Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Vypracované štátnicové otázky z predmetu Matematika

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47965
Posledná úprava
30.08.2021
Zobrazené
933 x
Autor:
viktoria.jurikova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Didaktika matematiky, predmet didaktiky matematiky, vzťah didaktiky matematiky k všeobecnej didaktike, psychológii a logike.

- Súvisí so všeobecnou pedagogikou, matematikou a s ostatnými didaktikami, berie do úvahy špecifické problémy matematiky. Chápeme ju v kontexte s ostatnými vednými odbormi, ktorých sa ona dotýka.
- Didaktika matematiky úzko súvisí so všeobecnou didaktikou.
- Plní špeciálne úlohy prípravy človeka na život
- Nie je izolovanou disciplínou

Cieľom výchovy matematiky na I. stupni je:
- naučiť
- vychovávať, vzdelávať, rozvíjať schopnosti,
- rozvíjať logické myslenie
- rešpektovať to, čo vie, čím disponuje, ako je vychované

Učiteľ musí mať lásku k dieťaťu, citlivo vychovávať, pomáhať mu...

V didaktike matematiky si budeme všímať (OBSAH VZDELÁVANIA MAT.) :
1. Prečo? Aký je dôvod učiť matematiku;
2. Koho budeme učiť?
3. Čo budeme učiť? -obsah;
4. Ako? - metódy, formy, prostriedky;
Vyučovanie matematiky sa historicky menilo na 1.st. ZŠ.

1. Prečo aplikovať matematiku v živote?
- učí vecnému učeniu matematiky, rozvíjanie logiky, aby som ju vedel použiť
Mat. je jedna z vyučovacích predmetov, teda nie je jediný predmet z učebných plánov - základný pedagogický dokument schválený ministerstvom školstva. Je to súpis všetkých predmetov, ktoré sa vyučujú .
Predmety povinné - musí absolvovať každý žiak, podieľajú sa na rozvíjaní dieťaťa
Predmety voliteľné - orientované na rozvíjanie záujmov dieťaťa
Na 1. stupni je ešte dôležité - v tomto veku musíme pôsobiť na dieťa názorne, rozvíjať predstavivosť dieťaťa.
Dieťa v predškolskom veku stále niečo robí → táto činnosť je primárnou činnosťou všeobecne. Nasleduje skok v 1. ročníku (sedí v lavici), potrebuje sa realizovať v činnosti. Učitelia pri vyučovaní nepoužívajú modely, ktorých by sa žiaci mohli chytiť, vidieť ho a z toho si vytvoriť predstavy. Taktiež nezabúdať na vychádzkach ukazovať na predmety a pripomínať, aký je to geometrický tvar. tvar, precvičovať odhad (koľko má približne metrov daná budova...)
Matematika dáva veľa možností priestorovej predstavivosti → t. j. dôležitá danosť človeka.
...

Kľúčové slová:

matematika

slovné úlohy

uhol

geometria

didaktika

logika

číslo

číselná predstava

numerácia

číselná sústava

desiatková číselná sústava

sčítanie

odčítanie

násobenie

delenieObsah:
 • 1. Didaktika matematiky, predmet didaktiky matematiky, vzťah didaktiky matematiky k všeobecnej didaktike, psychológii a logike.
  2. Charakteristika/úlohy a ciele učebného predmetu.
  3. Obsah výchovnej práce a rozvíjanie matematických predstáv pri prechode dieťaťa z materskej školy do 1. roč. základnej školy.
  4. Mnohosť. Tvorba číselných predstáv. Číslo a jeho funkcie. Niektoré deformácie poznávacieho procesu mnohosti.
  5. Základné pedagogické dokumenty súvisiace s vyučovaním matematiky.
  6. Numerácia. Numeračné sústavy. Etapy numerácie na 1. stupni ZŠ. Tradičné ciele numerácie vo vyučovaní matematiky. Ciele stanovené štátnym vzdelávacím programom.
  7. Číselné sústavy. Desiatková číselná sústava. Pozičná sústava. Iné číselné sústavy. Skrátený zápis, rozvinutý zápis čísla.
  8. Sčítanie a odčítanie na množine prirodzených čísel. Prechod cez desiatku. Násobenie a delenie.
  9. Pamäťové sčítanie a odčítanie. Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel, didaktické postupy. Písomné násobenie a delenie v desiatkovej sústave.
  10. Slovné úlohy v učive matematiky. Riešenie slovných úloh. Aditívne a multiplikatívne úlohy. Úlohy charakterizované zjednotením dvoch množín s neprázdnym prienikom.
  11. Typové slovné úlohy a ich riešenie. Úlohy na rozvoj špecifického matematického myslenia (funkčné, logické, kombinatorické myslenie).
  12. Geometrické poznatky z predškolského veku a ciele vyučovania geometrie v mladšom školskom veku.
  13. Budovanie geometrických predstávav vo vyučovaní matematiky na 1. stupni ZŠ. Bod, priamka, polpriamka, úsečka.
  14. Geometrické útvary (rovinné i priestorové) v učive na 1. stupni ZŠ. Znázorňovanie geometrických útvarov. Prostriedky na rysovanie.
  15. Miera v učive matematiky. Dĺžka úsečky, porovnávanie úsečiek, obvod a obsah útvaru. Dĺžkové jednotky a ich premena. Odhady.
  16. Rozvoj priestorovej predstavivosti. Orientácia v priestore. Stavby telies z kociek. Názornosť vo vyučovaní matematiky. Učebné pomôcky.
  17. Didaktické hry. Zábavné, zaujímavé, aplikačné a historické úlohy ako prostriedok na zvýšenie motivácie vo vyučovaní matematiky.
  18. Psychické poruchy detí a ich vplyv na vyučovanie matematiky.
  19. Strach z matematiky, pravidlá správneho prístupu k učeniu matematiky.
  20. Práca s nadanými žiakmi z matematiky. Problémové a projektové vyučovanie. Medzipredmetové vzťahy.

Zdroje:
 • HEJNÝ, M. a kol. 2004. Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Praha : UK Pedagogická fakulta. ISBN 80-7290-189-3. [Dostupné na (5.2.2010) http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Download/Volne/SUMA_59.pdf ]
 • HEJNÝ, M. - KUŘINA, F. 2009. Dítě, škola a matematika. Praha : Portál. ISBN 978-80-7367-397-0
 • MARKECHOVÁ, D. - TIRPÁKOVÁ, A. 2011. Rozvoj matematických predstáv o číslach. Nitra : UKF. ISBN 978-80-8094-900-6.
 • MARKECHOVÁ, D. a kol. 2011. Základy matematikiy a rozvoj matematickej logiky. Nitra : UKF. ISBN 978-80-8094-902-0.
 • PAVLOVIČOVÁ, G. 2012. Niektoré kľúčové názory na rozvoj matematických predstáv. Nitra :FPV UKF. ISBN 978-80-558-0127-8.
 • PAVLOVIČOVÁ, G. a kol. 2012. Experimentujeme v elementárnej matematike. Nitra : FPV UKF. ISBN 978-80-558-0126-1.
 • PAVLOVIČOVÁ, G. - ŠVECOVÁ, V. 2009. Pracovné dielne z geometrie. Nitra : UKF. Strana: 3
 • PAVLOVIČOVÁ, G. - ŠVECOVÁ, V. - ZÁHORSKÁ, J. 2010. Metódy riešenia matematických úloh - pre štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie. Nitra : UKF.
 • PAVLOVIČOVÁ G. (Ed.). 2013. Interdisciplinárne projekty: Matematika a prírodoveda na primárnom stupni vzdelávania. Nitra : FPV UKF.ISBN 978-80-558-0425-5.
 • ŠEDIVÝ O. a kol. 2013. Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky. Nitra : FPV UKF. ISBN 978-80-558-0438-5.
 • ŠEDIVÝ, O. - KRIŽALKOVIČ, K. 1990. Didaktika matematiky pre štúdium učiteľstva 1. stupňa ZŠ. Bratislava : SPN. ISBN 80-08-00378-2.
 • ŠEDIVÝ, O. - VALLO, D. 2009. Základy elementárnej geometrie. Nitra: UKF. Učebnice a pracovné listy z matematiky pre 1. - 4. ročník ZŠ.
 • Štátny vzdelávací program ISCED 1 a Inovovaný ŠVP