Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Osobitná časť - medzinárodné právo verejné

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10030
Posledná úprava
09.10.2018
Zobrazené
983 x
Autor:
sanci138
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
43) Obyvateľstvo a jednotlivci v medzinárodnom práve, charakteristika právneho postavenia a ochrany jednotlivých cieľových skupín obyvateľstva a jednotlivcov v medzinárodnom práve

Obyvateľstvo štátu tvoria všetci ľudia, ktorí žijú na jeho území a podliehajú jeho jurisdikcii.
Podľa právneho vzťahu k štátu pobytu sa rozdeľujú na:
- štátnych občanov
- cudzincov
- bipolitov
- apolitov

Zástupcovia cudzích štátov a medzinárodných organizácií, ktorí požívajú právo diplomatických výsad a imunít, nepatria k obyvateľstvu štátu pre ich imunitu, v dôsledku ktorej nepodliehajú jurisdickii štátu pobytu.

Štátna moc sa vzťahuje na všetko obyvateľstvo - vyplýva to zo zásady suverenity. Úprava všetkých oblastí, ktoré sa týkajú právneho postavenia obyvateľstva, patrí zásadne do oblasti vnútroštátneho práva. Správanie sa štátu voči obyvateľstvu je však obmedzené záväzkom, ktorý štát na seba prevzal všeobecným alebo partikulárnym medzinárodným právom

Kľúčové slová:

medzinárodné právo

diplomatické právo

konzulárne právo

právo azylu

arbitráž

vojnová neutralita

okupácia

ozbrojené konflikty

jurisdikciaObsah:
 • 43) Obyvateľstvo a jednotlivci v medzinárodnom práve, charakteristika právneho postavenia a ochrany jednotlivých cieľových skupín obyvateľstva a jednotlivcov v medzinárodnom práve
  44) Štátne občianstvo a spôsoby jeho nadobúdania podľa zákona NR SR č. 40/1993 Z.z., medzinárodnoprávna úprava otázok štátneho občianstva
  45) Vydávanie páchateľov trestných činov a zásady extradície v medzinárodnom práve verejnom
  46) Ochrana ľudských práv v medzinárodnom práve
  47) Medzinárodnoprávna ochrana práv príslušníkov menšín
  48) Štátne územie a spôsoby jeho nadobúdania
  49) Štátne hranice a ich režimy, slovenské štátne hranice a ich medzinárodnoprávna úprava
  50) Mnohonárodné a medzinárodné rieky v súčasnom medzinárodnom práve, porovnanie právneho režimu medzinárodných riek s právnym režimom morských prielivov a kanálov
  51) Medzinárodné právo námorné a predmet jeho úpravy podľa ženevských dohovorov z roku 1958 a jamajského dohovoru z roku 1982
  52) Pobrežné vody a pásmo priľahlé podľa prvého ženevského dohovoru z r. 1958 a jamajského dohovoru z roku 1982
  53) Šíre more a slobody šíreho mora
  54) Výlučná ekonomická zóna (výlučne hospodárske pásmo) v súčasnom medzinárodnom práve podľa jamajského dohovoru z roku 1982
  55) Pevninská plytčina podľa ženevského dohovoru o pevninskej plytčine a podľa námorného dohovoru z r. 1982, dno a podzemie šíreho mora podľa jamajského dohovoru z roku 1982
  56) Právny režim kozmického priestoru v zmysle dohovorov medzinárodného kozmického práva, objektívna zodpovednosť v kozmickom práve
  57) Právny režim Antarktídy v zmysle Washingtonského dohovoru z r. 1959 a jeho Protokolu z r. 1991 o ochrane životného prostredia, právny režim Arktídy
  58) Medzinárodnoprávny režim vzdušného priestoru
  59) Vnútroštátne orgány pre medzinárodné styky v zmysle Ústavy SR č. 460/1992 Zb. v znení neskôr prijatých noviel a noriem medzinárodného práva
  60) Diplomatické právo, druhy diplomatických misií, vznik a zloženie stálej diplomatickej misie
  61) Konzulárne právo, druhy konzulárnych úradov, vznik a zloženie konzulárneho úradu
  62) Zastúpenie štátu pri medzinárodných organizáciách univerzálnej povahy
  63) Osobitné (zvláštne) misie ako inštitút diplomatického práva
  64) Výsady a imunity v diplomatickom a konzulárnom práve
  65) Cudzinecký režim a jeho právna úprava v slovenskom právnom poriadku, druhy cudzineckých režimov
  66) Právo azylu v zmysle noriem medzinárodného práva a právo diplomatickej ochrany štátnych príslušníkov
  67) Organizácia Spojených národov (vznik, ciele, hlavné orgány a ich činnosť)
  68) Diplomatické prostriedky pokojného riešenia medzinárodných sporov
  69) Medzinárodné rozhodcovské konanie (arbitráž) ako súčasť systému medzinárodného súdnictva
  70) Medzinárodný súdny dvor Organizácie spojených národov (vznik, štruktúra a právomoc)
  71) Konanie pred Medzinárodným súdnym dvorom OSN (sporové a posudkové konanie)
  72) Právo ozbrojených konfliktov, charakteristika, zásady a pramene
  73) Právne aspekty vojnového stavu, začatie a skončenie vojny
  74) Humanitárne právo (medzinárodnoprávna ochrana obetí vojny) v zmysle štyroch Ženevských dohovorov o humanitárnom práve z r. 1949 a ich Dodatkových protokolov I. a II. z roku 1977
  75) Dočasná a trvalá vojnová neutralita v práve ozbrojených konfliktov
  76) Vojnová okupácia a jej medzinárodnoprávne dôsledky
  77) Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia