Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Fyzikálna chémia 1 (vypracované otázky na skúšku)

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41350
Posledná úprava
12.01.2013
Zobrazené
4 399 x
Autor:
lussyita
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Stavové a procesové veličiny, celkový diferenciál, všeobecná stavová rovnica, vzťah medzi koeficientmi izotermickej stlačiteľnosti k, objemovej rozťažnosti a a teplotnej rozpínavosti g.
Pojmy ,ktoré vyjadrujú vlastnosti hmotných objektov a majú súčasne kvalitatívny i kvantitatívny charakter sa nazývajú veličiny. Každá veličina má svoju jednotku,ktorá predstavuje takú jej relatívnu veľkosť,ktorej číselná hodnota sa rovná 1. Stavové-závisia len od stavu nie od spôsobu ako sa objekt do daného stavu dostal(V,p,n)
- extenzitné- závisí od množstva látky v sústave (m,V)
- intenzitné-nezávisí. (T,p,c)
Celkový diferenciál:
Ak je veličina x závislá od veličiny y a z podľa všeobecného vzťahu: x=f(y,z),vyjadruje jej infinitenzimálnu zmenu celkový diferenciál,podľa rovnice...

2. Charakteristika skupenských stavov, ideálny plyn, stavová rovnica a zákony (Boyleov, Gay-Lussacov a Charlesov, Charlesov a Gay-Lussacov, Avogadrov) ideálneho plynu. Ideálna zmes plynov, Daltonov a Amagatov zákon.

Charakt.skup.stavy- plyn, kvapalina, tuhá látka, plazma. Vzájomne sa menia pri určitých podmienkach. Môžu sa vyskytovať aj v špec.stavoch,ktoré sú na rozhraní medzi zákl.skup.stavmi (kvap.kraš., amorfné látky) Ideálny plyn: je molekula v kt.si predstavujeme častice plynu ako hmot.body bez objemu,kt na seba vzájomne pôsobja F. Stavova rovnica ideálny plyn: P.V=n.R.T p-tlak,v-objem,R-plynová konšt.,n-latk.množs.,T-teplota Baylov zákon ideal.plynu:vyjadruje vzťah medzi p pynu a Vplynu a jeho teplotou T pri konšt.tlaku(izobaricky) a konš.množstve plynu n..

Kľúčové slová:

stavová rovnica

objemová rovnica

entrópia

entalpia

zákony

základné pojmy

izobarický dej

izochorický dej.adiabatický dejObsah:
 • 1. Stavové a procesové veličiny, celkový diferenciál, všeobecná stavová rovnica, vzťah medzi koeficientmi izotermickej stlačiteľnosti k, objemovej rozťažnosti a a teplotnej rozpínavosti g.
  2. Charakteristika skupenských stavov, ideálny plyn, stavová rovnica a zákony (Boyleov, Gay-Lussacov a Charlesov, Charlesov a Gay-Lussacov, Avogadrov) ideálneho plynu. Ideálna zmes plynov, Daltonov a Amagatov zákon.
  3. Kinetická teória ideálneho plynu (tlak plynu a stredná kinetická energia molekúl plynu), Boltzmanov ekvipartičný princíp
  4. Rozdelenie molekúl ideálneho plynu v homogénnom gravitačnom poli (Laplaceova Boltzmanová rovnica), Boltzmanové rozdelenie molekúl ideálneho plynu podľa energií, Boltzmanov zákon, Boltzmanov faktor
  5. Zrážky medzi molekulami a Maxwellova stredná voľná dráha. (kolízny priemer, stredná relatívna rýchlosť, frekvencia zrážok jednej molekuly, celková frekvencia zrážok medzi rovnakými a medzi rôznymi molekulami. Stredná voľná dráha.
  6. Reálne plyny. van der Waalsova stavová rovnica, skutočný (vlastný) objem molekúl b, kohézny tlak. Priebeh izoteriem v p -V diagrame. Viriálne rozvoje, kompresibilitný faktor.
  7. Základné pojmy. Systém = sústava. Otvorený, uzavretý, izolovaný, adiabatický, homogénny a heterogénny systém. Termodynamický dej (vratné a nevratné deje) a termodynamická rovnováha ("pravá", nepravá a metastabilná rovnováha). Teplo a práca - znamienková konvencia. Tepelná rovnováha 0.zákon termodynamický.
  8. Objemová práca, práca plynu pri vratnej izotermickej expanzii, nevratnej izotermickej expanzii oproti konštantnému tlaku, izobarickej expanzii, a izotermicko-izobarickej expanzii.
  9. Vnútorná energia (jej celkový diferenciál) a 1.zákon termodynamický. Perpetuum mobile 1. druhu. Entalpia a jej celkový diferenciál.
  10. Tepelné kapacity, vzťah medzi izobarickou a izochorickou tepelnou kapacitou. Jouleov zákon. Jouleov Thomsonov jav a Jouleov - Thomsonov koeficient.
  11. Adiabatický dej - adiabata a práca pri vratnom a nevratnom adiabatickom deji.
  12. Termochémia. Tepelný efekt – reakčné teplo. Rozsah reakcie, reakčná entalpia. Závislosť reakčného tepla od teploty – Kirchhoffova rovnica. Zákony termochémie, štandrdná tvorná entalpia, štandardná spaľovacia entaplia. Rozpúšťacia entalpia (integrálna a diferenciálna), Väzbová entalpia.
  13. Druhý zákon termodynamický Kelvinova a Clausiova formulácia. Carnotov cyklus a účinnosť tepelného stroja. Perpetuum mobile 2. druhu. Entropia, výpočet zmeny entropie pri rôznych dejoch (ohrev, skupenská premena, izotermická expanzia). Smer priebehu a podmienky rovnováhy dejov v adiabatických sústavách. Entropia a pravdepodobnosť - Boltzmannova rovnica.
  14. Termodynamické potenciály - Gibbsova a Helmholtzova energia. Maximálna objemová práca izotermického deja a maximálna neobjemová práca izotermicko-izobarického deja.
  15. Uskutočniteľnosť chemických reakcií z hľadiska hodnôt štandardnej reakčnej entalpie a štandardnej reakčnej entropie. Uzavreté systémy – závislosť G od teploty a tlaku, Gibbsova Helmholtzova rovnica.
  16. Maxwellove rovnice
  17. Fugacita a aktivita plynov, fugacitný koeficient. Štandardné stavy pre plyny.
  18. Viaczložkové a viacfázové sústavy. Chemický potenciál, Gibbsova Duhamova rovnica a zovšeobecnená Gibbsova Duhamova rovnica. Chemický potenciál čistého plynu a plynu v zmesi plynov.
  ...
  22. Obmedzene rozpustné kvapaliny - krivky odmiešania, dolná horná kritická teplota. Zmesi navzájom nerozpustných kvapalín, izobarický fázový diagram, destilácia s vodnou parou.
  24. Rozpustnosť plynov v kvapalinách, Henryho zákon pre čistý plyn a pre i-tu zložku zmesi plynov. Henryho konštanta, orientačné pravidlá na posúdenie rozpustnosti plynov v kvapalinách.
  25. Chemický potenciál a aktivita zložky v roztokoch neelektrolytov. Aktivitný koeficient. Raoultov a Henryho štandardný stav.
  26. Koligatívne vlastnosti - zvýšenie teploty varu. Aplikácia pri stanovení mólových
  27. Koligatívne vlastnosti - zníženie teploty tuhnutia. Aplikácia pri stanovení mólových
  28. Koligatívne vlastnosti - osmotický tlak. Aplikácia pri stanovení mólových
  29. Chemické rovnováhy, reakčná Gibbsova energia (chemická afinita), štandardná reakčná Gibbsova energia, reakčná izoterma. Rovnovážna konštanta. Výpočet rovnovážnej konštanty (štandardné tvorné Gibbsove energie).
  30. Rovnovážna konštanta homogénnych plynných reakcií. Štandardné stavy (1. Kp(T) 2. K(T,P) = Ky, 3. K(T,c) = Kc) a vzťahy medzi jednotlivými rovnovážnymi konštantami.
  31. Závislosť termodynamickej rovnovážnej konštanty od teploty a tlaku. Vplyv zásahu do zloženia a podmienok reakcie na výťažok reakcie.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko