Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Otázky ku skúške z predmetu Pedagogika

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42758
Posledná úprava
10.01.2014
Zobrazené
1 201 x
Autor:
lubka.sedlakova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Pedagogika - pojem a predmet pedagogiky, základné pedagogické pojmy a kategórie
Pedagogika ako veda má svoj predmet skúmania, svoj systém a metodológiu. Základným metodologickým problémom pedagogiky ako vedy je odpovedať na otázky čo tvorí predmet jej výskumu. Predmetom pedagogiky je výchova, pedagogika sa zaoberá tým, čo vytvára a determinuje proces výchovy v konkrétnom prostredí a v konkrétnej situácii, na základe ktorých prebiehajú také činnosti medzi zúčastnenými, že pri nich dochádza k učeniu na strane konkrétneho subjektu. V súčasnosti je pedagogika vedou o permanentnej výchove detí, mládeže a dospelých. Do záberu pedagogiky patrí nie len výchova normálnych jedincov ale aj výchova postihnutých jedincov v spoločnosti.
Základné pojmy a kategórie pedagogiky:
1) Výchova - zámerné plánované, cieľavedomé rozvíjanie osobnosti jedinca
2) Vzdelávanie - proces uvedomelého, cieľavedomého a aktívneho osvojovania poznatkov najrôznejšieho obsahu
3) Vzdelanie - systém vedomostí, zručností, návykov, postupov, názorov a presvedčenia človeka a určitú úroveň rozvoja jeho schopností, potrieb, motívov a záujmov, ktoré boli dosiahnuté na základe cieľavedomého výchovnovzdelávacieho procesu.
4) Edukácia - proces súvisiaci s výchovou a vzdelávaním, v ktorom prebieha vyučovanie a učenie sa
5) Učenie - dotýka sa človeka po celý život, umožňuje mu neustále sa zdokonaľovať
6) Vyučovanie - zámerné, cieľavedomé pôsobenie učiteľa na žiaka s ciešľľom vštepiť mu isté vedomosti, zručnosti, návyky, spôsoby správania a osobné vlastnosti v súlade s požiadavkami spoločnosti.

Kľúčové slová:

pedagogika

humanizácia

sebavýchova

výchova

činiteľ výchovy

princípObsah:
 • OKRUHY TÉM SKÚŠKY Z PREDMETU
  ZÁKLADY PEDAGOGIKY - vypracované otázky
  1. Pedagogika - pojem a predmet pedagogiky, základné pedagogické pojmy a kategórie.
  2. Klasifikácia pedagogických vied, vzťah pedagogiky k iným vedám.
  3. Vznik pedagogiky ako vedy. Sústava pedagogických vedných disciplín a ich charakteristika.
  4. Význam pedagogiky, sféry využitia pedagogických vied.
  5. Výchova. Exogénne a endogénne činitele výchovy.
  6. Všeobecné črty výchovy.
  7. Pedagóg vo výchovnom procese, zložky osobnosti pedagogického pracovníka, pedagogická profesia.
  8. Vychovávaný jedinec vo výchovnom procese.
  9. Príprava jedinca pre výkon sociálnych rolí.
  10. Proces výchovy (modely a etapy).
  11. Funkcie výchovy.
  12. Pedagogické princípy.
  13. Tradičné zložky výchovy.
  14. Súčasné (novodobé) zložky výchovy.
  15. Školská výchova.
  16. Školský systém v Slovenskej republike.
  17. Rodinná výchova.
  18. Mimoškolská výchova.
  19. Sebavýchova.
  20. Humanizácia výchovy a vzdelávania.

Zdroje:
 • Učebnica základov pedagogiky