Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Test z BOZP so správnymi odpoveďami

«»
Prípona
.doc
Typ
testy
Stiahnuté
32 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44965
Posledná úprava
01.04.2014
Zobrazené
13 000 x
Autor:
nikus.bajlecova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1- Ak má zamestnanec zdravotné ťažkosti v súvislosti s výkonom práce so zobrazovacou jednotkou,
----zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi odborné vyšetrenie podporného, pohybového a nervového systému.

2- Ak nie je možné vylúčiť ručnú manipuláciu s bremenami , podľa Nariadenia vlády SR 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, aké opatrenia sa majú vykonať?
----zamestnávateľ vykoná primerané organizačné opatrenia, použije primerané prostriedky a zamestnancov vybaví takými prostriedkami, aby sa vylúčilo alebo znížilo riziko poškodenia zdravia vyplývajúce z ručnej manipulácie s bremenami

3- Ak ručnú manipuláciu s bremenami nemožno vylúčiť:
-----zamestnávateľ vykoná primerané organizačné opatrenia, použije primerané prostriedky a zamestnancov vybaví takými prostriedkami, aby sa vylúčilo alebo znížilo riziko poškodenia zdravia vyplývajúce z ručnej manipulácie s bremenami

4- Aká má byť najmenšia šírka uličiek medzi regálmi a stohmi (vyhl. č. 59/1982 Zb.)
----musí byť najmenej 0,8 m

5- Aká má byť široká jednosmerná prechodová ulička pre občasný pohyb pracovníkov bez prenášania bremien. (STN 26 9010)
-----najmenšia šírka musí byť 600 mm

6-Aká má byť široká prechodová ulička jednosmerná ak sa bremená prenášajú v oboch rukách po boku.
----najmenšia šírka musí byť 1000 mm

7- Aká má byť široká prechodová ulička jednosmerná ak sa bremeno prenáša v jednej ruke po boku.
----najmenšia šírka musí byť 850 mm

8- Aká musí byť šírka uličky na prechod dopravných vozíkov (vyhl. č 59/1982 Zb.)
-----musí byť aspoň o 0,4 m väčšia ako najväčšia šírka vozíkov, alebo nákladov.

9- Ako OOPP sa zamestnancom poskytujú aj
-----pracovný odev alebo obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom obuv a odev podliehajú mimoriadnemu opotrebeniu alebo mimoriadnemu znečisteniu, ak sa stanú nepoužiteľné za čas kratší ako 6 mesiacov

10- Autorizovaný bezpečnostný technik je bezpečnostný technik,
----ktorý po absolvovaní najmenej dvoch rokov odbornej praxe po získaní osvedčenia úspešne vykonal skúšku pred skúšobnou komisiou vymenovanou Národným inšpektorátom práce

Kľúčové slová:

Slovenská republika

zásobníky

zamestnávateľ

zamestnanec

práca

povinnosť

inšpektor

zákon

bezpečnosťObsah:
  • Vypracovaný test z bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
    Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu
    Právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú

Zdroje:
  • škola internet, spolužiaci, knihy, knižnica, domov