Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Vypracované štátnicové otázky z predmetu Slovenský jazyk a literatúra

«»
Prípona
.zip
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
6,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47964
Posledná úprava
30.08.2021
Zobrazené
1 183 x
Autor:
viktoria.jurikova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Didaktika slovenského jazyka a literatúry ako vedná disciplína. Predmet didaktiky vo vzťahu k obsahu vyučovania a edukačnému procesu. Pragmatický, psychologický a sociolingvistický prístup k vyučovaniu slovenského jazyka a literatúry.

Význam didaktiky slovenského (materinského) jazyka:
Náhľady na význam didaktiky učebných predmetov sú rozličné. Podľa jedných nie je potrebné, aby sa učiteľ školil vo vyučovaní. Postačí, ak dobre ovláda vedný odbor, ktorý vyučuje, a má aspoň priemerné nadanie vyučovať. Vyučovacie postupy zvládne aj bez teórie. Podľa iných vyučovanie je dačo také ako umenie, kde sa osobitný ľudský vzťah k deťom, skrátka isté psychické vlastnosti typické u dobrého učiteľa.
Isté je, že nie každý, kto sa chce stať učiteľom, je rovnako nadaný na toto povolanie. Nadanie je potrebné, ba je nevyhnutné, ale rovnako dôležité je aj to, aby sa kandidát učiteľstva oboznámil s predchádzajúcimi skúsenosťami dobrých učiteľov a s vedeckými poznatkami z teórie vyučovania daného učebného predmetu. Tým sa získa veľa drahocenného času, ktorý by musel vynaložiť každý začínajúci učiteľ, keby musel sám až v učiteľskej praxi zisťovať to, čo dávno pred ním zistili, preskúmali a praxou overili iní.
V didaktike učebného predmetu sú zhrnuté jednak predchádzajúce skúsenosti z vyučovania predmetu, jednak vedecky overené, mnohými didaktickými pokusmi preskúšané vyučovacie a učebné postupy, ktoré môžu zabezpečiť vyššiu úroveň výchovno-vyučovacích výsledkov.

Didaktika slovenského jazyka a literatúry ako vedná disciplína: (označovala sa aj ako teória vyučovania slovenského jazyka alebo ako metodika slovenského jazyka). Je to jedna z najmladších vedných disciplín, ako samostatná vedná disciplína sa rozvíja iba v ostatných desaťročiach. Predtým bola metodika učebných predmetov začlenená priamo do všeobecnej didaktiky. S didaktikou a pedagogikou má spoločné to, čo je pedagogicko-didakticky všeobecné pre všetky učebné predmety. Líši sa od nich tým, že všeobecné špecifikuje na učebný predmet.

Predmetom skúmania všeobecnej didaktiky je: obsah vzdelávania, proces vyučovania a interakcia učiteľa a žiakov na vyučovaní.
V didaktike slovenského jazyka sa skúma jednak obsah učebného predmetu (čo má žiak vedieť, koľko informácií si má osvojiť), jednak vyučovací (učebný) proces v celom jeho komplexe (ciele, metódy, zásady, prostriedky, organizačné formy vyučovania). Didaktika slovenského jazyka, teda skúma komplex otázok: ciele a úlohy vyučovacieho predmetu, miesto a funkcie učebného predmetu v systéme učebných predmetov, obsah učiva, učebné pomôcky, metódy, formy, organizačné formy, osobnosť žiaka a učiteľa a ich vzájomná interakcia.
...


Kľúčové slová:

rozprávka

kompetencie

predstavitelia

jazyk

slovenský jazyk

literatúra

didaktika

jazyková gramotnosť

čítanie

komunikácia

gramatika

syntaxObsah:
 • 1. Didaktika slovenského jazyka a literatúry ako vedná disciplína. Predmet didaktiky vo vzťahu k
  obsahu vyučovania a edukačnému procesu. Pragmatický, psychologický a sociolingvistický prístup
  k vyučovaniu slovenského jazyka a literatúry.
  2. Jazyková gramotnosť v predškolskom veku. Vývin reči a jazyka u dieťaťa v predškolskom
  veku. Teórie rozvoja jazykovej gramotnosti. Teoretické a didaktické základy uchopenia čitateľskej
  a pisateľskej gramotnosti. Stratégie rozvíjania počiatočného čítania a písania detí. Rozvoj
  grafomotoriky.
  3. Predmet slovenský jazyk a literatúra, jeho postavenie a ciele na primárnom stupni. Postavenie
  predmetu v rámcovom učebnom pláne. ŠVP ISCED 1 v oblasti Jazyk a komunikácia.
  Charakteristika predmetu. Kognitívna a komunikačná, jazyková kompetencia - jej rozvíjanie;
  recepčné a produkčné textové kompetencie, čiastkové rečové kompetencie.
  4. Integračná kognitívno-komunikačná a zážitková koncepcia výučby slovenského jazyka a
  literatúry; jazykovedné východiská jazykového vyučovania: skúmanie jazyka - systémovoštruktúrne,
  komunikačno-pragmatické, kognitívno-lingvistické. Špecifické didaktické princípy vyučovania materinského jazyka a literatúry. Koncipovanie vzdelávacieho štandardu zo
  slovenského jazyka a literatúry.
  5. Ciele vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 1. ročníku. Zložky učebného predmetu a
  zameranie v tomto ročníku. Rozvoj komunikačných kompetencií, osobitná sústredenosť. 3 obdobia.
  6. Ciele vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 2. ročníku. Zložky učebného predmetu a
  zameranie v tomto ročníku. Rozvoj komunikačných kompetencií, osobitná sústredenosť.
  ...
  15. Proces rozvíjania lexikálnej, syntaktickej a pragmatickej kompetencie dieťaťa ako prostriedok
  rozvíjania jeho textovej kompetencie. Zákonitosti lexikálneho, syntaktického a pragmatického
  vývinu dieťaťa.
  16. Veľké folklórne žánre v literatúre pre deti - ľudová rozprávka a povesť. Poetika, typológia,
  predstavitelia. Folklórne inšpirácie pre deti v podaní J. C. Hronského, M. R. Martákovej,
  M. Ďuríčkovej a iných. Vnútorné metódy literárneho vzdelávania (konkretizácia, prežívanie,
  objavovanie, hodnotenie).
  17. Vývin slovenskej autorskej rozprávky. Varianty. Kľúčoví predstavitelia klasickej a modernej
  rozprávky (J. C. Hronský, Ľ. Podjavorinská, K. Bendová, M. Ďuríčková, Ľ. Feldek, D. Hevier, J.
  Uličiansky a iní). Motivačné, interpretačné a estetickovýchovné činnosti pri práci s umeleckým
  textom. Typy motivácie. Interpretácia. Tvorivá dramatika.
  18. Poézia pre deti a mládež vo vývinových premenách od minulosti po súčasnosť. Modely, poetika,
  tvorcovia (Ľ. Podjavorinská, M. R. Martáková, Ľ. Feldek, M. Válek, M. Rúfus, Š. Moravčík, T.
  Janovic a iní). Vonkajšie metódy literárneho vzdelávania (čítanie, počúvanie, písanie, rozhovor,
  predvádzanie, pozorovanie).
  19. Prírodná a historická tematika v pôvodnej literatúre pre deti a mládež. Dievčenská literatúra. Charakter, žánrová skladba, tematické modifikácie. Vklad najvýraznejších osobnsotí. Čítanie v čitateľskom rozvoji žiakov. Projektové vyučovanie.
  20. Svetová umelecká rozprávka a dobrodružná próza. Reflexia umeleckého vývinu, bohatstvo a hodnoty tvorby v kontexte dominantných autorských osobností(H. Ch. Andersen, Lewis Caroll, Carlo Collodi, A. de Saint-Exupéry a iní. Daniel Defoe, John Swift, Karl May, Jack London a iní). Čítanka ako základná zásobnica modelových textov a podnetov na literárnu komunikáciu. Zásady výberu textov do čítanky. Literárnokomunikačná kompetencia.

Zdroje:
 • BETÁKOVÁ, V. - JACKO, J. - ZELINKOVÁ, K. 1982. Teória vyučovania slovenského jazyka. Bratislava : SPN.
 • GAVORA, P. a kol. 2008. Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka. Nitra : Enigma.
 • KESSELOVÁ, J. 2001. Lingvistické štúdie o komunikácii detí. Prešov : Náuka.
 • KOVÁČOVÁ, Z. Kvalita učebnicového textu a čítanie s porozumením. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 55, č. 3 - 4, s. 87 - 93.
 • KOVÁČOVÁ, Z. 2007. Recepcia textu a komunikačnej kompetencie. In: Veda - Vzdelávanie - Prax. Nitra, s. 231 - 236.
 • KOPÁL, J. - TUČNÁ, E. - PRELOŽNÍKOVÁ, E. 1987. Literatúra pre deti a mládež. Bratislava: SPN.
 • LIPTÁKOVÁ, Ľ. a kol. 2011. Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešov : PU.
 • MIHÁLIK, L. 1984. Rozvíjanie myslenia reči a základných zručností. SPN.
 • OBERT, V. 2009. Detská literatúra a čitateľský rozvoj dieťaťa. Nitra: Aspekt.
 • OBERT, V. 2003 Rozvíjanie literárnej kultúry žiakov. Bratislava : Poľana.
 • OBERT, V. 1998 Detská literatúra a čitateľský rozvoj dieťaťa. Bratislava : IMPRO.
 • PÁLENČÁROVÁ, J. - LIPTÁKOVÁ, Ľ. 2004. O dvoch komunikačných zručnostiach, Bratislava.
 • PÁLENČÁROVÁ, J. - KESSELOVÁ, J. - KUPCOVÁ. 2003. Učíme sa slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava.
 • PUPALA, B. - ZÁPOTOČNÁ, O. 2001. Vzdelávanie ako formovanie kultúrnej gramotnosti. In KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. et al. Předškolní a primární pedagogika/Predškolská a elementárna pedagogika. Praha : Portál. ISBN 80-7178-585-7, s. 266 - 267.
 • SEDLÁK, J. 1981. Epické žánre v literatúre pre mládež. Bratislava : SPN.
 • SLIACKY, O. a kol. 2009 Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava : LIC.
 • SLIACKY, O. 2007. Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960. Bratislava: LIC.
 • STANISLAVOVÁ, Z. 2010. Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960. Bratislava: LIC.
 • TUČNÁ, E. - KOPÁL, J. - PRELOŽNÍKOVÁ, E. 1987 Literatúra pre deti a mládež. Bratislava : SPN.
 • TUREK, I. 2005. Inovácie v didaktike. Bratislava: MPC. Štátny vzdelávací program
 • Obsahový štandard zo slovenského jazyka a literatúry
 • Učebnice slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie