Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Plánovanie a prognostika - 47 vypracovaných otázok

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
89 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39433
Posledná úprava
01.02.2012
Zobrazené
2 752 x
Autor:
ebartokova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Princípy a zásady plánovania
PRINCÍPY PLÁNOVANIA
Všeobecné zásady, ktoré treba dodržiavať: - reálnosť a mobilizačnosť - plán musí byť vybilancovaný (zdroje – ciele)
musí mať adekvátne zdroje
musí byť mobilizačný

- kontinuálnosť a konzistentnosť
plánovanie je nepretržitý proces
plány musia byť vertikálne a horizontálne prepojené

- koordinácia a integrácia
integrita časová
integrita podľa úrovne riadenia
integrita funkčného charakteru výroby – plán, marketingu výroby

- participácia
príprava plánu vlastným manažmentom

- flexibilita a variantnosť
zachovaná možnosť inovovania plánov
viac variantné predvídanie možných stavov

- kontrola

2. Prednosti a nevýhody plánovania
Nedostatky plánovania
- je limitované presnosťou vstupných informácií (aj informácií vzťahujúcich sa k budúcnosti)
- je príliš drahé (plánovač, výpočtová technika, energie)
- naráža na psychologické problémy – odpor
- môže viesť k byrokracii
- realizácia plánu je ovplyvnená i externým prostredím

Pozitíva plánovania
- minimalizuje neproduktívnu prácu
- zvýrazňuje nutnosť zmien
- utvára priestor na kontrolu
- umožňuje predikovať rizikové stavy
...

Kľúčové slová:

projektovanie súvahy

rozpočtovanie hotovosti

projektovanie výkazu ziskov a strát

štruktúra fin. plánu

finančný plán

financovanie investícií

investície a rizikoObsah:
 • 1. Princípy a zásady plánovania
  2. Prednosti a nevýhody plánovania
  3. Štruktúra a postup plánovacieho procesu
  4. Ciele a systém plánov a organizácia plánovania
  5. Typológia cieľov v plánovaní
  6. Systém firemných plánov
  7. Organizácia plánovania vo firme
  8. Plánovacie postupy
  9. Plánovací systém podniku
  10. Strategické plánovanie firmy
  11. Dlhodobé plánovanie
  12. Strategické plány na úrovni podniku
  13. Strategické plány podnikateľských jednotiek a funkčné stratégie podnikov
  14a. SWOT analýza, metodika, výstupy
  14b. BCG matica, normové stratégie rozvoja SPJ
  14c. Klasifikácia SPJ, základné stratégie SPJ
  14d. Porterov model piatich síl
  14e. ABC analýza
  14f. Rizika podnikových stratégií
  15. Funkcie a typy podnikateľských plánov
  16. Štruktúra a obsah podnikateľského plánu
  17. Konfigurácia marketingových plánov
  18. Obsah marketingového plánu
  19. Postup tvorby marketingového plánu
  20. Metódy a postupy využívané v marketingovom plánovaní
  21.a Faktory rozhodovania o cenách
  21.b Stratégia cenových úprav
  22. Distribučná a komunikačná politika
  23. Plánovanie nákupu materiálov a zásob
  24. Kritéria a metódy planovania zásob
  25. Cieľ a obsah plánovania výroby
  26. Agregované plánovanie výroby
  27. Plánovanie výrobného sortimentu
  28. Plánovanie výnosov a nákladov podniku
  29. Plánovanie a bilancovanie kapacít
  30. Vymedzenie a meranie vyrobnej capacity
  31. Personálne plánovanie, ciele a úlohy
  32. Plánovanie práce
  33. Plánovanie potreby pracovníkov
  34. Plánovanie pracovných nákladov a odmeňovanie
  35. Vymedzenie investícií a investičné projekty
  36. Investičné stratégie
  37. Algoritmus investičného plánovania
  38. Ekonomické vyhodnocovanie investičných projektov
  39. Financovanie investícií
  40. Investície a riziko
  41. Finančný plán
  42. Postavenie a štruktúra finančného plánu a postup jeho tvorby
  43. Rozpočtovanie potreby prevádzkového kapitálu
  44. Financovanie obežných aktvív
  45. Rozpočtovanie hotovosti
  46. Projektovanie výkazu ziskov a strát
  47. Projektovanie súvahy

Zdroje:
 • Ing. Daňková