Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Otázky na písomnú časť štátnych záverečných skúšok zo správneho práva hmotného - štátnicové vypracovanéotázky

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1050
Posledná úprava
25.02.2015
Zobrazené
1 146 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Uveď aspoň 10 ministerstiev a 10 iných ústredných orgánov štátnej správy v SR.
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Protimonopolný úrad SR
Najvyšší kontrolný úrad
Úrad pre verejné obstarávanie SR
Štatistický úrad SR
Úrad geodézie, kartografie, katastra SR
Úrad vlády
Úrad pre štátnu službu
Úrad jadrového dozoru SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Úrad štátnych hmotných rezerv SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Kľúčové slová:

právo

dane

ministerstvo

matrika

sudcovské rady

správne právo

živnosť

správny aktObsah:
 • 1. Uveď aspoň 10 ministerstiev a 10 iných ústredných orgánov štátnej správy v SR.
  2. V čom sú hlavné rozdiely medzi ministerstvom a iným orgánom štátnej správy?
  3. Uveď aspoň 10 miestnych orgánov štátnej správy(územných orgánov štátnej správy).
  4. Uveď právne vlastnosti individuálneho správneho aktu a stručne ich popíš.
  5. Čo je to nulitný individuálny správny akt?
  6. Popíš stavebné povolenie ako druh správneho aktu.
  7. Aké druhy aktov sú všeobecne záväzné nariadenia obce? Uveď ich spoločné znaky a odlišnosti.
  8. Čo je to obec?
  9. Čo je to samosprávny kraj?
  10. Aký je rozdiel medzi územným celkom a správnym celkom?
  11. Aké poznáš technicko-organizačné princípy výstavby verejnej správy? Stručne ich popíš a uveď ku každému jeden príklad.
  12. Čo je to správne právo? Aký je rozdiel medzi súkromným právom a verejným právom?
  13. Vymenuj systém prameňov správneho práva v SR.
  14. Čo je to norma správneho práva? Ako členíme normy správneho práva?
  ...
  30. Aký druh zodpovednosti možno vyvodiť voči starostovi obce za porušovanie zákona?
  31. Uveď aspoň päť príkladov, kedy sa uplatňuje zodpovednosť za správny disciplinárny delikt.
  32. Aké je právne postavenie vlády vo vzťahu k verejnej správe?
  33. V čom spočíva samospráva profesijných komôr?
  34. Akými spôsobmi sa realizuje územná samospráva?
  35. Za akých podmienok môžu obyvatelia obce odvolať starostu obce?
  36. Právne postavenie a pôsobnosť starostu obce
  37. Vecná pôsobnosť zastupiteľstva samosprávneho kraja.
  38. Právne postavenie, kreácia a hlavné úlohy hlavného kontrolóra obce.
  39. Rozdiel medzi petíciou a sťažnosťou ako nástrojom kontroly.
  40. Vymenujte tzv. vonkajšie subjekty, ktoré kontrolujú výkon verejnej správy orgánmi verejnej správy.
  ...
  60. Vymenuj spôsoby nadobudnutia štátneho občianstva SR.
  61. Popíš podmienky udelenia štátneho občianstva SR.
  62. Popíš podmienky udelenia azylu na území SR.
  63. Za akých podmienok možno žiadať o zmenu priezviska?
  64. Aký je rozdiel medzi Policajným zborom a obecnou políciou?
  65. Právomoci obecnej polície
  66. Podmienky vykonania policajného zákroku podľa zákona o Policajnom zbore:
  67. Ktoré donucovacie prostriedky smie použiť príslušník Policajného zboru?
  68. Vymenuj subjekty policajnej správy.
  69. Čo je daň? Ako členíme dane?
  70. Vymenuj správcov daní.
  71. Aké daňové orgány poznáš?
  72. Čo je obsahom správy daní?
  73. Vymenuj miestne dane.
  74. Definuj živnosť.
  75. Ako sa členia živnosti a podľa ktorých kritérií?
  ...
  85. Vymenuj subjekty vykonávajúce štátnu správu základných a stredných škôl.
  86. Popíš právne postavenie a úlohy dekana fakulty.
  87. Popíš právne postavenie a úlohy akademického senátu vysokej školy.
  88. Ktoré orgány školskej samosprávy poznáš na strednej škole? Definuj ich.
  89. Vymenuj orgány správy dopravy. Ku každému z nich priraď aspoň dve kompetencie
  90. Definuj právne postavenie Slovenskej televízie. Ako sú kreované jej orgány?
  91. Aké druhy múzeí poznáš? V čom spočíva ich správa?
  92. Čo je to predmet múzejnej a galerijnej hodnoty? Aké sú právne podmienky jeho ochrany?
  93. Popíš podmienky sprístupňovania informácií podľa tzv. info- zákona.
  94. Čo je to Súdna rada a sudcovské rady? Popíš ich právne postavenie a priraď k obom druhom rád aspoň dve kompetencie vo veciach správy súdov.
  95. Vymenuj orgány správy a riadenia súdov.
  96. Pôsobnosť obce vo veciach správy dopravy .
  97. Čo je to hasičský a záchranný zbor? Popíš jeho právne postavenie a hlavné úlohy na úseku ochrany pred požiarmi.
  98. Čo je to matrika?
  99. Kto vedie knihu manželstiev a aké údaje sa do nej zapisujú?
  100. Definuj správu daní.