Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
7 nových

Otázky na postupovú skúšku z finančného práva

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47323
Posledná úprava
14.05.2018
Zobrazené
352 x
Autor:
ginger
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Systém finančného práva - vymenujte a stručne charakterizujte jeho pododvetvia

systém FP - objektívne podmienený systém spoločenských finančných vzťahov, ich vnútorná výstavba a zoskupenie a rozsah finančno-právnych noriem v určitej postupnosti
rozpočtové právo - súbor právnych noriem upravujúcich spoločensko-ekonomické vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s právnou úpravou rozpočtovej sústavy, obsahu rozpočtu, rozpočtového procesu a vzťahov v rámci neho,
daňové a poplatkové právo - súbor právnych noriem, ktoré upravujú spoloč.-ekon. vzťahy, vznikajúce v súvislosti s právnou úpravou sústavy daní a poplatkov, ich výstavbou charakterizovanou základnými konštrukčnými prvkami v podobe subjektu, objektu, základu a sadzby,
colné právo - súbor pn upravujúcich spol. ekon. vzťahy, ktoré vznikajú v oblasti úpravy procesu súvisiaceho s prechodom tovaru cez colné hranice
menové právo - osobitný súbor právnych noriem, upravujúcich spoločnsko-ekonomické vzťahy, ktoré vznikajú pri regulácii slovenskej meny jej sústavy, emisii platidiel, menového kurzu a pod
devízové právo - súhrnom osobitných, devízovo-právnych noriem, ktoré upravujú spoločensko-ekonomické vzťahy vznikajúce v súvislosti s devízovými hodnotami, obchodovaní s nimi, určujú práva a povinnosti tuzemcov i cudzozemcov pri nakladaní s nimi
právo fin. trhu - spoločensko-ekonomické vzťahy, ktoré vznikajú v procese tvorby, fungovania a rozvoja sústavy finančného trhu, jeho nástrojov, subjektov a td

Kľúčové slová:

Finančné právo

finančné deriváty

konvergenčné kritériá

miestne dane

exekučné konanie

funkcie poplatkovObsah:
 • 1. Systém finančného práva - vymenujte a stručne charakterizujte jeho pododvetvia
  2. Finančné deriváty - charakterizujte a popíšte jednotlivé druhy
  3. Medzinárodné finančné orgány - vymenujte a stručne popíšte ich pôsobnosti
  1. Smernice Rady EÚ upravujúce daň z príjmu
  4. Konvergenčné kritériá
  5. Núdzové režimy hospodárenia obce/samosprávneho kraja
  6. Pojem financie, ich podstata, funkcie a členenie
  7. Finančnoprávne vzťahy - predpoklady vzniku, druhy
  8. Orgány finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou - vymenujte a stručne popíšte ich pôsobnosti
  9. Orgány finančnej správy s miestnou pôsobnosťou - vymenujte a stručne popíšte ich pôsobnosti
  CHÝBA - 10. Subjekty finančného práva pôsobiace v oblasti finančného trhu (osobitné finančné orgány) - vymenujte a stručne popíšte ich pôsobnosti
  CHÝBA - 11. Uveďte a popíšte, čo je základom financovania samosprávy v SR
  CHÝBA - 12. Kontrolná činnosť zameraná na prostriedky z fondov Európskej únie
  13. Rozpočtové a príspevkové organizácie
  CHÝBA - 14. Rozpočtová zodpovednosť eurozóny a euroval
  15. Vysvetlite základné pojmy: daň, poplatok, odvody. Funkcie daní
  16. Základné prvky dane, resp. poplatku (konštrukcia dane/poplatku)
  17. Kategorizácia daní a daňová sústava
  18. Daň z príjmu fyzických osôb
  19. Daň právnickej osoby - jej konštrukcia, oslobodenie od tejto dane
  20. Vymenujte a popíšte miestne dane a miestny poplatok
  21. Selektívne spotrebné dane - vymenujte a popíšte jej prvky/znaky
  22. Daňové konanie - stručne popíšte základné etapy a procesné inštitúty
  23. Daňové exekučné konanie
  24. Výkon daňovej exekúcie
  25. Pojem, predmet a funkcie poplatkov
  26. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  27. Clo - pojem, podstata, druhy a jeho funkcie
  CHÝBA - 28. Prvky konštrukcie colnoprávneho vzťahu
  29. Základné charakteristika colného konania