Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 599   projektov
3 nových

Sociálna politika (interný študijný material)

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
154 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13916
Posledná úprava
15.03.2012
Zobrazené
4 966 x
Autor:
janula
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Slovo sociálny je latinského pôvodu. Používa sa – spoločenský, týkajúci sa spoločnosti, týkajúci sa vrstiev hospodársky slabých, závislých, vykorisťovaných ale tiež vo významoch vzťahujúcich sa k spoločnosti, týkajúci sa zlepšovania spoločenských pomerov, týkajúci sa hmotného zabezpečenia jedinca v spoločnosti.
Politika je gréckeho pôvodu. Vo všeobecnosti znamená správu verejných vecí, umenie riadiť štát a jeho vzťahy k iným štátom. Možno ju chápať ako spôsob dosahovania cieľov a riešenia problémov, ako spôsob vzniku a uskutočňovania moci či ako predmet vedy, teda súhrn praktickej a teoretickej aktivity.

Kľúčové slová:

sociálna politika

sociálna práca

sociálny štát

sociálna udalosť

nástroje sociálnej politiky

princípy sociálnej politiky

sociálne zabezpečenie

rodinná politika

materstvo

rodičovstvoObsah:
 • I. Úvod do sociálnej politiky
  1.1 Základná terminológia sociálnej politiky, úlohy sociálnej politiky
  1.2 Vzťah sociálnej politiky a sociálnej práce
  1.3 Hlavné charakteristiky vývoja sociálnej politiky, štruktúra objektov a subjektov
  1.4 Typológia sociálneho štátu
  1.5 Sociálna udalosť
  1.6 Nástroje sociálnej politiky
  1.7 Princípy sociálnej politiky
  1.8 Faktory ovplyvňujúce vývoj sociálnej politiky
  1.9 Sociálna politika Európskej únie a medzinárodné dokumenty
  1.10 Sociálne zabezpečenie v SR

  II. Historický vývoj sociálnej politiky
  2.1 Najstaršie podoby pravidiel sociálneho správania v rodovej spoločnosti a vo veľkorodinách a význam ich reliktov v súčasnosti. Antické despocie a demokracie.
  2.2 Formovanie sociálnej politiky v období stredoveku
  2.3 Prvotná akumulácia kapitálu a jej sociálne dôsledky: svojpomocné spolky a korporácie
  2.4 Vznik a formovanie základov európskej sociálnej politiky
  - Knieža Otto von Bismarck
  - Lord William Henry Beveridge
  - Karl Gunnar Myrdal
  2.5 Historický prierez formovaním soc.politiky na našom území do konca 19. storočia
  2.6 Historický prierez formovaním soc.politiky na našom území za 1.ČSR a v období Slovenského štátu a po 2. svetovej vojne
  2.7 Transformácia systému sociálneho zabezpečenia po roku 1989

  III. Vybrané oblasti sociálnej politiky na Slovensku
  3.1 Sociálna politika v súčasnosti
  3.2 Komunálna sociálna politika
  3.3 Rodinná politika (materstvo, rodičovstvo a výchova detí) a bytová politika
  3.4 Zdravotná politika: zdravie, choroba, invalidita
  3.5 Politika zamestnanosti
  3.6 Zabezpečenie ľudí v starobe
  3.7 Chudoba

Zdroje:
 • Gajdošová, L – Rusinák, P. 1996. Slovník sociálneho zabezpečenia. Bratislava: Veda, 1996.
 • Galvas, M. – Gregorová, Z. 1992. Úvod do práva sociálneho zabezpečenia. Brno, 1992.
 • Macková, Z. a kol.: Základy práva sociálneho zabezpečenia. Bratislava: Vyd. Prosperity s.r.o., 2001, s. 61
 • Potúček, M. Sociální politika. Praha: SLON 1995. ISBN 80-85850-01-X
 • Strieženec, Štefan. 1999. Úvod do sociálnej práce. Trnava: AD, 1999. 210 s. ISBN 80-967589-6-9
 • Tomeš, I. Sociální politika-teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: Socioklub 1996. ISBN 80-902260-0-0
 • Tomeš, J. 1969. Československé právo sociálneho zabezpečenia. Bratislava: Obzor, 1969.
 • Večeřa, M. 2001. Sociální stát – východiská a přístupy, 2. vydanie. Praha: Slon, 2001.