Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Sociológia organizácie (prednášky + kniha Jan Keller: Sociologie byrokracie a organizace)

«»
Prípona
.zip
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
12268
Posledná úprava
02.03.2023
Zobrazené
2 639 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
VEDA
Veda je vždy teória, opačne to však neplatí Objekt a predmet nie sú totožné Objekt ekonómie je hospodárstvo, predmet - menová politika, marketing, náklady

SOCIOLÓGIA
Veda o spoločnosti, objekt - spoločnosť, predmet - vzťahy, správanie
Spoločnosť E, keď E činnosť, správanie

ORGANIZÁCIA
Organizovať = naplánovať
Ako proces = rozdeliť úlohy
Je jav spoločenský, resp. sociálny
Ľudí spája „ spoločnosti práca

SOCIOLÓGIA
Vzťahy ľudí, závislosti, realizujú sa vo vzťahoch
Systém závislosti - jednotlivec - jednotlivec; jednotlivec - spoločnosť

Kľúčové slová:

sociológia organizácie

sociálna diferenciácia

veda

sociológia

inštitucionalizácia

kolektívne jednanie

Henry Fayol

manažérske subsystémy

byrokraciaObsah:
 • Pŕedmluva k ediční fadé ZÁKLADY SOCIOLÓGIE 9
  1. Štúdium formálních organizací 11
  1.1. Formálni organizace 11
  l .2. Organizace a byrokracie 13
  l .3. Hlavní obrysy vývoje sociológie organizace 15
  2. Klasické období sociológie organizace 19
  2.1. Sociológie organizace Maxe Webera 20
  2.1.1. Rozdíl patrimoniální a byrokratické správy 21
  2.2. Byrokraticky fízená organizace 23
  2.2. l. Byrokracie v podmínkách legálního panství 23
  2.2.2. Predpoklady vzniku byrokracie 25
  2.2.3. Znaky moderní byrokracie podlé Maxe Webera 27
  2.2.4. Sociálni dúsledky byrokratické správy 29
  2.2.5. Ekonomické dúsledky byrokratické správy 30
  2.2.6. Trvalost byrokratické formy organizace 30
  2.3. Henry Fayol a princípy fízení 31
  3. Reakce na klasické období 35
  3.1. Výzkum mezilidských vztahú 35
  3.1.1.EltonMayo 36
  3.1.2. Ch. I. Barnard a pronikání „mezilidských vztahú"
  do manažérske literatúry 38
  3.1.3. Homansova systematizace teórie mezilidských vztahú 39
  3.2. Nové teórie lidské motivace 40
  3.2.1. Hlavní body kritiky smeru „human relations" 44
  3.2.2. Společné rysy obou fází vývoje sociológie organizace 46
  3.3. Analýza byrokratických dysfunkcí 47
  3.3.1. R. K. Merton a ritualismus byrokracie 48
  3.3.2. R. K. Merton a nezamyslené dúsledky jednaní 52
  3.3.3. P. Selznick a nezamyslené dúsledky vyplývající z existence
  organizace 53
  3.3.4. A. W. Gouldner a nezamyslené dúsledky neosobní kontroly 55
  3.3.5. Vnitŕní rozpory Weberova ideálního typu byrokracie 57

  3.3.6. Empiricky založená kritika Weberova ztotožnéní byrokracie
  a racionality 58
  4. Nové pohledy na organizované chovaní 61
  4. l. Herbert A. Šimon a teórie omezené racionality 62
  4.2. Olsonova koncepce kolektivního jednaní 66
  4.3. Kenneth Arrow a cena placená za koordinaci lidských aktivít 68
  4.4. Ekonomický prístup ké štúdiu netržních organizací 70
  5. Organizace z pohledu hlavních paradigmat sociológie 73
  5. . Štruktúrne funkcionální pojetí organizace 73
  5. . l. Cíle organizace 75
  5. .2. Štruktúra organizace 77
  5. .3. Štruktúrni funkcionalismus a Max Weber 78
  5. .4. Gouldnerova kritika 79
  5.2. Organizace z hlediska teórie konfliktu 80
  5.2. l. Konflikty zajmú uvnitf organizací 81
  5.2.2. Mocenský rozmer organizačních rituálu 83
  5.2.3. Organizační štruktúra 84
  5.3. Organizace z pohledu interpretativní sociológie 85
  5.3.1. Organizace jako sociálni konstrukt 86
  5.3.2. Vznik organizací a jejich promény 87
  5.3.3. Vztah členu k organizaci a stratégie aktérú 89
  5.3.4. Zpétná racionalizace systému rozhodovaní 90
  6. Nový pohled na povahu organizací 93
  6.1. Fenomén byrokracie 93
  6.1.1. Bludný kruh byrokracie 94
  6. l .2. Novost Crozierova prístupu 97
  6. l .3. Crozierovo pojetí byrokratické osobnosti 99 6.1.4. Problém zmeny byrokratické organizace _ 101 .
  6.2. Zablokovaná společnost 102
  6.3. Aktér a systém 104
  6.3.1. Zásady stratégie jednaní 107
  6.3.2. Zdroje nejistoty 108
  6.3.3. Crozierúv vztah k funkcionalismu
  a k interpretativní sociológii 110
  6.3.4. Použitelnost konceptu hry pro štúdium organizací 112

  7. Nové pohledy na požadavky ŕízení
  - kontingenční teórie 115
  7.1. Systémový prístup 116
  7.2. Prístup kontingenční 117
  7.2. l. Vývoj teórie vúdcovství 119
  7.2.2. Orientace ŕízených zamestnanca 121
  ~)
  8. Totálni instituce 125
  8.1. Nápravné instituce 125
  8.2. Vojenské instituce 126
  8.3. Léčebné instituce 127
  8.4. Prínos Ervinga Goffmana 128
  8.4.1. Typológie totálních institucí 129
  8.4.2. Svet chovancú 130
  8.4.3. Systém autority, systém privilégií a zpúsoby adaptace 132
  9. Byrokracie 135
  9. l. Paradoxy byrokracie 136
  9.2. Hlavní obrysy vývoje názoru na byrokracii 138
  9.3. Typológie byrokracie 140
  9.4. Autorita administrativní a profesní 144
  9.5. Štúdium úfedníkú 147
  9.6. Obrana byrokracie 149
  9.7. Formálni organizace a odcizení 150
  9.8. Byrokracie a demokracie 152
  9.9. Alternatíva k byrokracii - klady a zápory 153
  10. Organizace v rámci společnosti 157
  10.1. Organizační účinnost 158
  10.2. Úspéšnost organizací a individuálni výkon 161
  10.3. Organizace a jej í klienti 163
  10.4. Organizace a pokrok technológií 165
  10.4.1. Vlivy komputerizace 166
  10.5. Spor o budoucnost organizací 170
  Literatúra 175
  Rejstŕíkjmenný 187
  R ej s trik vecný 188

Zdroje:
 • Bennis, W. G. (ed.): American Bureaucracy. Chicago, Transaction Books1970.
 • Bensman, J.: Mass, Class and Bureaucracy. New York, Prentice-Hall 1963.
 • Berkeley, G.: The Administratíve Revolution. New York, Prentice Halí 1971.
 • Blankeship, R. (ed.): Colleagues in Organization: The Social Con-struction ofProfessional Work. New York, Wiley 1977.
 • Blake, R. R., Mouton, J. S: The Managerial Grid: The Key to Leader-ship Excellence. Houston, Gulf Publishing Company 1985.
 • Blau, P. M.: The Dynamics of Bureaucracy. Chicago, University ofChicago Press 1955.
 • Blau, P. M., Meyer, M. W.: Bureaucracy in Modem Society. NewYork, Random House 1956. (3. vyd. 1987)
 • Blau, P. M., Scott, W. R.: Forma! Organisations: A Comparative Ap-proach. London, Routledge and Kegan Paul 1963.
 • Blau, P. M., Schoenherr, R.: The Structure of Organizations. New York 1971.
 • Blauner, R.: Alienation and Freedom: The Factory Worker and His Industry. Chicago, University of Chicago Press 1964.
 • Boulding, K. E.: The Organizational Revolution. New York, Harper 1953.
 • ...
 • Whyte, W. H.: The Organization Man. New York, Touchstone 1956. (Česky Organizační človek. Praha 1968.)
 • Whyte, W. T. (ed.): Organizational Behavior. Theory and Applica¬tion. Homewood 1961.
 • Williamson, O. E.: The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach. In: AJS 87/1981, str. 548-577.
 • Woodward, J. (ed.): Industrial Organization: Behavior and Control. NewYorkl970.
 • Woodward, J.: Industrial Organisation: Theory and Pracúce. London, Oxford University Press 1965.
 • Woodward, J.: Management and Technology. London, H.M.S.O. 1958.
 • Wren, D. A.: The Evolution of Management Thought. New York 1972.
 • Wriston, M. J.: In Defense of Bureaucracy. In: Public Administration Review, 40/1980, str. 179-183.
 • Young, R. C.: 7í Population Ecology a Useful Paradigmfor the Study ofOrganizations?\r\: AJS 94/1988, str. 1-24.
 • Yuchtman, E., Seashore, S. E.: A System Resource Approach to Or¬ganizational Effectiveness. In: ASR, 32/1967, str. 891-903. Zacherl, M.: Der Burokratismus und seine ÍJbenvindung. Miinchen 1948.
 • Zald, M. N. (ed.): Power in Organizations. Nashville 1970. Zey-Ferrell, M.: Criíicisms of the Dominánt Perspective on Orga¬nizations. In: The Sociological Quarterly 22/1981, str. 181-205.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko