Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 673   projektov
0 nových

Ako písať záverečné práce

«»
Prípona
.docx
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
157 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8769
Posledná úprava
20.04.2018
Zobrazené
4 548 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Predkladaná publikácia je príručkou pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorí stoja pred vážnou úlohou - úspešne ukončiť zvolený študijný program vykonaním štátnych skúšok, ktorých súčasťou je aj obhajoba záverečnej práce.

Jej predchodcom bola Rukoväť diplomanta kolektívu autorov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ktorí v roku 1999 pripravili prvé vydanie príručky určenej predovšetkým (ale nielen) pre študentov inžinierskeho štúdia. Za ním nasledovalo v pomerne krátkom čase druhé vydanie. Je prirodzené, že organizácia a obsah štúdia ekonómov a študentov humanitných odborov sa vo viacerých smeroch líšia. Preto bolo potrebné jednotlivé kapitoly rukoväte viac alebo menej prispôsobiť podmienkam Fakulty humanitných vied UMB. Stalo sa tak s láskavým súhlasom vedúceho autorského tímu a tretie, prepracované vydanie sa objavilo v predaji už v roku 2000.

Teraz držíte v rukách publikáciu, ktorá voľne nadväzuje na predchádzajúce tituly, reflektuje najnovšie zmeny v legislatíve, súvisiace predovšetkým so zmenou zákona o vysokých školách, a odráža aj dlhoročné osobné skúsenosti autorov s vedením záverečných prác na dvoch popredných slovenských univerzitách. V súlade so zákonom a v intenciách Bolonskej deklarácie rozlišuje záverečné práce bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov, ale snaží sa nachádzať zásady všeobecne platné pre všetky tri druhy prác.

Kľúčové slová:

záverečná práca

riešenie problému

pracovná hypotéza

kapitola

hlavný text

zostavenie

formulácia

posudok oponentaObsah:
 • Úvod 7
  1 Záverečná práca a jej druhy 9
  1.1 Seminár k záverečnej práci 11
  1.2 Vedúci záverečnej práce 13
  1.3 Výber témy záverečnej práce 14
  2 Záverečná práca ako projekt 17
  2.1 Formulácia pracovnej hypotézy 17
  2.2 Zostavenie logického rámca záverečnej práce 18
  2.3 Plán riešenia záverečnej práce 20
  2.4 Štúdium literatúry 23
  2.5 Metódy riešenia problému 25
  2.5.1 Výber reprezentatívnej vzorky 26
  2.5.2 Techniky získavania údajov 28
  2.6 Konzultácie k záverečnej práci 32
  2.6.1 Priebeh konzultácie 32
  2.6.2 Formy konzultácie 33
  3 Formálna úprava záverečnej práce 35
  3.1 Forma záverečnej práce 35
  3.2 Jazyk záverečnej práce 36
  3.3 Rozsah záverečnej práce 47
  3.4 Použitie textového editora 48
  3.5 Číslovanie v záverečnej práci 51
  3.5.1 Číslovanie kapitol a ich častí 52
  3.5.2 Číslovanie strán 52
  3.5.3 Číslovanie obrázkov a tabuliek v hlavnej časti 53
  3.5.4 Číslovanie príloh 55
  4 Štuktúra záverečnej práce 57
  4.1 Väzba 57
  4.2 Titulný list 57
  4.3 Abstrakt 58
  4.4 Predhovor 59
  4.5 Čestné vyhlásenie 59
  4.6 Obsah 59
  4.7 Zoznam obrázkov a tabuliek 61
  4.8 Zoznam skratiek a symbolov 62
  4.9 Členenie hlavného textu 62
  4.10 Citácie a zoznam bibliografických odkazov 64
  4.11 Prílohy 74
  4.12 Register 74
  5 Obhajoba záverečnej práce 77
  5.1 Priebeh obhajoby 77
  5.2 Prezentácia záverečnej práce 78
  5.2.1 Písomná príprava prezentácie 80
  5.2.2 Prostriedky vizualizácie informácií 80
  5.2.3 Prednes prezentácie 83
  5.2.4 Oblečenie a jeho doplnky 85
  5.2.5 Ako premôcť trému 86
  5.2.6 Najčastejšie nedostatky pri obhajobe 86
  5.3 Posudok vedúceho záverečnej práce 88
  5.4 Posudok oponenta (recenzenta) 88
  5.5 Odpovede na otázky oponenta a vedúceho práce 90
  5.6 Hodnotenie obhajoby 91
  Záver 93
  Zoznam bibliografických odkazov 95
  Prílohy 99