Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Občan 3

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45636
Posledná úprava
02.02.2015
Zobrazené
750 x
Autor:
nyuxxoo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Záväzkovoprávny vzťah a jeho prvky - 10
- je to druh vzťahu, v ktorom jeden subjekt má postavenie veriteľa, t.j. toho, kto má právo od druhého niečo požadovať, a druhý subjekt má postavenie dlžníka, t.j. toho, kto je povinný veriteľovi poskytnúť to, čo je veriteľ oprávnený od neho požadovať
- záväzkovoprávny vzťah je právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok
Osobitné, charakteristické črty
1. záväzkovoprávne vzťahy sú právne vzťahy relatívne, jeho subjekty sú navzájom viazané právami a povinnosťami
2. záväzkovoprávny vzťah musí mať aspoň dva subjekty, z ktorých jeden je subjektom práva a druhý subjektom povinnosti
3. z pojmu záväzok vyplýva jeho záväznosť, zmluvné strany tohto vzťahu sú ním viazané, takže ani jedna strana tohto záväzku nemôže od neho jednostranne odstúpiť
4. záväzkovoprávne vzťahy môžu byť jednoduché a zložité, jednoduché sa vyskytujú len ojedinele, pre zložité vzťahy platí, že jeho subjekty nemožno označiť len za veriteľov alebo dlžníkov, ale ich postavenie ako veriteľov a dlžníkov vyplýva z ich konkrétneho veriteľsko-dlžníckeho vzťahu
- prvky záväzkovoprávnych vzťahov sú rovnaké ako prvky právnych vzťahov - subjekt, predmet, obsah vzťahov

Kľúčové slová:

vzťahy

zmluvná pokuta

záväzok

ručenie

zrážky

dohodaObsah:
 • 7. Zmluvná pokuta, zabezpečenie záväzkov prevodom práva a postúpením pohľadávky - 71, 80, 81
  - zmluvná pokuta je dohodou určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti
  - porušenie povinnosti môže spočívať v tom, že dlžník nesplnil svoj dlh vôbec alebo ho nesplnil riadne
  - funkcia dohody o zmluvnej pokute spočíva:
  1. takáto dohoda núti dlžníka, aby sa včas a riadne pripravil na splnenie zmluvnej povinnosti a potom včas a riadne splnil
  2. má povahu paušalizovanej náhrady škody
  3. má povahu pokuty, lebo ju možno požadovať aj popri zmluvnom plnení
  - zmluvná pokuta neposkytuje dlžníkovi právo odstúpiť od zmluvy
  - výšku zmluvnej pokuty zákon neupravuje
  - dlžník nie je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, ak porušenie povinností nezavinil
  - Občiansky zákonník nepriznáva právo požiadať súd o zmiernenie neprimerane vysokej zmluvnej pokuty
  - pri zabezpečení záväzku prevodom práva musí mať zmluva písomnú formu
  - podstata tejto zmluvy spočíva v tom, že dlžník postupuje veriteľovi svoje práva
  - zabezpečovacia funkcia spočíva v tom, že pôsobí na dlžníka, aby splnením záväzku opäť získal predchádzajúce právne postavenie
  - postúpením pohľadávky sa veriteľom z tejto pohľadávky stáva ten, komu bola na zabezpečenie jeho pohľadávky postúpená
  - dochádza k zmene v osobe veriteľa, postúpenie nedochádza na účely trvalého nadobudnutia pohľadávky, ale len prechodne, na účely zabezpečenia inej pohľadávky

Zdroje:
 • zákonník