Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Regionálna politika - vypracované vybrané otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5687
Posledná úprava
16.11.2017
Zobrazené
3 802 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Región Pri vymedzovaní pojmu región sa vychádza zo základného pojmu priestor v geografickom slova zmysle, ktorý je základom všetkých definícií regiónu. Geografický priestor predstavuje „súbor prírodných a fyzikálnych vlastnosti územia“. Tieto prírodné a fyzikálne vlastnosti sú územiu vlastné bez toho, či je obývané alebo nie, či sa tam realizuje ekonomická činnosť alebo nie. Keďže však v súvislosti s predmetným skúmaním sú v centre záujmu regióny, t. j. priestory, ktoré sú osídlené, urbanizované a prebieha v nich ekonomická činnosť, takýto priestor potom obsahuje určitý: - prírodný a geografický potenciál, ktorý je tvorený prírodnými zdrojmi, surovinovou základňou, lokalizáciou, a pod., - demografický potenciál, ktorý je daný stavom obyvateľstva, jeho kvalifikačnou úrovňou a štruktúrou, - urbanistický potenciál, ktorý je daný stavom urbanizácie, štruktúrou a rozmiestnením sídiel, stavom bytového fondu, - ekonomicko-technický potenciál, ktorý je tvorený štruktúrou a technickou základňou ekonomiky, školstvom, výskumnými zariadeniami, a pod. 5
Regionalizáciou sa rozumie proces vymedzovania určitých častí geografického priestoru podľa vopred zvoleného kritéria. V závislosti od toho, aký veľký priestor v geografickom slova zmysle región zahrňuje, členia sa regióny na: - subnacionálne, napr. región Liptov, Hont, a pod., - supranacionálne, napr. Tirolsko, Euroregión Karpaty, - transnacionálne, napr. Balkán, stredná Európa, a pod. (Maier, Todling 1996) Je evidentné, že predmetom skúmania sú najmä regióny nacionálne. Na základe uvedeného sa vo všeobecnosti ako najvhodnejšia ukazuje definícia, ktorú uvádza Matoušková (1992): „Región je územie, ktoré je ohraničené na základe zvolených kritérií, ktoré vyplývajú z cieľa, pre ktorý je región vymedzený.“ Podľa Becka (2001) sa región obvykle vymedzuje týmito základnými znakmi : - územná celistvosť, - špecifické prírodné zdroje, - správna jednotka - veľké vnútorné ekonomické väzby vo výrobe a v službách, - špecifický význam pre ekonomiku krajiny a z toho vyplývajúci špecifický program ekonomického rozvoja, špecifikum sociálno - kultúrne, národnostné, sociálne-hodnotové, politické. Buček (1992) definuje región ako geograficky ohraničené územie, ktoré disponuje súborom kvalitatívnych a kvantitatívnych podmienok na sformovanie diverzifikovaného územno-hospodárského sociálneho systému, územie, v ktorom je vysoká intenzita ekonomických a sociálnych vnútorných väzieb, územie, ktoré rozvíja optimálne väzby s inými územiami a je schopné reprodukovať rastové potreby prevažne z vlastných zdrojov.

Kľúčové slová:

regionálna politika

predmet

kohézia

inklúzia

exklúziaObsah:
 • Regionálna politika. Pojem, predmet a druhy
  Ekonomické, sociálne, kultúrne a etické aspekty reg. politiky
  Regionálna politika, regionálny rozvoj, sociálna sféra
  kohézia inklúzia, exklúzia, solidarita, subsidiarita
  Medzinárodné subjekty a regionálna politika
  Regionálna podpora. Kohézna politika EU
  Participácia a regionálna politika
  Financovanie regionálneho rozvoja
  Sociálna pomoc a regionálna politika
  Štátna pomoc, investičná pomoc, verejné práce
  Regionálny rozvoj

Zdroje:
 • poznámky z prednášky V. Tkáč
 • Strieženec: Slovník sociálneho pracovníka