Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Súdne inžinierstvo

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
49 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39435
Posledná úprava
01.02.2012
Zobrazené
3 330 x
Autor:
ebartokova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Otázka : Čo zahŕňa študijný odbor súdne inžinierstvo
Zdôvodnenie štúdia Súdne inžinierstvo je odbor, ktorý sa zaoberá skúmaním príčin, priebehom a dôsledkami negatívnych technických javov všetkých odborov .Absolventi odboru súdneho inžinierstva spĺňajú podmienky na špecifickú kvalifikáciu expertov v technických odboroch. Expertná činnosť je nevyhnutná pri konaniach občianskeho, správneho i trestného poriadku

2. Otázka: Pečiatka znalca, obsah, forma, druhy
§1 Identifikačné znaky
(1) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname pri výkone svojej činnosti používa úradnú pečiatku5) s priemerom 36 mm a preukaz, ktorým sa na požiadanie oprávnenej osoby preukazuje. Oprávnená osoba je zadávateľ a každý, kto poskytuje súčinnosť podľa § 2 ods. 6 písm. b).
(2) Ministerstvo vydá znalcovi, tlmočníkovi a prekladateľovi pri ich zápise do zoznamu preukaz a povolenie na vyhotovenie úradnej pečiatky; vzor odtlačku úradnej pečiatky a vzor preukazu sú uvedené v prílohe.
(3) Každý písomne vyhotovený znalecký, tlmočnícky alebo prekladateľský úkon, vyúčtovanie a výpis z denníka opatrí znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname odtlačkom úradnej pečiatky. Odtlačok úradnej pečiatky sa nesmie používať na osobné účely.
...

Kľúčové slová:

pečiatka znalca

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

lesníctvo

ochrana životného prostredia

stavebníctvo

psychológia dopravyObsah:
 • 1. Čo zahŕňa študijný odbor súdne inžinierstvo
  2. Pečiatka znalca, obsah, forma, druhy
  3. Odbor 01 00 00 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  4. Odbor 03 00 00 Doprava cestná
  5. Odbor 09 00 00 Ekonómia a manažment
  6. Odbor 16 00 00 Hutníctvo
  7. Odbor 23 00 00 Lesníctvo
  8. Odbor 25 00 00 Ochrana životného prostredia
  9. Odbor 29 00 00 Poľnohospodárstvo
  10. Odbor 33 00 00 Právne vzťahy v cudzine
  11. Odbor 34 00 00 Psychológia
  12. Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
  13. Odbor 38 00 00 Strelné zbrane a výbušniny
  14. Odbor 39 00 00 Strojárstvo
  15. Odbor 49 00 00 Kriminalistika
  16. Vylúčenie znalca, tlmočníka alebo prekladateľa
  17. Podmienky výkonu znalca, tlmočníka alebo prekladateľa
  18. Odmietnutie výkonu znalca, tlmočníka alebo prekladateľa
  19. Podrobnosti o vedení zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
  20. Podrobnosti o zápise do zoznamu znalcov
  21. Osobitné ustanovenia o zápise do zoznamu a výkone znaleckej činnosti pri stanovovaní hodnoty majetku podniku
  22. Podrobnosti o rozsahu a obsahu odbornej skúšky
  23. Odborná skúška znalca
  24. Odborná skúška tlmočníka
  25. Odborná skúška prekladateľa
  26. Podrobnosti o rozsahu a obsahu odborného minima
  27. Podrobnosti o rozsahu špecializovaného vzdelávania
  28. Znalecký úkon
  29. Podrobnosti o identifikačných znakoch znalca
  30. Podrobnosti o osnove, vzor titulnej strany a obsahu znaleckého posudku
  31. Podrobnosti o osnove, vzor titulnej strany a obsahu znaleckého posudku v odbore Stavebníctvo - odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností
  32. Podrobnosti o vybavovaní sťažností
  33. Zoznam odborov v ktorých je potrebné špecializované vzdelávanie
  34. Znalecká doložka
  35. Čo je náplňou vyhlášky č.491/2004 Zb. o o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
  36. Čo je to znalečné
  37. Čo je to tlmočené
  38. Tarifná odmena znalca, hodinová odmena, podielová odmena, paušálna odmena
  39. Spoločné ustanovenia k tarifnej odmene
  40. Náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času
  41. Preddavok k znaleckému posudku
  42. Vyúčtovanie znalečného a tlmočeného
  43. Náhrada za stratu času
  49. Východisková cena
  50. Základná amortizácia
  51. Zásady stanovenia doby prevádzky, koeficientu cennosti
  52. Koeficient prodajnosti
  53. Výpočet všeobecnej hodnoty
  54. Stanovenie výšky škody na zložke majetku