Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 337   projektov
7 nových

Personálny manažment - 2. ročník (vypracované otázky)

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
70 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39678
Posledná úprava
03.03.2012
Zobrazené
1 394 x
Autor:
magdalena.bocova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
50 vypracovaných otázok na predmet Personálny manažment.

1) Uveďte a popíšte ciele personálneho manažmentu
Hlavný cieľ slúži tomu aby bola organizácia výkonná a dosiahla konkurenčnú výhodu. Dosiahne ju zvyšovaním produktivity práce lepším využitím : a) ľudských zdrojov
b) informačných zdrojov
c) materiálnych zdrojov
d) finančných zdrojov
Spoločenským cieľom je rešpektovanie požiadaviek a vplyvom spoločnosti, v ktorej organizácia pôsobí
Osobné ciele: pomoc zamestnanca pri napĺňaní ich osobných cieľov, ktoré ovplyvnia ich výkonnosť a spokojnosť
Funkčný cieľ: úroveň a náklady jednotlivých činností musia byť primerané konkrétnym podmienkam v organizácií

2) Uveďte na čo sú zamerané základné úlohy personálneho manažmentu
- zabezpečenie potrebného počtu zamestnancov v požadovanej profesijnej i kvalifikačnej štruktúre a v dynamickom súlade so strategickými cieľmi organizácie
- zosúladenie správania sa zamestnancov so strategickými cieľmi organizácie (zabezpečenie tzv. pozitívneho správania sa)
...

Kľúčové slová:

personálny manažment

subjekty PM

pracovné miesta

pracovné úlohy

pravidlo AIDA

pravidlo výberu zamestnacovObsah:
 • 1) Uveďte a popíšte ciele PM
  2) Uveďte na čo sú zamerané základné úlohy PM
  3) Vymenujte subjekty PM
  4) Uveďte varianty organizačného zabezpečenia PM
  5) Uveďte 5 úloh ktoré plnia líniový manažéri PM
  6) Uveďte čo je cieľom analýzy práce?
  7) Uveďte čo je cieľom projektovania pracovných miest
  8) Uveďte základné metódy projektovania pracovných miest
  9) Akými spôsobmi sa realizuje striedanie pracovných úloh?
  10) Akými spôsobmi môže prebiehať združovanie pracovných úloh?
  11) Čo je úlohou získavania zamestnancov?
  12) Vymenujte 5 výhod, ktoré vyplynú pre organizáciu, ak sa rozhodne obsadiť voľné pracovné miesto z interných zdrojov
  13) Vymenujte 5 výhod, ktoré vyplynú pre organizáciu, ak sa rozhodne obsadiť voľné pracovné miesto z externých zdrojov
  14) Pri akej činnosti personálneho manažmentu je vhodné použiť marketingové pravidlo AIDA, popíšete ho.
  15) Uveďte akými pomerovými ukazovateľmi je možné hodnotiť efektívnosť procesu získavania zamestnancov
  16) Uveďte tri druhy kritérií výberu zamestnancov
  17) Vymenujte jednotlivé stupne procesu výberu zamestnancov
  18) Uveďte druhy výberových rozhovorov z hľadiska obsahu
  19) Uveďte druhy výberových rozhovorov z hľadiska formy
  20) Charakterizujte sekvenčný výberový rozhovor
  21) Rozmiestňovanie zamestnancov sa týka:
  22) Vymenujte zložky adaptačného procesu
  23) Cieľom sociálnej adaptácie je:
  24) Cieľom adaptácie na organizačnú kultúru je:
  25) Čo je outplacement?
  26) Uveďte oblasti kvalifikačnej prípravy zamestnancov
  27) Uveďte prístupy organizácií k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov
  28) Cyklus vzdelávania a rozvoja zamestnancov zahŕňa tieto aktivity:
  29) Uveďte možnosti hodnotenia efektívnosti vzdelávania
  30) Uveďte princíp hodnotenia pracovného správania
  31) Vymenujete jednotlivé etapy kariéry
  32) Charakterizujte etapu rozvoja a angažovanosti
  33) Riadenie kariéry je:
  34) Charakterizujte politiku riadenia kariéry
  35) Vymenujte jednotlivé typy kotiev kariéry:
  36) Uveďte metódy hodnotenia pracovného výkonu:
  37) Charakterizujte checklist
  38) Hodnotenie porovnávaním môže prebiehať niekoľkými spôsobmi a to:
  39) Charakterizujte grafickú hodnotiacu stupnicu
  40) Na základe čoho, možno posúdiť výkon zamestnanca.
  41) Čo sa považuje za súčasť systému odmeňovania?
  42) Organizácie sledujú v oblasti odmeňovania predovšetkým nasledujúce ciele
  43) Zamestnanci vyžadujú od systému odmeňovania:
  44) Uveďte nástroje, ktoré sa využívajú pri tvorbe mzdového systému
  45) Uveďte základné skupiny zamestnaneckých výhod a služieb
  46) Uveďte aspoň 5 typov neštandardných pracovných režimov
  47) Uveďte 5 typov pracovných skupín
  48) Uveďte fyzikálne faktory pracovného prostredia
  49) Charakterizujte prvú generáciu pružného pracovného času
  50) Charakterizujte telework (dištančná práca, práca na diaľku)

Zdroje:
 • Kniha: Personálny manažment