Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
0 nových

Obchodné právo - vznik a vývoj obchodného práva

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10029
Posledná úprava
09.10.2018
Zobrazené
1 920 x
Autor:
sanci138
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Vznik a vývoj obchodného práva

Pojem obchodného práva je zložený z dvoch slov: obchod ako cieľavedomá činnosť a právo ako regulácia právnymi normami, ktoré upravujú vzťah medzi subjektami v obchodnom styku. Obchod vzniká už v najstarších štátnych útvaroch (Mezopotámia, Fenícia, grécke mestské štáty) a v stredoveku v mestách Benátky, Janov, Modena, Lubeck, Hamburg. Obchod sa vyčlenil ako špecifické odvetvie a s ním sa vytvorila aj skupina ľudí. Determinantom boli najmä geografické podmienky - more, prítomnosť obchodných križovatiek. K vzniku právnych regulácií a právnych inštitútov a k ich nástupu dochádza v období, keď sa vzťahy vykryštalizovali v praxi (vznik privilégií pre obchodníkov). Obchod sa vyvíja ako internacionálny jav.

Kľúčové slová:

obchodné právo

kúpa

predaj

kupujúci

predávajúci

podnik

zasielateľ

zmluva o inkase

obchodné imanie

klamlivá reklama

podplácanie

likvidáciaObsah:
 • Časť a
  1) Vznik a vývoj obchodného práva
  2) Predmet úpravy obchodného zákonníka a jeho štruktúra
  3) Vzťah obchodného a občianskeho zákonníka
  4) Pramene obchodného práva
  5) Podnikanie a jeho pojmové znaky
  6) Kategorizácia podnikateľov podľa obchodného zákonníka
  7) Podnik, obchodný majetok, obchodné imanie, čisté obchodné imanie
  8) Organizačné zložky podniku
  9) Obchodné meno a jeho právna ochrana
  10) Konanie podnikateľských subjektov navonok
  11) Prokúra
  12) Obchodné tajomstvo a jeho ochrana
  13) Postavenie zahraničných podnikateľov pri podnikaní v slovenskej republike
  14) Formy podnikania zahraničných subjektov v slovenskej republike
  15) Právne postavenie podnikateľov, ktorí podnikajú na základe živnostenského oprávnenia
  16) Pojem a druhy živností
  17) Vznik a zánik živnostenského oprávnenia
  18) Právne postavenie podnikateľov podnikajúcich podľa osobitných predpisov
  19) Nekalosúťažné konanie
  20) Klamlivá reklama
  21) Klamlivé označenie tovaru a služieb
  22) Vyvolávanie nebezpečenstva zámeny
  23) Parazitovanie na povesti
  24) Podplácanie
  25) Zľahčovanie
  26) Ohrozovanie zdravia a životného prostredia
  27) Právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži
  28) Forma, druhy obchodnoprávnych úkonov a ich výklad
  ...
  24) Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným
  25) Základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným, vklady spoločníkov a ich obchodné podiely
  26) Spôsob zániku účasti spoločníka v spoločností s ručením obmedzeným
  27) Orgány spoločnosti s ručením obmedzeným
  28) Zvýšenie a zníženie základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným
  29) Zrušenie a likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným
  30) Charakteristika akciovej spoločnosti, práva a povinnosti akcionárov
  31) Druhy akcií a práva s nimi spojené
  32) Postup pri zakladaní akciovej spoločnosti s výzvou na upisovanie akcie
  33) Postup pri zakladaní akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií
  34) Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti
  35) Predstavenstvo a dozorná rada akciovej spoločnosti
  36) Zvýšenie základného imania akciovej spoločnosti
  37) Zníženie základného imania akciovej spoločnosti
  38) Zrušenie a likvidácia akciovej spoločnosti
  39) Charakteristika družstva, práva a povinnosti členov družstva
  40) Vznik a zánik členstva v družstve
  41) Orgány družstiev
  Časť c
  1) Systém a druhy obchodných záväzkov
  2) Uzavieranie obchodných zmlúv
  3) Podstatné a nepodstatné časti obchodných zmlúv
  4) Právna úprava a význam odkladacích a rozväzovacích podmienok, zmluvných doložiek a príloh ku zmluvám a obchodných zvyklostí
  5) Zmluvná kontraktačná povinnosť (zmluva o uzavretí budúcej zmluvy)
  6) Verejný návrh na uzavretie zmluvy
  7) Obchodná verejná súťaž
  8) Koncepcia úpravy zabezpečenia obchodných záväzkov v obchodnom zákonníku
  9) Zmluvná pokuta. uznanie záväzku
  10) Ručenie
  ...
  24) Povinnosti predávajúceho
  25) Povinnosti kupujúceho
  26) Zodpovednosť predávajúceho za vady
  27) Zmluva o predaji podniku
  28) Zmluva o kúpe prenajatej veci
  29) Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva
  30) Vymedzenie zmluvy o dielo
  31) Spôsob vykonávania diela
  32) Vady diela
  33) Zmluva o uložení veci
  34) Zmluva o skladovaní
  35) Zasielateľská zmluva
  36) Zmluva o preprave veci
  37) Zmluva o nájme dopravného prostriedku
  38) Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku
  39) Zmluva o bežnom účte. zmluva o vkladovom účte.
  40) Zmluva o úvere
  41) Zmluva o otvorení akreditívu
  42) Zmluva o inkase
  43) Zmluva o tichom spoločenstve
  44) Mandátna zmluva
  45) Komisionárska zmluva
  46) Zmluva o sprostredkovaní
  47) Zmluva o obchodnom zastúpení