Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Manažment ako samostatná vedná disciplína

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
107 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
136
Posledná úprava
16.03.2017
Zobrazené
2 718 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Manažment ako vedný odbor či disciplína - naakumulovaný a logicky usporiadaný súbor poznatkov o princípoch, metódach a postupoch riadenia a pod., ktoré sú vypracované na základe abstrakcie a empírie, možno sa ich učiť aj vyučovať. Hlavným účelom štúdia manažmentu preto je učiť sa a porozumieť týmto princípom, metódam a pod., ako aj to, ako ich aplikovať v praxi.
Manažment je riadenie organizácií fungujúcich v podmienkach trhového hospodárstva, ktoré sa vyznačuje dostatočne pružnou konkurenčnou štruktúrou a nezablokovanými cenovými mechanizmami, schopnými poskytovať kritériá pre objektívnu kalkuláciu, nevyhnutnú na efektívnu alokáciu disponibilných zdrojov, ako aj impulzy pre ekonomický rast.


Pojem manažment má rozličné významy:
- manažment ako praktická činnosť
- manažment ako teória či vedná disciplína
- manažment ako osobitná skupina ľudí

Kľúčové slová:

manažment

riadenie

kontrola

plánovanie

euromanažment

empirizmus

pragmatizmus

Tomáš BaťaObsah:
 • 1. Manažment ako samostatná vedná disciplína. podstata manažmentu a základné Prístupy k jeho vymedzeniu.
  2. Podstata a systémy manažmentu vo svete a základné rozdiely medzi nimi.
  3. Podstata a hlavné smery tradičnej školy manažmentu.
  4. Škola medziľudských vzťahov.
  5. Podstata a hlavné smery modernej školy manažmentu.
  6. Vznik, vyvoj a hlavné smery a hlavné prístupy v americkom manažmente.
  7. Empirizmus v americkom manažmente po 2. svetovej vojne.
  8. Pragmatizmus v prácach petersa a watermana.
  9. Vývoj japonského manžmentu a jeho súčasná tendencia rozvoja.
  10. Charakteristika a princípy baťovho systému riadenia.
  11. Euromanažment.
  12. Systémová teória manažmentu, podstata a predstavitelia.
  13. Komplexná (viacdimenzionálna) charakteristika manažmentu.
  14. Manažment ako podnikateľský prístup.
  15. VNútorný mechanizmus fungovania hospodárskej organizácie, podstata a základná charakteristika.
  16. Význam pojmu organizácia, podstata a obsah organizačnej štruktúry
  17. Konfigurácia organizačnej štruktúry, plochá a vysoká štruktúra.
  18. Počet podriadených pracovníkov jednému vedúcemu.
  19. Základné modely organizačnej štrukturalizácie podniku.
  20. Funkcionálna a objektová (divizionálna) organizačná štruktúra.
  21. Podstata, typy a dôsledky central. a decentral. rozhodovania v podniku.
  22. Zásady a faktory optimálne deľby rozhodovacej právomoci v podniku.
  23. Líniové a štábne útvary v podniku a vzťahy medzi nimi.
  24. Cieľovo - programové organizačné štruktúry podniku.
  25. Formálna a neformálna organizácia podniku.
  26. Podstata a klasifikácia organizačných noriem podniku.
  27. Plánovanie a pláovací systém podniku.
  28. Kontrola a kontrolný systém podniku.
  29. Obsah, hlavné znaky a prvky rozhodovania v podniku, ksasifikácia a druhy Rozhodovacieho procesu.
  30. Rozhodovací proces podľa časového hľadiska.
  31. Metódy a postupy pri rozhodovaní.
  32. Podstata pojmu informácia, klasifikácia a druhy informácií.
  33. Informačný systém podniku.
  34. Strategická a taktická fáza v manažmente.
  35. Ciele podniku, klasifikácia a riadenie pomocou cieľov.
  36. Analýza prostredia podniku, jej obsah a vzťah k formulácii stratégie.
  37. 38. 39. Typy stratégii.
  40. Implementácia v strategickom manažmente.
  41. Hodnotenie a kontorla v strategickom manažmente.
  42. Charakteristika a klasifikácia manažérov a ich práce.
  43. Požiadavky na manažéra.
  44. Podstata, ciele vedenia prac. skupiny, metódy zásahy vedenia, typy a śtýly vedenia.
  45. Zásady efektívnej komunikácie pri vedení.
  46. 47. Motivácia, teórie motivácie.