Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Štátne záverečné skúšky - Občianske právo

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
57 x
Veľkosť
4,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
23009
Posledná úprava
06.05.2012
Zobrazené
2 886 x
Autor:
pali7
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Postavenie občianskeho práva v systéme slovenského práva
Občianske právo je samostatné odvetvie slovenského právneho poriadku. Existujú určité hraničné oblasti, v ktorých sa občianske právo prekrýva s inými odvetviami práva. Existujú však aj také právne odvetvia, ktoré k občianskemu právu nemajú nijaký vzťah.
Občianskoprávne predpisy nadväzujú na predpisy štátneho práva. Ústava predstavuje základný zákon štátu a ostatné zákony musia byť v súlade s jej ustanoveniami. Pre oblasť občianskeho práva sú dôležité ustanovenia ústavy týkajúce sa majetkových a osobnostných práv, ktoré predpisy občianskeho práva bližšie vykonávajú.
Od správneho práva odlišuje občianske právo postavenie subjektov. V občianskom práve majú subjekty rovné postavenie, v správnom práve naproti tomu typicky nerovné postavenie. Občiansky zákonník obsahuje aj ustanovenie, ktoré má administratívnu povahu – ide o § 5, ktorý upravuje mimosúdne poskytovanie právnej ochrany držby...

Kľúčové slová:

občianske právo

právne úkony

zmluvy

bezpodielové spoluvlastníctvo

zmluva o nájme

dedenie zo zákona

exekúciaObsah:
 • 1) Postavenie občianskeho práva v systéme slovenského práva - 4 -
  2) Právne skutočnosti v občianskom práve - 5 -
  3) Právne úkony - 7 -
  4) Zmluvy (vznik, jednotlivé druhy) - 14 -
  5) Občianskoprávne vzťahy (pojem, prvky, druhy, vznik) - 18 -
  6) Fyzické osoby ako subjekty občianskoprávnych vzťahov - 20 -
  7) Ochrana osobnosti v občianskom práve - 22 -
  8) Právnické osoby ako subjekty občianskoprávnych vzťahov (záujmové združenie právnických osôb) - 25 -
  9) Nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby - 27 -
  10) Premlčanie a preklúzia v občianskom práve - 39 -
  11) Zastúpenie (zmluvné, zákonné) - 43 -
  12) Ochrana občianskoprávnych vzťahov - 46 -
  13) Pojem, obsah a obmedzenie vlastníckeho práva - 47 -
  14) Nadobúdanie a zánik vlastníckeho práva - 50 -
  15) Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam - 54 -
  16) Podielové spoluvlastníctvo - 61 -
  17) Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (vznik a obsah) - 63 -
  18) Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (zánik a vyporiadanie) - 66 -
  19) Záložné právo – zmluvné, sudcovské, zákonné - 68 -
  20) Vecné bremená a zádržné právo - 75 -
  21) Vlastníctvo bytov - 79 -
  22) Vlastníctvo nebytových priestorov 87
  23) Záväzkovoprávne vzťahy (vznik, druhy) 87
  24) Zabezpečenie záväzkov 91
  25) Zánik záväzkov 96
  26) Zmena záväzkov 102
  27) Kúpna zmluva, predaj tovaru v obchode 106
  28) Darovacia zmluva 116
  29) Zmluva o dielo (zhotovenie veci na zákazku, oprava a úprava veci) 117
  30) Príkazná zmluva 120
  31) Konanie bez príkazu 123
  32) Všeobecne o nájomnej zmluve 124
  33) Zmluva o nájme bytu 127
  34) Zmluva o nájme nebytových priestorov - 133 -
  35) Zmluva o úschove - 135 -
  36) Zmluva o ubytovaní. Zmluva o pôžičke a vypožičaní - 136 -
  37) Zmluva o preprave osôb - 139 -
  38) Zmluva o preprave nákladu - 140 -
  39) Sprostredkovateľská zmluva - 141 -
  40) Zmluva o vklade - 142 -
  41) Všeobecne o poistnej zmluve (druhy a formy poistenia) - 144 -
  42) Poistenie osôb a majetku - 149 -
  43) Poistenie zodpovednosti - 149 -
  44) Zmluva o združení - 149 -
  45) Zmluva o dôchodku, stávky a hry - 151 -
  46) Verejná súťaž a verejný prísľub - 152 -
  47) Druhy občianskoprávnej zodpovednosti - 153 -
  48) Predpoklady zodpovednosti za škodu - 154 -
  49) Všeobecná a osobitná zodpovednosť za škodu v občianskom práve - 157 -
  50) Bezdôvodné obohatenie - 165 -
  51) Všeobecne o dedení – predpoklady dedenia - 166 -
  52) Dedenie zo zákona - 169 -
  53) Dedenie zo závetu - 170 -
  54) Ochrana oprávneného dediča - 172 -
  55) Systém práv na predmety duševného vlastníctva - 173 -
  56) Autorské právo - 174 -
  57) Právo výkonných umelcov - 191 -
  58) Právo rozhlasových a televíznych vysielateľov, právo výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. - 192 -
  59) Patentové právo (právna ochrana vynálezov) - 194 -
  60) Ochrana priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov - 214 -
  61) Právna ochrana úžitkových vzorov - 224 -
  62) Práva na označenie (ochranné známky, označenie pôvodu výrobkov, obchodné meno) - 227 -
  63) Právny pomer manželov - 241 -
  64) Právny pomer rodičov a detí - 247 -
  65) Ochrana majetkových práv dieťaťa - 249 -
  66) Určenie a zapretie otcovstva - 250 -
  67) Všeobecne o vyživovacej povinnosti - 253 -
  68) Vzájomná vyživovacia povinnosť rodičov a detí - 256 -
  69) Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a príspevok na výživu rozvedeného manžela - 259 -
  70) Osvojenie (pojem, druhy, vznik) - 260 -
  71) Pestúnska starostlivosť - 263 -
  72) Opatrovníctvo a poručníctvo v rodinnom práve - 265 -
  73) Procesné podmienky - 266 -
  74) Právomoc súdov - 268 -
  75) Miestna príslušnosť súdov - 270 -
  76) Vecná a funkčná príslušnosť súdov - 272 -
  ...
  117) Odklad a zastavenie exekúcie a výkonu rozhodnutia - 357 -
  118) Vylúčenie veci z exekúcie a odporovacie žaloba - 358 -
  119) Opravné prostriedky v exekučnom konaní a vo výkone rozhodnutia - 359 -
  120) Spôsoby uskutočňovania exekúcie a výkonu rozhodnutia - 360 -
  121) Exekúcia a výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy a iných príjmov - 361 -
  122) Exekúcia a výkon rozhodnutia prikázaním pohľadávky - 367 -
  123) Exekúcia predajom hnuteľných vecí - 371 -
  124) Exekúcia predajom cenných papierov - 375 -
  125) Exekúcia predajom nehnuteľností - 376 -
  126) Exekúcia predajom podniku - 383 -
  127) Exekúcia vyprataním - 384 -
  128) Exekúcia odobratím vecí a exekúcia rozdelením spoločnej veci - 385 -
  129) Exekúcia uskutočnením prác a výkonov a exekúcia iným spôsobom ustanoveným v rozhodnutí, ktoré je podkladom pre exekúciu - 387 -
  130) Exekučné záložné právo - 387 -
  131) Výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí - 389 -
  132) Začatie konkurzného konania, účinky vyhlásenia konkurzu a použitie občianskeho súdneho poriadku v tomto konaní - 390 -
  133) Odporovateľné právne úkony v konkurze - 397 -
  134) Konkurzná podstata, jej speňaženie a rozvrh výťažku - 398 -
  135) Nútené vyrovnanie a vyrovnanie - 405 -
  136) Medzinárodné občianske právo procesné - 412 -
  Zoznam použitých predpisov - 418 -