Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Organizácia manažérskej práce

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
56 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45017
Posledná úprava
10.04.2014
Zobrazené
950 x
Autor:
juro1989
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Uveďte školy manažmentu a jednotlivých predstaviteľov.
- Klasická (tradičná) teória manažmentu - Taylor, Ford, Baťa, Weber
- Behavioristická (neoklasická) teória manažmentu resp. teória medziľudských
vzťahov, neformálna organizácia - Follettová, Mayo, Barnard, Maslow, McGregor
- Moderná teória manažmentu - Simon, Churchman, Bertalanfy, Wiener
- Pragmatický (empirický) prístup k manažmentu - Drucker, Hickman, Silva, Ohmae,
Peters, Waterman
2. Popíšte klasickú (tradičnú) teóriu manažmentu a jej hlavných predstaviteľov.
- Maximálna racionalizácia práce, formálna organizácia
- Taylor - skúma človeka ako objekt riadenia, normovanie práce, riadenie založené na
analýze, materiálna motivácia pracovníkov, oddeľovanie duševnej a fyzickej práce
- Ford - hromadnosť, technická normalizácia, pásová výroba
- Baťa - samostatný systém riadenia, sociálny systém starostlivosti o ZCov
- Weber - abstrakcia, písomné pravidlá fungovania, odosobnenie vedúcich pri
rozhodovaní
3. Popíšte behavioristickú (neoklasickú) teóriu manažmentu a jej hlavných
predstaviteľov.

- Teória medziľudských vzťahov, neformálna organizácia
- Follettová, Mayo, Barnard, Maslow, McGregor
4. Popíšte modernú teóriu manažmentu a jej hlavných predstaviteľov.
- Prienik iných vedných disciplín do manažérskej praxe
a) Rozhodovací prístup - Simon
b) Matematický prístup - Churchman
c) Systémový prístup - Bertalanfy, Wiener

Kľúčové slová:

Organizácia manažérskej práce

VŠEMvs

Stacho

školy manažmentu

teória manažmentu

byrokracia

vynálezyObsah:
 • 1. Uveďte školy manažmentu a jednotlivých predstaviteľov.
  2. Popíšte klasickú (tradičnú) teóriu manažmentu a jej hlavných predstaviteľov.
  3. Popíšte behavioristickú (neoklasickú) teóriu manažmentu a jej hlavných predstaviteľov.
  4. Popíšte modernú teóriu manažmentu a jej hlavných predstaviteľov.
  5. Popíšte pragmatický (empirický) prístup k manažmentu a jeho hlavných predstaviteľov.
  6. Graficky zobrazte proces manažmentu ako systém čiastkových charakteristík.
  7. Graficky zobrazte proces kontroly.
  8. Vymenujte a popíšte základné kroky strategického plánovania.
  9. Charakterizujte dobre stanovený cieľ (SMART).
  10. Charakterizujte činnosti manažéra v rámci manažérskej funkcie plánovanie.
  11. Charakterizujte činnosti manažéra v rámci manažérskej funkcie organizovanie.
  12. Charakterizujte činnosti manažéra v rámci manažérskej funkcie kontrola.
  13. Charakterizujte manažéra generalistu.
  14. Charakterizujte manažéra špesialistu.
  15. Uveďte a charakterizujte základné manažérske zručnosti.
  16. Uveďte a stručne charakterizujte dve interpersonálne role manažéra.
  17. Uveďte a stručne charakterizujte dve informačné role manažéra.
  18. Uveďte a stručne charakterizujte dve rozhodovacie role manažéra.
  19. Definujte kompetencie manažéra.
  20. Uveďte charakterové črty osobnosti manažéra.
  21. Vymenujte a stručne charakterizujte kategórie temperamentu podľa Hippokrata.
  22. Uveďte znaky zrelej emocionálnej inteligencie.
  23. Uveďte znaky nezrelej emocionálnej inteligencie.
  24. Uveďte päť najčastejšie využívaných metód tréningu a jednu z nich popíšte.
  25. Uveďte jednotlivé druhy komunikácie a jednu popíšte.
  26. Graficky zobrazte proces komunikácie.
  27. Ako sa delí formálna organizačná komunikácia a čo je obsahom jej jednotlivých zložiek?
  28. Vymenujte aspoň 6 zásad efektívnej manažérskej komunikácie.
  29. Graficky zobrazte proces motivácie.
  30. Popíšte motivačný štýl vzťahovo motivovaných manažérov.
  31. Popíšte motivačný štýl úlohovo motivovaných manažérov.
  32. Uveďte aspoň šesť základných kategórií neverbálnej komunikácie a dve popíšte.
  33. Charakterizujte manažérsku funkciu vedenia ľudí.
  34. Uveďte jednotlivé štýly vedenia ľudí a jeden popíšte.
  35. Charakterizujte direktívne a podporujúce správanie vedúceho.
  36. Charakterizujte koučujúce a delegujúce správanie vedúceho.
  37. Vymenujte faktory, ktoré môžu ovplyvniť manažérsky štýl.
  38. Uveďte päť základných charakteristík vodcu a dve z nich popíšte.
  39. Charakterizujte pojem moc.
  40. Charakterizujte pojem právomoc.
  41. Graficky zobrazte rozhodovací diagram v delegovaní konkrétnej úlohy.
  42. Vymenujte faktory ovplyvňujúce mieru centralizácie a decentralizácie právomocí.
  43. Stručne charakterizujte tvrdé delegovanie.
  44. Stručne charakterizujte mäkké delegovanie.
  45. Vymenujte zložky pozičnej moci.
  46. Vymenujte zložky osobnej moci.
  47. Vymenujte aspoň 3 prínosy, ktoré sa dosiahnu zavedením tímovej práce.
  48. Vymenujte a popíšte tímy podľa účelu.
  49. Vymenujte a popíšte tímy podľa veľkosti.
  50. Vymenujte a popíšte tímy podľa vzťahu k formálnej organizačnej štruktúre.
  51. Vymenujte a popíšte tímy podľa časového horizontu fungovania.
  52. Vymenujte tímové role podľa M. Belbina a popíšte silné a slabé stránky dvoch z nich.
  53. Vymenujte charakteristiky efektívneho tímu a dve z nich popíšte.
  54. Vymenujte sily vyvolávajúce zmeny a sily vytvárajúce odpor proti zmenám v organizácii.
  55. Charakterizujte byrokrata a vynálezcu.
  56. Charakterizujte rozdiel medzi manažérom a inovátorom.
  57. Uveďte aspoň tri charakteristiky kreatívnych manažérov.
  58. Stručne charakterizujte kreatívnu atmosféru v organizácii aspoň tri charakteristiky.
  59. Definujte podstatu sebariadenia.
  60. Aké funkcie obsahuje sebariadenie a ako sa tieto delia?
  61. Definujte manažment času (time management) a jeho základné ciele.
  62. Popíšte 4 skupiny činností podľa Eisenhowera.
  63. Popíšte ABC techniku rozdelenia úloh.
  64. Popíšte aspoň 5 základných princípov riadenia času.
  65. Vymenujte prínosy správneho TM.

Zdroje:
 • Prezentácie prednášok Ing. Stacho, PhD.