Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Štátnicové otázky Bc. Blok C Manažment

«»
Prípona
.pdf
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
65 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40809
Posledná úprava
01.11.2012
Zobrazené
2 498 x
Autor:
juro1989
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Správanie sa podnikov. Interné a externé záujmové skupiny, ktoré majú účasť na rozhodovaní o cieľoch podnikov. Spoločenská zodpovednosť podnikateľských subjektov. Členenie ich cieľov a účel členenia.
Podnikanie – sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
Podnikanie – proces, ktorý znamená vytváranie alebo uskutočnenie rastu podniku prostredníctvom iniciatívneho a riziko preberajúceho manažmentu. Činnosť zahŕňa vykonávanie aktivít potrebných na analýzu možných príležitostí.
Hlavné znaky podnikania – dosahovanie zisku podnikateľskými subjektmi, samostatnosť konania podnikateľských subjektov, smelosť, vynaliezavosť, odvaha, iniciatívnosť, novátorstvo v riešení nadštandardných úloh a dosahovaní cieľov, schopnosť rozhodovať v podmienkach neistoty, preberanie a znášanie hospodárskeho rizika.
Subjekty podnikania – osoba zapísaná v OR (obchodné spoločnosti, družstvá a iné právne osoby), osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov, FO vykonávajúca poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
...

2. Životný cyklus podniku. Fázy, z ktorých pozostáva a dôvody jeho sledovania. Otázky, ktoré je potrebné riešiť pri zakladaní a vzniku podniku. Zakladateľský zámer a zakladateľský rozpočet. Rast a dospelosť podniku.
Životný cyklus podniku jednotlivých podnikov sa výrazne odlišuje. U niektorých môže byť dlhý alebo krátky, jedny sa vyvíjajú rýchlejšie ako druhé. Podnik nemusí prejsť všetkými štádiami vývoja. Na predĺženie životného cyklu podnikov možno využiť nasledovné kroky: zbaviť sa neudržateľnej viery v nesmrteľnosť podniku a prijať realitu životného cyklu, skúmať v čom by sa mal odlišovať strategický manažment, získať údaje o odbore podnikania a posúdiť jeho vývoj a životnosť.
Založenie a vznik – vzniká zápisom do OR po splnení všetkých požiadaviek potrebných na zápis je potrebné vypracovať podnikateľský zámer a zakladateľský rozpočet
...

Kľúčové slová:

bakalárske štátnicové otázky

VSEMVS

manažment blok CObsah:
 • 1. Správanie sa podnikov. Interné a externé záujmové skupiny, ktoré majú účasť na rozhodovaní o cieľoch podnikov. Spoločenská zodpovednosť podnikateľských subjektov. Členenie ich cieľov a účel členenia.
  2. Životný cyklus podniku. Fázy, z ktorých pozostáva a dôvody jeho sledovania. Otázky, ktoré je potrebné riešiť pri zakladaní a vzniku podniku. Zakladateľský zámer a zakladateľský rozpočet. Rast a dospelosť podniku.
  3. Príčiny nepriaznivého hospodárskeho stavu, resp. krízy podniku. Druhy vnútorných opatrení na ozdravenie podniku a druhy realizované pod dohľadom súdu. Zrušenie podniku a jeho formy. Zánik podniku.
  4. Podnik – okolie podniku a jeho členenie podľa pôvodu a podľa charakteru prvkov okolia. Vertikálne a horizontálne vzťahy podniku s okolím a ich dôsledky pre podnik.
  5. Členenie podnikov podľa rôznych hľadísk (finálneho výsledku, hospodárskych sektorov a odvetví, technicko-organizačných osobitostí, veľkosti). Charakteristika právnych foriem podnikov.
  6. Účel združovania (integrácie) podnikov. Hľadiská, podľa ktorých sa môže združovanie uskutočňovať. Formy združenia podnikov jednak na základe kooperácie podnikov a jednak podľa ich koncentrácie.
  7. Dlhodobý majetok podnikov a jeho členenie. Spôsoby oceňovania dlhodobého majetku, druhy opotrebovania, možnosti odpisovania a jeho využívanie. Odlišnosti obežného majetku podniku. Kolobeh obežného majetku a jeho doba obratu.
  8. Náklady podniku. Podstata a význam členenia nákladov podľa hľadiska druhového (ekonomického) kalkulačného a podľa ich závislosti od objemu výkonom. Kalkulačný vzorec a jeho využitie. Funkcie ceny v podnikaní. Vzťah medzi nákladmi, cenami a hospodárskym výsledkom.
  9. Charakteristika, vývoj a ciele podnikových financií. Proces financovania podniku a efektívnej alokácie finančných zdrojov do majetku.
  10. Financovanie podniku, jeho majetková, finančná a kapitálová štruktúra. Získavanie vlastného kapitálu z interných a externých zdrojov. Finančná podpora podnikov a fondy EÚ.
  11. Vymedzenie pojmov malé a stredné podnikanie, malý a stredný podnikateľ, podnik a definícia podľa Európskej únie. Ciele a funkcie malých a stredných podnikov. Podnikanie (mikro a malých podnikov) – výhody a nevýhody. Vývoj štruktúry MSP v SR.
  12. Podnikateľský proces. Objavenie a ohodnotenie príležitostí k podnikaniu a sebaanalýza. Tvorba podnikateľského plánu, obhajoba plánu a získanie úveru. Proces získavania finančných zdrojov.
  13. Riadenie MSP – osobitosti procesu. Podnikanie podľa osobitných predpisov. Legislatívne pozadie tvorby a prevádzky MSP.
  14. Podnikateľské prostredie v SR. Osobitosti v procese prechodu a prijatia eura. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie MSP na Slovensku. Vzťah malých a stredných podnikateľov k životnému prostrediu.
  15. Rodinné podnikanie – vývoj na Slovensku a vnútorné a vonkajšie problém. Riadenie a následníctvo v rodinných podnikoch, pozitíva a negatíva. Finančné zdroje a možnosti podpory mikro a malých podnikov zo strany finančných inštitúcií.
  16. Podnikateľský proces (štyri piliere), tvorba podnikateľského plánu (business plánu) – využitie možnosti a jednotlivé formy.
  17. Význam a úlohy analytickej práce v podnikaní. Zdroje informácií a ich využitie pre analýzy. Metodické prístupy k analýze. Využitie výsledkov analýzy v hospodárskej praxi.
  18. Analýza výkonov podniku (analýza obratu a tržieb). Proces hodnotenia. Výkon v mikro- a malom podniku. Analýza technickej základne a investičných procesov. Metodické postupy a využitie výsledkov.
  19. Analýza nákladov v súvislosti s plánom a rozpočtom podniku. Analýza finančných výsledkov, analýza výnosov. Metodické postupy.
  20. Syntetizovanie výsledkov ekonomickej analýzy podniku podľa potrieb (výsledky analýzy tržieb a analýzy výnosov a nákladov). Využitie výsledkov v procese objektívneho rozhodovania.

Zdroje:
 • Sedlák, M. - Podnikové hospodárstvo
 • Stražovská, H., Strážovská, Ľ., - Malé a stredné podnikanie
 • Strážovská, H., Strážovská, Ľ., - Finančné analýzy