Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 628   projektov
7 nových

Správne právo - materiál na štátnice

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45816
Posledná úprava
12.05.2015
Zobrazené
1 275 x
Autor:
nyuxxoo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem správne konanie, vzťah správneho poriadku k osobitným procesným predpisom a pôsobnosť správneho poriadku

Pojem správne konanie:
Je normami SP upravený postup správnych orgánov, účastníkov konania, zúčastnených osôb a ďalších osôb pri vydávaní, preskúmavaní a nútenom výkone rozhodnutia formou individuálneho správneho aktu, v ktorom správne orgány rozhodujú o konkrétnych právach a právom chránených záujmoch a povinnostiach FO a PO (účastníkov konania) v oblasti verejnej správy.
Znaky:
a) správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch a právnych povinnostiach.
b) FO a PO majú postavenie účastníkov konania a vystupujú v ňom ako nositelia subjektívnych procesných práv a povinností.
c) účastníci konania nie sú v prejednávanej veci ku konajúcemu správnemu orgánu vo vzťahu podriadenosti.
d) konanie sa uskutočňuje v určitých, normami správneho práva presne vymedzených procesných formách (začatie konania ,zisťovanie podkladov na rozhodnutie, vydanie rozh., preskúmanie rozh. ,výkon).
e) výsledkom konania je rozhodnutie, ktoré má charakter individuálneho správneho aktu.

Výsledkom správneho konania je rozhodnutie vo veci, ktorého právne relevantným dôsledkom je:
- vznik alebo zánik (konštituovanie) nejakého práva alebo povinnosti konkrétnej osoby (občana, podniku, vodiča, politickej strany, utečenca, občianskeho združenia, stavebníka, družstva a pod), alebo
- úradné potvrdenie (deklarovanie) zisteného právneho alebo faktického stavu (napr. existencia viny, štátneho občianstva, manželstva, hmotnej núdze, invalidity, nezákonnosti, a pod.)

Správny poriadok sa aplikuje (uplatňuje) pri :
- vydávaní + vynucovaní rozhodnutí vydaných správnymi orgánmi formou ISA
- primerane sa používa aj pri vydávaní osvedčení + posudkov + vyjadrení + odporúčaní a iných opatrení, ktoré nemajú povahu rozhodnutí (ISA)

Kľúčové slová:

správne právo

štátnice

komplet

správne konanie

zásady

právny poriadok

samosprávaObsah:
 • 1. Pojem správne konanie, vzťah správneho poriadku k osobitným procesným predpisom a pôsobnosť správneho poriadku
  2. Vymenujte a charakterizujte zásady správneho konania
  3. Príslušnosť správnych orgánov v správnom konaní
  4. Charakterizujte priebeh správneho konania
  5. Vylúčenie zamestnancov alebo členov správneho orgánu
  6. Účastník správneho konania a zúčastnená osoba, ich práva a povinnosti
  7. Spôsoby začatia správneho konania, náležitosti podania
  8. Zastupovanie v správnom konaní
  9. Postúpenie veci a postúpenie podania
  10. Formy doručovania v správnom konaní
  11. Počítanie lehôt v správnom konaní, lehoty pre vydanie rozhodnutia
  12. Prerušenie a zastavenie správneho konania a jeho právne následky
  13. Dokazovanie a dôkazné prostriedky v správnom konaní
  14. Platnosť, právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutí v správnom konaní
  15. Inštitút predbežnej otázky a zmier v správnom konaní
  16. Zabezpečenie priebehu a účelu správneho konania
  17. Rozhodnutie v správnom konaní, jeho náležitosti
  18. Pojem nečinnosť v správnom konaní, opatrenia proti nečinnosti v správnom konaní,
  19. Systém opravných prostriedkov v správnom konaní
  20. Preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom
  21. Odvolacie konanie a rozklad v správnom konaní
  22. Preskúmavanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
  23. Vymáhanie peňažných plnení a vymáhanie nepeňažných plnení
  24. Výkon rozhodnutia podľa správneho poriadku
  25. Obnova konania
  26. Postup správnych orgánov pri podanom proteste prokurátora
  27. Charakterizujte znaky správneho súdnictva
  28. Rozhodovacie procesy vo verejnej správe - ich charakteristika
  29. Charakterizujte stavebné povolenie a ohlásenie stavby
  30. Charakterizujte stavebné konanie-spôsob začatia, priebeh
  31. Údržba stavby a jej odstraňovanie
  32. Kolaudačné konanie
  33. Druhy územných rozhodnutí a ich charakteristika
  34. Územné plánovanie, územné konanie
  35. Stavebný úrad a účastníci stavebného konania
  36. Vyvlastňovacie konanie
  37. Charakteristické znaky a zásady priestupkového konania
  38. Správne orgány a príslušnosť v priestupkovom konaní
  39. Charakterizujte postup pred začatím a spôsoby začatia priestupkového konania
  40. Charakterizujte zmier ako spôsob ukončenia priestupkového konania
  41. Blokové konanie podľa zákona o priestupkoch
  42. Rozkazné konanie podľa zákona o priestupkoch
  43. Vymenujte a charakterizujte účastníkov priestupkového konania
  44. Charakterizujte rozhodnutie o priestupku
  45. Systém opravných prostriedkov proti rozhodnutiam v priestupkovom konaní
  46. Živnostenské konanie
  47. Pojem sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z.z.
  48. Prešetrovanie sťažnosti a postup v konaní o sťažnostiach
  49. Charakteristika konaní na úseku katastra nehnuteľností
  ...
  60. Charakterizujte postavenie starostu obce
  61. Charakterizujte postavenie a pôsobnosť hlavného kontrolóra obce, obecnej rady a obecného úradu
  62. Charakterizujte jednotlivé orgány vyššieho územného celku
  63. Charakterizujte zastupiteľstvo samosprávneho kraja a predsedu samosprávneho kraja
  64. Štátne občianstvo
  65. Meno a priezvisko, evidencia obyvateľov
  66. Zhromažďovacie a združovacie právo
  67. Formy činnosti orgánov verejnej správy
  68. Územné a správne usporiadanie SR
  69. Matrika
  70. Evidencia pobytu cudzincov, pobyt azylantov
  71. Cestovné doklady
  72. Orgány verejnej správy na úseku správy kultúry
  73. Verejnoprávne inštitúcie a inštitúty v oblasti správy kultúry
  74. Štátna správa v školstve na úseku základných a stredných škôl
  75. Územná samospráva v školstve na úseku základných a stredných škôl
  76. Samosprávne orgány vysokých škôl
  77. Vysoké školy
  78. Charakterizujte riadenie a správu súdov
  79. Sústava a organizácia súdov v SR
  80. Charakterizujte Súdnu radu SR a orgány sudcovskej samosprávy
  81. Charakterizujte pojem, črty, funkcie a priebeh kontroly
  82. Charakterizujte výkon kontroly uskutočňovanej Úradom vlády SR, Najvyšším kontrolným úradom SR a správnymi orgánmi
  83. Charakterizujte parlamentnú kontrolu, kontrolu uskutočňovanú súdmi a ombudsmanom
  84. Kontrola uskutočňovaná na základe sťažností a petícií
  85. Správny a súdny delikt
  86. Členenie správnych deliktov
  87. Charakterizujte priestupky
  88. Charakterizujte iné správne delikty fyzických osôb postihované s ohľadom na zavinenie a správne delikty právnických a fyzických osôb postihované bez ohľadu na zavinenie
  89. Charakterizujte správne disciplinárne delikty
  90. Charakterizujte správne poriadkové delikty
  91. Organizačná štruktúra a úlohy policajnej správy
  92. Oprávnenia príslušníkov polície
  93. Donucovacie prostriedky pri výkone policajnej správy
  +94,95,96,97,98,99,100