ich.
  9. Ukážte oba tvary 2. Newtonovho zákona a vzájomné odvodenie.
  10. Odvoďte impulz sily pomocou hybnosti.
  11. Charakterizujte veličiny hybnosť, moment hybnosti, moment sily (vektorove).
  12. Charakterizujte prácu a výkon.
  13. Odvoďte kinetickú a potenciálnu energiu.
  14. Charakterizujte zákony zachovania (mech. energie, hybnosti a momentu hybnosti).
  15. Charakterizujte 3 Keplerove zákony (náčrt).
  16. Odvoďte Newtonov gravitačný zákon z 3. Keplerovho zákona.
  17. Charakterizujte intenzitu gr. poľa v radiálnom poli, intenzitu gr. poľa v okolí sústavy hmot. bodov a tuhého telesa.
  18. Odvoďte prácu v radiálnom gravitačnom poli.
  19. Charakterizujte potenciál gr. poľa v radiálnom poli, potenciál gr. poľa v okolí sústavy hmot. bodov a tuhého telesa.
  20. Vyjadrite gravitačné zrýchlenie pomocou intenzity na povrchu Zeme a a vo výške h nad povrchom.
  ...
  56. Načrtnite 3 príklady zakrivenia povrchu kvapaliny pri okraji nádoby na základe síl.
  57. Vysvetlite a odvoďte kapilárny tlak a jeho znamienko v prípade konvexných a konkávnych povrchov.
  58. Vyjadrite vzťah pre výšku stĺpca kvapaliny pre prípad kapilárnej elevácie a depresie.
  59. Charakterizujte laminárne a turbulentné prúdenie, vysvetlite medznú vrstvu, ukážte vplyv rôznych tvarov povrchov na veľkosť odporovej sily.
  60. Charakterizujte koef. dynamickej viskozity, napíšte vzťah pre veľkosť odporovej sily.
  61. Odvoďte vzťah pre rozloženie rýchlosti kvapaliny v potrubí.
  62. Odvoďte Poisseuillov vzťah.
  63. Odvoďte vzťah pre výslednú rýchlosť pohybu tuhého telesa v kvapaline. Charakterizujte Stokesov vzťah.
  64. Charakterizujte tepelný pohyb, uveďte dôkazy tepelného pohybu, uveďte teplotné stupnice a ich vzájomný súvis.
  65. Charakterizujte dĺžkovú teplotnú rozťažnosť tuhých látok. Načrtnite graf predĺženia od teploty. Ukážte rozdiel pre veľmi vysoké teploty.
  66. Odvoďte vzťahy pre objem a hustotu pre objemovú tepelnú rozťažnosť.
  67. Charakterizujte teplo, tepelnú kapacitu a mernú tepelnú kapacitu.
  68. Charakterizujte stavovú rovnicu ideálneho plynu a vnútornú energiu plynu.
  69. Vyjadrite energiu plynu dodanú resp. odovzdanú formou práce a tepla. Charakterizujte I. vetu termodynamickú.
  70. Charakterizujte tepelnú kapacitu pri konštantnom objeme a tlaku a odvoďte Mayerov vzťah.
  71. Charakterizujte všetky termodynamické procesy a zákony s nimi súvisiace, načrtnite pV diagramy..
  72. Vyjadrite teplo dodané pri izochorickom deji, načrtnite graf.
  73. Vyjadrite prácu dodanú pri izotermickom deji, načrtnite graf.
  74. Vyjadrite energiu dodanú pri izobarickom deji, načrtnite graf. Čo je entalpia?
  75. Charakterizujte adiabatický dej, odvoďte Poissonovu rovnicu.

Zdroje:
 • testy
 • vlastné výpočty