Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Pedagogická diagnostika (stručne a jasne)

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41693
Posledná úprava
09.03.2013
Zobrazené
1 094 x
Autor:
MATIJA
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základné otázky pedagogickej diagnostiky
Diagnostika a diagnostikovanie sú odborné výrazy používané v rôznych odvetviach. Ich základný význam je zistenie stavu, posúdenie úrovne, hodnotenie. Laik sa prvýkrát s týmto slovom stretáva v oblasti medicíny a je veľmi pravdepodobné, že tento termín sa neskôr objavil aj v iných odboroch a vedách (napr. biológia, technické oblasti – diagnostika materiálov alebo určitého zariadenia).
- spoločensko-vedná oblasť (pedagogika, psychológia)
- nepoužíva sa v práve, ekonomike, etnografii
Používa sa vo výchovno-vzdelávacom procese, škole, výchovných zariadeniach, vo výchove v rodine. Je nový názor, od r. 1969 – prvýkrát sa objavil, nemecký pedagóg a psychológ Klaver.
Vyčleňuje sa ako relatívne samostatná disciplína, má blízky vzťah aj k iným (napr. všeobecná pedagogika, didaktika, teória výchovy, filozofia výchovy)

Diagnostikovanie – súbor činností, ktoré prebiehajú pri určovaní diagnózy, počnúc zámerom niečo diagnostikovať a končiac vyslovením diagnostického nálezu, zhluk poznávania, ktoré vyúsťuje do určitého druhu objektívnych poznatkov o diagnostickom jave. Pedagogická diagnostika je zisťovanie, identifikovanie, charakterizovanie, hodnotenie úrovne rozvoja žiaka ako výsledku výchovno-vzdelávacieho procesu.
Pri diagnostikovaní zisťujeme aký je žiak v danom momente výchovy a vzdelávania, či jeho vlastnosti a stav rozvoja sú v súlade s našim očakávaním. Je to plánovitý proces, uskutočňuje sa systematicky a pravidelne, pretože učiteľ a ďalší aktéri (napr. poradca) potrebujú priebežne poznať stav rozvoja žiaka (študenta).
...

Kľúčové slová:

pedagogika

pedagogická diagnostika

diagnostikovanie

učebné pomôcky

didaktická technika

lateralitaObsah:
 • Diagnostika a diagnostikovanie
  Diagnostikovanie
  Proces diagnostikovania má etapy (nasledujú po sebe simultánne):
  1. kto diagnostikuje
  2. plánovanie a organizovanie diagnostikovania
  3. diagnostická hypotéza
  4. stav, spracovanie diagnostických údajov
  5. vyhodnotenie a interpretácia diagnostických údajov
  6. stanovenie diagnózy
  7. komunikácia diagnózy
  8. pedagogické opatrenia
  9. vyslovenie prognózy
  10. diagnostická sebareflexia
  Test
  Vlastnosti testu
  1. objektívnosť
  2. ekonomickosť
  3. solidarita
  4. variabilita
  Situácie v ktorých používame test
  1. vstupné testy
  2. priebežné testy
  3. výstupné testy
  Rozdelenie podľa základných vlastností
  a) štandardizované
  b) neštandardizované
  Učebné pomôcky a didaktická technika
  Materiálne prostriedky vyučovacieho procesu
  Rozdelenie učebných pomôcok (podľa Petríka)
  Podľa spôsobu práce sa učebné pomôcky delia
  Didaktická technika:
  Rozšíreným klasifikačným kritériom učebných pomôcok a didaktickej techniky sú ľudské zmysly
  Význam učebných pomôcok a didaktickej techniky
  Funkcie učebných pomôcok a didaktickej techniky
  Pri tvorbe, výbere a požívaní učebných pomôcok a didaktickej techniky treba rešpektovať požiadavky
  Archív učiteľa
  Veľmi dôležité je všímať si nasledovné javy
  Lateralita
  Diagnostikovanie kognitívnych vlastností žiaka
  Otázka ako diagnostický nástroj
  Otázky poznáme
  Najčastejšie chyby učiteľa pri kladení otázok
  Ako klásť otázky?
  Formulovanie diagnostických otázok
  Pojmová mapa a slovné asociácie
  Pojmová mapa
  Slovné asociácie
  Diagnostikovanie tvorivosti
  Diagnostikovanie afektívnych vlastností žiaka
  Metódy diagnostikovania afektívnych vlastností žiaka
  Diagnostikovanie učebných zručností
  Organizácia učenia
  Sebapoňatie
  Participácia vo vyučovaní
  Zhotovovanie si zápiskov
  Diagnostikovanie rodinného prostredia
  Rozpoznanie a podpora detí s nadaním