Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových

Obchodné právo - vypracované štátnicové otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
130 x
Veľkosť
3,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
23013
Posledná úprava
09.05.2009
Zobrazené
3 736 x
Autor:
pali7
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Vymedzenie pojmu, predmetu a systému slovenského obchodného práva 2
2. Vznik a vývoj obchodného práva na území Slovenskej republiky. Vzťah obchodného práva k občianskemu právu a k iným právnym odvetviam 2
3. Vzťah obchodného práva a hospodárskeho práva 4
4. Pramene obchodného práva 4
5. Realizácia a interpretácia noriem obchodného práva. Uplatňovanie obchodných zvyklostí v obchodnej praxi 5
6. Subjekty obchodného práva (všeobecná charakteristika) 5
7. Obchodné meno a jeho ochrana 6
8. Obchodnoprávne úkony. Prokúra. Zastúpenie 7
9. Ochrana proti nekalej súťaži 9
10. Právne postavenie a charakteristika obchodných spoločností 14
11. Založenie a vznik obchodných spoločností 14
12. Neplatnosť obchodnej spoločnosti 15
13. Zrušenie a zánik obchodných spoločností 15
14. Zlúčenie a splynutie obchodných spoločností 18
15. Rozdelenie obchodnej spoločnosti 19
16. Valné zhromaždenia obchodných spoločností 19
17. Stanovy obchodných spoločností 22
18. Spoločníci obchodných spoločností, ich práva a povinnosti 24
19. Majetková základňa obchodných spoločností, zvyšovanie a znižovanie základného imania 29
20. Druhy a právne formy akcií a práva s nimi spojené 35
21. Verejná obchodná spoločnosť 36
22. Komanditná spoločnosť 39
23. Spoločnosť s ručením obmedzeným 40
24. Založenie akciovej spoločnosti 47
25. Orgány akciovej spoločnosti 49
26. Družstvo 51
27. Všeobecné a teoretické otázky obchodných záväzkov 57
28. Vznik obchodných záväzkov. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 57
29. Uzavieranie obchodných zmlúv. Verejný návrh na uzavretie obchodnej zmluvy. Obchodná verejná súťaž 58
30. Zmena a zánik obchodných záväzkov 60
31. Splnenie obchodných záväzkov 60
32. Iné spôsoby zániku obchodných záväzkov okrem splnenia 62
33. Zabezpečenie obchodných záväzkov 64
34. Náhrada škody v obchodnom práve 66
35. Omeškanie veriteľa a omeškanie dlžníka a jeho dôsledky 68
36. Premlčanie v obchodnom práve 69
37. Právna úprava obchodnej kúpnej zmluvy a jej odlíšenie od iných typov zmlúv 70
38. Dôsledky porušenia povinností z kúpnej zmluvy 73
39. Zmluva o dielo 77
40. Zmluva o predaji podniku 80
41. Zmluva o kúpe prenajatej veci (leasing) 81
42. Zmluva o úvere 82
43. Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva 83
44. Zmluva o uložení veci. Zmluva o skladovaní. 83
45. Komisionárska a mandátna zmluva podľa Obchodného zákonníka a podľa zákona o cenných papieroch a zákona o burzách 85
46. Zasielateľská zmluva a zmluva o preprave veci 88
47. Zmluva o nájme dopravného prostriedku a zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 90
48. Zmluva o sprostredkovaní a zmluva o obchodnom zastúpení 91
49. Zmluva o tichom spoločenstve 95
50. Zmluva o kontrolnej činnosti 96
51. Zmluva o bežnom a zmluva o vkladovom účte 96
52. Akreditívne formy platenia a zmluva o inkase 98
53. Právna úprava cenných papierov a podmienok ich vydávania a disponovania s nimi 99
54. Zmluva o úschove listinných cenných papierov, o správe cenných papierov, o uložení cenných papierov a zmluva o riadení portfólia cenných papierov 107
55. Cudzia zmenka. Vlastná zmenka 109
56. Zmenkové dispozície 120
57. Šek a šekové dispozície 123
58. Kúpna zmluva v medzinárodnom obchode 132
59. Osobitné dojednania a doložky pri záväzkových vzťahoch v medzinárodnom obchode 142
60. Prejednávanie sporov z medzinárodných obchodných vzťahov v rozhodcovskom konaní 142
61. Štátne podniky 151
62. Registrácia podnikateľských subjektov. Iné spôsoby kontroly vzniku a činnosti podnikateľských subjektov 158
63. Právna ochrana proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. Regulácia sieťových monopolov 159
64. Kontrola, dozor, dohľad nad podnikaním vo vybraných činnostiach 173
65. Verejné obstarávanie 174
66. Koncesné obstarávanie 174
67. Podporovanie vývozu. Ochrana pred nadmernými dovozmi. 174
Príloha: Zákon o verejnom obstarávaní 177