Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Podnikové financie - vypracované kontrolné otázky

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47729
Posledná úprava
17.04.2020
Zobrazené
473 x
Autor:
Natali9991
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kontrolné otázky z podnikových financií

Charakterizujte podnik, predmet podnikových financií a základné princípy podnikania
Podnik je právne a ekonomicky samostatná, plánovite organizovaná hospodárska jednotka, produkujúca výrobky a služby pre trh.
V podmienkach trhového hospodárstva peniaze umožňujú kolobeh výrobných faktorov, tovarov a služieb, to znamená, že peňažná stránka podnikania je predmetom podnikových financií.
Podnikanie v podmienkach trhového hospodárstva sa vyznačuje rešpektovaním troch princípov:
1. princíp súkromného vlastníctva (vlastnícke firmy)
2. princíp nezávislého rozhodovania vlastníkov o všetkých otázkach podnikania
3. princíp zhodnocovania kapitálu vloženého do podniku.

Uveďte, do akých peňažných vzťahov podnik vstupuje, čo je ich obsahom a kde sa účtovne premietajú.
Podnikové financie sú sústava peňažných vzťahov do ktorých podnik vstupuje pri získavaní finančných zdrojov, pri ich alokovaní a viazaní v jednotlivých zložkách majetku, pri produktívnom využívaní majetku a pri rozdeľovaní dosiahnutých výsledkov.
Podľa charakteru členíme peňažné vzťahy na:
- rozpočtové,
- úverové,
- poisťovacie,
- sekuritné,
- realizačné.
Podľa subjektov členíme peňažné vzťahy na:
- vzťahy v rámci podniku,
- vzťahy medzi podnikom a inými ekonomickými subjektmi (zamestnanci, vlastníci, obchodní partneri).
Podľa oblasti podnikateľskej činnosti delíme finančné vzťahy na:
- vzťahy vznikajúce pri získavaní fin. zdrojov,
- vzťahy vznikajúce pri alokácií zdrojov,
- vzťahy súvisiace s využívaním podnikového majetku,
- vzťahy zabezpečujúce rozdeľovanie dosiahnutých výsledkov.
Uvedené finančné vzťahy predstavujú tokové veličiny, tj vyjadrujú objem peňažných vzťahov za isté obdobie.
Tokové veličiny sú jednak výnosy a náklady, jednak peňažné príjmy a výdaje, pričom tieto sa v podniku premietajú vo výkaze ziskov a strát (výsledovka) a v prehľade o peňažných tokoch.

Kľúčové slová:

financie

financovanie

podnik

štruktúra

odpisy

úvery

financovanie podniku

investovanie

majetok podnikuObsah:
 • 1. Charakterizujte podnik, predmet podnikových financií a základné princípy podnikania
  2. Uveďte, do akých peňažných vzťahov podnik vstupuje, čo je ich obsahom a kde sa účtovne premietajú.
  3. Čo je podstatou finančného riadenia podniku a ktoré najdôležitejšie kategórie v tejto oblasti sa využívajú. Ciele finančnej politiky.
  4. Čo je obsahom finančnej politiky podniku a ktoré hlavné faktory ju ovplyvňujú?
  5. Čo predstavuje financovanie podniku a čo ovplyvňuje výšku a štruktúru finančných zdrojov?
  6. Uveďte obsah finančnej a obsah kapitálovej štruktúry a ktoré faktory ich ovplyvňujú?
  7. Čo predstavuje vlastný kapitál podniku získaný z externých zdrojov a čo ovplyvňuje spôsob a výšku jeho získania
  8. Čo predstavuje vlastný kapitál podniku získaný z interných zdrojov a aká je jeho podstata
  9. Uveďte obsah a podstatu odpisov DM, odpisové metódy, členenie odpisov a využívanie takto získaných zdrojov
  10. Podstata podnikových úverov, ich členenie a obsah
  11. Ktoré hlavné nefinančné úvery využívajú podniky a aký je ich obsah
  12. Čo je podstatou umiestnenia kapitálu do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a ktoré ekonomické parametre sa využívajú pri hodnotení efektívnosti investičných projektov
  13. Čo predstavuje finančné investície podniku, čo je motívom investovania podnikov do nástrojov finančného trhu a na akých trhoch sa realizujú
  14. Uveďte kritéria finančného investovania a ich obsah
  15. Čo predstavuje obežný majetok podniku, čo prevádzkový cyklus a od čoho závisí potreba pracovného kapitálu
  16. Uveďte obsah peňažného cyklu a faktory, ktoré ho ovplyvňujú
  17. Kedy vznikajú finančné vzťahy podniku k zahraničiu a ktorá rozhodujúca veličina ich môže ovplyvniť
  18. Čo predstavuje devízový kurz a ktoré hlavné faktory naň môžu pôsobiť
  19. K čomu slúžia finančné analýzy podniku a ktoré hlavné typy analýz sa vykonávajú
  20. Čo je predmetom finančných analýz výkazu ziskov a strát, súvahy a prehľadu o peňažných tokoch
  ...

Zdroje:
 • 1. K.Vlachynský a kol.: Podnikové financie. Bratislava 2009
 • 2. D.Paulik a kol.: Základy financií a meny. VSEMvs Bratislava 2012