Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Medzinárodné právo súkromné 2

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
378 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41296
Posledná úprava
05.01.2013
Zobrazené
3 564 x
Autor:
pravnik68
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem, predmet a základné zásady medzinárodného civilného procesu
Pojem medzinárodný civilný proces predstavuje súbor právnych noriem, ktoré regulujú postup súdov a iných orgánov a účastníkov, resp. iných osôb a vzťahy medzi nimi vznikajúce v konaní o občianskoprávnych veciach, v ktorých sa vyskytuje cudzí prvok.
Predmetom sú procesné vzťahy, ktoré vznikajú v oblasti medzinárodného práva súkromného medzi príslušnými orgánmi a účastníkmi konania.
Jedná sa o :
- právomoc súdov SR konať vo veciach s cudzím prvkom,
- postavenie cudzincov v konaní,
- právna pomoc v styku s cudzinou,
- zisťovanie cudzieho práva a vzájomnosť,
- spolupráca súdov pri vykonávaní procesných úkonov v zahraničí,
- uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí.

2. Vymedzenie medzinárodnej právomoci súdov
- pod právomocou súdu z pohľadu medzinárodného práva procesného rozumieme verejnoprávne oprávnenie súdu, resp. súdov určitého štátu konať v určitej veci.
- pri skúmaní právomoci sa zisťuje, súd ktorého štátu môže vo veci konať. Súd, na ktorý bol doručený návrh na začatie konania v súkromnoprávnej veci s cudzím prvkom, musí ako prvé rozhodnúť o tom, či má právomoc konať. Ak právomoc nemá, konanie zastaví.
Správne určenie
súdu štátu, ktorý má právomoc konať vo veci, je pritom nielen pre konajúci súd, ale aj pre samotných účastníkov konania (či ich právnych zástupcov). Účastník konania znižuje svoje šance na úspech, ak podá návrh na súd, ktorý nemá právomoc konať. Preto bude pred každým sporom (dokonca už aj pri spisovaní zmluvy či odhadovaní právneho rizika) potrebné skúmať, súd ktorého štátu má, resp. bude mať právomoc konať o sporných otázkach. Okrem toho, podanie návrhu na súd, ktorý nemá právomoc, spravidla nezakladá povinnosť tohto súdu postúpiť vec súdu iného štátu, ktorý právomoc v konaní má.
...

Kľúčové slová:

vypracované otázky

Medzinárodné

právo

procesné

súkromné

FPJJObsah:
 • 1. Pojem, predmet a základné zásady medzinárodného civilného procesu
  2. Vymedzenie medzinárodnej právomoci súdov
  3. Všeobecná a alternatívna právomoc sl. justičných orgánov podľa ZMPS
  4. Voľba právomoci
  5. Právomoc sl. justičných orgánov vo veciach starostlivosti o dieťa, určenia rodičovstva a výživného podľa ZMPS
  6. Právomoc sl. justičných orgánov vo veciach rozvodu a neplatnosti manželstva podľa ZMPS
  7. Právomoc sl. justičných orgánov vo veciach osvojenia
  8. Právomoc sl. justičných orgánov v dedičských veciach
  9. Právomoc sl. justičných orgánov v statusových veciach
  10. Výlučná právomoc slovenských justičných orgánov
  11. Časová, priestorová a vecná uplatniteľnosť Nariadenia Brusel I., podmienky aplikácie
  12. Systém právomoci súdov p. Nariadenia Brusel I.
  13. Právomoc v sporoch so slabšou stranou p. Nariadenia Brusel I. (str. 287 Štefanková)
  14. Časová, priestorová a vecná uplatniteľnosť Nariadenia Brusel II.bis, podmienky aplikácie
  15. Právomoc súdov v manželských veciach p. Nariadenia Brusel II. bis
  16. Právomoc súdov v rodičovských veciach p. Nariadenia Brusel II. Bis
  17. Časová, priestorová a vecná uplatniteľnosť Nariadenia (ES) č. 4/2009, vzťah k Haagskemu dohovoru z r. 2007
  18. Systém právomoci podľa Nariadenia (ES) č. 4/2009
  19. Prekážka litispendencie v nariadeniach ES o právomoci súdov
  20. Postavenie cudzích osôb v medz. civilnom procese
  21. Všeobecné podmienky uznania a výkonu cudzích rozhodnutí podľa ZMPS
  22. Spôsob a podmienky uznania a výkonu cudzích rozhodnutí v tzv. iných veciach podľa ZMPS
  23. Spôsob a podmienky uznania cudzích rozhodnutí vo veciach starostlivosti o dieťa podľa ZMPS
  24. Spôsob a podmienky uznania cudzích rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach určovania rodičovstva podľa ZMPS
  25. Konanie o uznaní cudzích rozhodnutí podľa ZMPS
  26. Uznanie a výkon cudzích rozhodnutí medzi členskými štátmi Európskej únie, rozhodnutia ktoré nepotrebujú exequatur
  27. Európsky exekučný titul
  28. Osobitné európske procesné konania (Európsky platobný rozkaz, konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu)
  29. Vymáhanie výživného v cudzine; zmluvy upravujúce vymáhanie výživného
  30. Spolupráca vo veciach rodinnoprávnych: charakteristika medz. zmlúv (návrat neoprávnene odvedeného dieťaťa, medzištátne osvojenia)
  31. Medzinárodná právna pomoc: všeobecná charakteristika.
  32. Právna pomoc v styku s cudzinou v sl. MPS
  33. Zmluvy o právnej pomoci a ich charakteristika
  34. Doručovanie písomností v členských štátoch EÚ
  35. Vykonávanie dôkazov v cudzine v členských štátoch EÚ
  36. Zisťovanie a aplikácia cudzieho práva
  37. Uznávanie a výkon cudzích rozhodcovských rozhodnutí

Zdroje:
 • Zákon č. 97/1963 o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
 • Nariadenie ES č. 44-2001 Brusel I.
 • Nariadenie ES č. 2201-2003 Brusel II.bis
 • Nariadenie ES č. 805-2004 o EET
 • Učebnica MPS