Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - testy

«»
Prípona
.doc
Typ
testy
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7479
Posledná úprava
02.03.2018
Zobrazené
1 979 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ak má zamestnanec zdravotné ťažkosti v súvislosti s výkonom práce so zobrazovacou jednotkou,
1.zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi odborné vyšetrenie podporného, pohybového a nervového systému.
2.zamestnávateľ vyžiada od zamestnanca, aby na svoje náklady absolvoval odborné vyšetrenie zraku, podporného, pohybového a nervového systému. Vyjadrením lekára podmieni ďalší výkon práce so zobrazovacou jednotkou.
3.zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi inú prácu, pri ktorej nie je riziko poškodenia zraku, podporného, pohybového a nervového systému.
________________________________________
Ak nie je možné vylúčiť ručnú manipuláciu s bremenami , podľa Nariadenia vlády SR 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, aké opatrenia sa majú vykonať?
1.zamestnávateľ nie je povinný vykonať žiadne opatrenia ,
2.zamestnávateľ dá príkaz zodpovednému zamestnancovi na zabezpečenie dostatočného počtu pracovníkov na ručnú manipuláciu s bremenami,
3.zamestnávateľ vykoná primerané organizačné opatrenia, použije primerané prostriedky a zamestnancov vybaví takými prostriedkami, aby sa vylúčilo alebo znížilo riziko poškodenia zdravia vyplývajúce z ručnej manipulácie s bremenami
________________________________________

Kľúčové slová:

bezpečnosť

práca

bremeno

riziko

poškodenie zdravia

zamestnanecObsah:
 • Ak má zamestnanec zdravotné ťažkosti v súvislosti s výkonom práce so zobrazovacou jednotkou,

  Ak nie je možné vylúčiť ručnú manipuláciu s bremenami , podľa Nariadenia vlády SR 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, aké opatrenia sa majú vykonať?

  Ak nie je možné vylúčiť ručnú manipuláciu s bremenami , podľa Nariadenia vlády SR 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, aké opatrenia sa majú vykonať?

  Ak ručnú manipuláciu s bremenami nemožno vylúčiť:

  Aká má byť najmenšia šírka uličiek medzi regálmi a stohmi (vyhl. č. 59/1982 Zb.)

  Aká má byť široká jednosmerná prechodová ulička pre občasný pohyb pracovníkov bez prenášania bremien. (STN 26 9010)

  Aká má byť široká prechodová ulička jednosmerná ak sa bremená prenášajú v oboch rukách po boku.

  Aká má byť široká prechodová ulička jednosmerná ak sa bremeno prenáša v jednej ruke po boku.

  Aká musí byť šírka uličky na prechod dopravných vozíkov (vyhl. č 59/1982 Zb.)

  Ako OOPP sa zamestnancom poskytujú aj

  Ako OOPP sa zamestnancom poskytujú aj

  Autorizovaný bezpečnostný technik je bezpečnostný technik,

  Autorizovaný bezpečnostný technik, ktorému bolo odobraté osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika, môže o vykonanie odbornej skúšky požiadať

  Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci je označenie, ktoré sa vzťahuje na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a :

  Bezpečnostné farby sú:

  Do akej stohovacej výšky sa môžu palety a nadstavby stohovať

  Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa:

  Dojčiacim ženami sú:

  Časti strojov, ktoré prevyšujú priemernú výšku okolitých strojov a nad nimi sa prechádza žeriavom, musia

  Čím majú byť opatrené regály?

  Elektrotechnik môže vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom

  Čo je ručná manipulácia s bremenami?

  Funkciu autorizovaného bezpečnostného technika je možné kumulovať len:

  Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, je oprávnená vykonávať bezpečnostnotechnickú službu dodávateľským spôsobom bez oprávnenia vydaného NIP na výkon bezpečnostnotechnickej služby:

  Fyzická osoba, ktorá má osvedčenie alebo preukaz na obsluhu VTZ je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie:

  Fyzickej osobe nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa, ktorá marí výkon inšpekcie práce môže inšpektorát práce uložiť poriadkovú pokutu vo výške:

  Fyzickej osobe nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa, ktorá marí výkon inšpekcie práce,