Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 625   projektov
6 nových

Sociológia práva - otázky na seminár

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45198
Posledná úprava
23.06.2014
Zobrazené
840 x
Autor:
d-c.d-c
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Ktoré vedy zaraďujeme k tzv. sociálnym vedám a prečo?
- Spoločenská veda je súbor vedných disciplín o spoločnosti v jej historickom i synchrónnom priereze.
- Medzi spoločenské vedy sa podľa Ministerstva školstva SR radia nasledovné podskupiny odborov a samotné odbory:
Psychologické vedy (Psychológia osobnosti, Psychológia práce, Sociálna psychológia, Všeobecná psychológia,..)
Ekonomické vedy a obchod (Financie, Poisťovníctvo, Účtovníctvo, Cestovný ruch,..)
Pedagogické vedy (Logopédia, Pedagogika,..)
Sociálne vedy (Sociológia, Sociálna antropológia ,Sociálna práca,..)
Právne vedy (Ústavné právo, Správne právo, Pracovné právo, Trestné právo,...)
Politické vedy (Teória politiky, Porovnávacia politológia,...)
Sociálna a ekonomická geografia (Regionálna geografia, Politická geografia, Demogeografia a demografia,..)
Masmediálna komunikácia ( Teória žurnalistiky, Dejiny žurnalistiky, Masmediálna veda)

2. Pokúste sa objasniť podstatu pôsobenia práva v spoločnosti?
- Právo vystupuje ako zvrchovaný, objektívne platný a podľa svojich vnútorných zákonitostí sa vyvíjajúci systém noriem, ktorý pôsobí ako jedna z rozhodujúcich inštitúcii celkovej sociálnej stability -právo ako systém noriem
- Právo je zároveň reálny sociálny mechanizmus, ktorý významnou mierou ovplyvňuje spoločenský život, každodenný život spoločnosti, naše správanie sa pohybuje v hraniciach noriem, právo však spoločenský život nielen ovplyvňuje, ale je aj produktom konkrétneho spoločenského života


3. Pokúste sa objasniť prečo sociológiu práva považujeme za hraničnú vednú disciplínu?
- Svojím predmetom skúmania sa prelína s tým, čo skúma právo

4. Pokúste sa vyjadriť čo je predmetom skúmania teórie práva a čo sociológie práva, a aké sú vzájomné súvislosti medzi týmito dvomi vednými disciplínami?
Teória práva zdôrazňuje vždy vnútorné normatívne zákonitosti právneho systému, v sociológii práva sa zdôrazňujú podmienky existencie fungovania a jej konkrétne vplyvy na jej sociálne prostredie (ako stav spoločnosti vplýva na vznik existenciu práva)
teoria práva používa právne normy a ako sa uplatňujú v praxi a soc. práva to ako spoločnosť vníma právne normy ktoré stanovuje teoria práva a obkecať okolo toho, ja som sa všetko takto učil na skúšku

Kľúčové slová:

sociológia práva

psychológia

ekonómia

žurnalistika

spoločnosť

ConteObsah:
 • 1. Ktoré vedy zaraďujeme k tzv. sociálnym vedám a prečo?
  2. Pokúste sa objasniť podstatu pôsobenia práva v spoločnosti?
  3. Pokúste sa objasniť prečo sociológiu práva považujeme za hraničnú vednú disciplínu?
  4. Pokúste sa vyjadriť čo je predmetom skúmania teórie práva a čo sociológie práva, a aké sú vzájomné súvislosti medzi týmito dvomi vednými disciplínami?
  5. V čom vidíte historické predpoklady konštituovania sa sociológie práva?
  ...
  ...
  ...
  80. Uveďte kritériá, ktoré sa uplatňujú v amerických sociologických školách pri definovaní sociálneho problému a aké stanovisko zaujímajú zástancovia dominancie objektívneho charakteru sociálnych problémov a subjektívneho charakteru sociálnych problémov?
  81. Čo je to sociotechnika,  čo je jej cieľom a aké sú základné druhy cieľavedomej činnosti pri sociotechnických opatreniach podľa poľského sociológa A. Podgóreckeho?
  82. Popíšte model sociálneho inžinierstva /R. Pound, K.R. Popper/, ktorý sa presadzoval v 50 - 70-tych rokoch minulého storočia.
  83. Čím prispel k rozpracovaniu rizík sociálnej intervencie americký sociológ R.K. Merton?
  84. Aké sú súčasné trendy riešenia sociálnych problémov a sociálno-patologických javov v spoločnosti?

Zdroje:
 • prednášky,postrehy zo seminárov