Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Štátnicové otázky z predmetu Manažment

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
2,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4211
Posledná úprava
10.06.2017
Zobrazené
1 907 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. VÝVOJ MANAŽMENTU

Po tisícročia existuje na svete organizované úsilie, riadené ľuďmi zodpovedných za plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrolovanie činností.
Hmatateľnými príkladmi môžu byť egyptské pyramídy, veľký čínsky múr, ohromné projekty, na ktorých pracovalo desiatky tisíc ľudí. Vybudovanie jednoduchej pyramídy vyžadovalo prácu 100 000 ľudí po dobu 20 rokov. Kto hovoril pracovníkom, čo majú robiť? Kto zaistil, že budú mať dostatok materiálu?
Alebo prestavba Benátok v 15. storočí, keď predstavovali významné ekonomické a obchodné centrum sveta. Benátčania vytvorili rannú formu podnikania, ktoré obsahovalo mnohé aktivity existujúce po dnes. Napríklad vojnové lode sa dokončovali tak, že preplávali kanály a na každej zastávke nakladali ďalší materiál a zariadenie pre postupné dokončenie. Nie je to niečo ako automobil, ktorý prechádza montážnou linkou? Benátčania mali aj systémy pre monitorovanie skladov a zásob, pre riadenie ľudí a pre účtovníctvo, ktoré sledovalo náklady a výnosy.

Čo najviac ovplyvnilo vývoj manažmentu:
1.
V roku 1776 publikoval Adam Smith svoju klasickú ekonomickú teóriu v knihe The Wealth of Nations (Bohatstvo národov), v ktorej vysvetlil výhody, ktorým sa môžu organizácie aj národy tešiť v dôsledku deľby práce, teda rozdelenie práce na jednotlivé opakujúce sa časti. Pomocou príkladu výroby špendlíkov Smith ukázal, že desať jednotlivcov, z ktorých každý bude robiť špecializovanú činnosť, môže vyrobiť 48 000 špendlíkov denne. Keď však bude každý pracovať samostatne a robiť všetky operácie, vyrobí iba 10 špendlíkov denne. Z toho odvodil: deľba práce zvyšuje produktivitu tým, že zvyšuje schopnosť a zručnosť každého pracovníka.
2.
Štandardizácia - Dve firmy mohli spolupracovať. Vznikala kooperácia. (Eli Whitney)
3.
Ďalšia veľká udalosť bola priemyslová revolúcia, ktorá začala v 18. storočí vo Veľkej Británii. Hlavným prínosom bolo nahradenie ľudskej práce strojmi, čo prinieslo pri výrobe v továrňach veľké úspory. Veľké výkonné továrne potrebovali manažérske schopnosti. Bolo treba organizovať, predvídať, zaisťovať prevádzku strojov...
Objavila sa potreba formulovať teóriu, ktorá by slúžila ako vodítko pre manažérov.
4.
Vývoj teórie manažmentu je charakterizovaný rôznymi názormi na to, čo majú manažéri robiť a ako by to mali robiť.
Teória vedeckého manažmentu - použitie vedeckých metód pre stanovenie najlepšieho spôsobu vykonania práce (bola zameraná na na prácu, výkony, dosahovanie výsledkov cez produktivitu, nemyslí na ľudí). Rok zrodenia moderného manažmentu je rok 1911, rok kedy Frederick Winslow Taylor vydal svoju knihu „Zásady vedeckého riadenia“ (Principles of Scientific Management). Taylor je nazývaný „otcom“ vedeckého manažmentu.

Kľúčové slová:

manažment

stratégia

trh

odpis

motivácia

zamestnanec

firma

ekonomika

dopytObsah:
 • 1.Vývoj manažmentu
  2. Organizácia v súčasnosti
  3.Charakteristika procesu manažmentu a manažéra
  4. Stratégia
  5. Organizačná štruktúra /bude vhodne si to dplnit/
  6. Organizačná kultúra
  7. Motivácia
  8. Manažérske štýly riadenia
  9. Chybajúca - bednár
  10. Manažment pracovných skupín
  11.Finančný manažment
  12. Finančné a peňažné trhy
  13.Zdroje finančných informácií
  14. Manažment nákladov
  15. Manažment odpisov
  16. Cash flow - tok peňazí
  17. Manažment prevádzkového kapitálu - zásoby
  18. Manažment prevádzkovéh kapitálu - pohľadávky
  19. Finančné plánovanie podniku
  20. Finančno-ekonomická analýza
  21. Analýza likvidity, aktivity a zadlženosti
  22. Analýza rentability a trhovej hodnoty
  23) Manažment ľudských zdrojov
  24. Proces plánovania pracovných síl
  25. Výber zamestnancov
  ...
  ...
  50. Spravanie spotrebitela a utvaranie dopytu
  51. Spravanie firiem a utvaranie ponuky
  52. Ekonomická anylýza nákladov
  53. Nedokonalá konkurencia
  54. Trh výrobných faktorov - pôda, práca, kapitál
  55. Firma
  56. Agregátny dopyt, agregátna ponuka
  57. Meranie výkonnosti ekonomiky
  58. Spotreba, úspory a investície

Zdroje:
 • Armstrong, M: Ridenie ľudských zdrojov, Praha: Grada 2002
 • Slávik, Š.: Riadenia zmien. Bratislava: Ekonóm, 2000
 • Kotler,P.:Marketing Management. 2 vyd. Praha :Victoria Publishing, 1995
 • Crainer, S:: Moderný manažment: Základné myšlienkové smery. Praha: Management Press 2000
 • Majtán, M.: Manažment. Bratislava: Sprint 2003
 • Souček, Z.: Firma 21. století. Professional Publishing, 2005
 • Fotr, J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování, Grada 1999
 • Kotler, P.: Marketing podle Kotlera, Management press, 2000
 • Porter, E.: konkurenční výhoda, Victoria publishing, 1994
 • Souček, Z.: Strategie úspešného podniku, Montanex, 1998