Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Medzinárodné právo verejné štátnicové otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
33 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40562
Posledná úprava
19.08.2012
Zobrazené
1 400 x
Autor:
peter.rosiar
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Medzinárodné právo verejné na Vysokej škole v Sládkovičove - Fakulta práva Janka Jesenského.

1. Pojem, predmet a osobitosti medzinárodného práva
Pojem - ucelený rozvíjajúci sa súbor pr. pravidiel, kt. upravujú vzťahy medzi subjektami MP predovšetkým medzi suverénnymi štátmi. Názov „medzinárodné právo” nie je presný, pretože toto právo je právo medzi štátmi a nie medzi národmi. Jeho názov pochádza z latinského „ius gentium” (právo národov. 
MPV = súhrn pr. noriem, kt. upravujú vzťahy medzi subjektmi MP pričom tieto subjekty ich prijímajú, riadia sa nimi a v príp., žeby ich niekto nedodržiaval ho sankcionujú.

Predmet - sú tie politické, hospodárske, obchodné, vedecko-technické, kultúrne a iné vzťahy medzi štátmi, kt. sú regulované záväznými záväznými pravidlami MP

Medzinárodné spoločenstvo je predovšetkým spoločenstvom štátov a vo vzťahoch zvrchovanej rovnosti medzi nimi právo vnútroštátneho typu jednoducho pôsobiť nemôže. Je relatívne ”mladé právo”. Moderné štáty sa začali utvárať začiatkom 16. storočia, vzťahy suverenity medzi nimi sa uplatnili až v 2. pol. 17. storočia. 
...

2. Pramene medzinárodného práva
1. Základné:
a) Obyčaj - určité pravidlo správania sa, kt. je dlhodobo používané, štáty ho považujú za záväzné a vynútiteľné. Prevažná časť pravidiel bola obsiahnutá v obyčajoch. Sú ústne na pri ich výklade môže nastať množstvo problémov. Postupne dochádzalo ku kodifikácie, v rámci kt. sa tieto obyčajové pravidlá jednak zoradili a doplnili, aby boli kompaktnejšie a účinnejšie. Výsledkom kodifikácie je sústredenie do Medzinárodnej zmluvy, takto bolo kodifikované diplomatické právo, konzulárne, právo ozbrojeného konfliktu, morské právo, kozmické právo..
b) Medzinárodná zmluva - dohoda medzi 2 al. viac. subjektmi, kt. má za následok vznik, zmenu, al. zánik p. a p. alebo záväzkov.Môžu byť jednostranné, viacstranné. Významnejšie sú tie mnohostranné, kt. obsahujú dispozitívne al. kogentné pravidlá správania.Zmluva o morskom práve upravuje činnosť na mori a platí medzi všetkými štátmi, prímorskými aj vnútrozemskými...

Kľúčové slová:

MPV

medzinárdné

právo

verejné

medzinárodné právo verejnéObsah:
 • 1. Pojem, predmet a osobitosti medzinárodného práva
  2. Pramene medzinárodného práva
  3. Pravidlá medzinárodného práva
  4. Subjekty medzinárodného práva
  5. Vznik štátu a jeho právne dôsledky
  6. Sukcesia štátov
  7. Právne následky porušovania medzinárodného práva
  8. Štátne územie
  9. Nadobúdanie a strata štátneho územia
  10. Štátne hranice a pohraničný režim
  11. Režim šíreho mora
  12. Obyvateľstvo a jeho kategórie
  13. Štátne občianstvo
  14. Cudzinci podľa medzinárodného práva
  15. Medzinárodnoprávna ochrana základných ľudských práv
  16. Štátne orgány pre zahraničné styky
  17. Imunity a výsady diplomatických zástupcov
  18. Konzulárne úrady
  19. Medzinárodné zmluvy
  20. Uzatváranie medzinárodných zmlúv
  21. Medzinárodné orgány a organizácie
  22. OSN
  23. Prostriedky mierového urovnávania sporov
  24. Medzinárodný súdny dvor
  25. Právo ozbrojených konfliktov
  26. Humanitárne právo
  27. Trestanie zločinov proti mieru, vojnových zločincov a zločincov proti ľudskosti