Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 599   projektov
3 nových

Supervízia v sociálnej práci - materiál na učenie

«»
Prípona
.docx
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
43 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44891
Posledná úprava
11.03.2014
Zobrazené
1 942 x
Autor:
lulu1978
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Supervízia v sociálnej práci:
- Supervízia je zakotvená v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zákone č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele (subjekt má povinnosť vytvoriť podmienky na supervíziu)
- Na Slovensku je tento pojem asi 10 rokov (prvými priekopníkmi na Slovensku sú Gabura a Mydlíková)
- Asociácia supervízorov bola založená v roku 2001
- Supervízia je skvalitňovanie práce
- Supervidovaný je ten, ktorý prijíma supervíziu
- Supervidovaný má schopnosť reflexie vlastnej práce (sebareflexie)
- Prostredníctvom techník získa supervidovaný pohľad na vec
Čo je supervízia:
- Supervízia je definovaná podľa Európskej školy supervízie ako „činnosť, pri ktorej prostredníctvom zámerného pozorovania a cielených otázok uvažujeme nad úrovňou starostlivosti o klienta a zvyšujeme pracovnú schopnosť reflexie vlastnej práce a sebareflexie.
- Supervíziu nemožno stotožňovať s poradenstvom, terapiou, mediáciou ani riadením.
- Supervízor musí poznať rámec, kde končí terapia a začína supervízia.
- Rozdiel medzi supervíziou a poradenstvom je v tom, že sám supervidovaný prináša podnety.
- Supervízia nie je ani riadením - supervízia je hľadaním nových možností.
Supervízia:
- Je to poradenská metóda zameraná na zvyšovanie kvality profesionálnej práce, vzťahuje sa na psychické, sociálne a inštitucionálne faktory (nie je to udeľovanie rád a skúmanie vzťahov ako inštitúcia funguje)
- Je to vzdelávací proces, v ktorom kompetentná osoba prijíma zodpovednosť za výcvik osoby, ktorá disponuje nižšou úrovňou vedomostí a zručností v oblasti sociálnej pomoci (supervízor preberá zodpovednosť za nové vedomosti)
- Má vzdelávací charakter
- Je podporou, v ktorej ide o podporu a kontrolu orientovanú do oblasti schopností, vedomostí a zručností v rovine etickej a hodnotovej (supervízia potvrdzuje kvalitu práce, zaoberá sa etickými problémami)
- Poskytuje dostatok podnetov k sebapoznaniu (supervidovaný príde na problém, ktorý nevedel popísať, dochádza k sebapoznaniu)
- Vytvára predpoklady a podmienky pre profesionálny rozvoj, vzdelávanie a odborný rast zamestnancov
- Slúži ako prostriedok sebapoznania a skvalitnenia v prospech práce s ľuďmi
- Je to prevencia syndrómu vyhorenia

Kľúčové slová:

Supervízia

Sociálna práca

ASSP

Legislatíva a supervízia na Slovensku

História supervízie

Metódy supervízie

Johari okno

Metódy

typy a druhy supervízieObsah:
 • Stručná osnova predmetu:
   skupina ako klient sociálnej práce;
   dejiny skupinovej práce;
   interdisciplinárny charakter skupinovej práce;
   špecifiká a typológia skupinovej práce;
   vedenie skupiny;
   sociálny pracovník ako facilitátor pracujúci so skupinou;
   komunikácia v práci so skupinou;
   skupinová dynamika;
   príprava skupinovej práce;
   etapy skupinovej práce;
   techniky v skupinovej práci.

Zdroje:
 • MÁTEL, A. - HARDY, M. 2013. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2013. 507 s. ISBN 978-80-8132-074-3.
 • HUPKOVÁ, M. 2011. Rozvíjanie sociálnych spôsobilostí v pomáhajúcich profesiách. Bratislava : iris, 2011. 334 s. ISBN 978-80-89256-61-7.
 • LINDSAY, T. - ORTON, S. 2011. Groupwork Prctice in Social Work. Exeter : Learning Matters Ltd, 2011. 146 s. ISBN 978-0-85725-502-0.
 • LABÁTH, V. - SMIK, J. - MATULA, Š. 2011. Expoprogram. Intervenčný program pre skupinovú prácu s deťmi a mládežou. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. 276 s. ISBN 978-80-223-2756-5.
 • POPELKOVÁ, M. - ZAŤKOVÁ, M. 2009. Podpora rozvoja osobnosti a intervenčné programy. Nitra : FSVaZ UKF Nitra, 2009. 210 s. ISBN 9778-80-8094-269-4.